Takaisin Edellinen Seuraava
Trinidad
Telakointia yms.
Jonna
2008.01.11
2010.04.13

29.12.2007- Cha­gu­a­ra­mas, teks­ti­ä Ve­ne-leh­den suu­ril­le ve­sil­le-pals­tal­le

Vuo­den vii­mei­set päi­vät ku­lui­vat pal­jol­ti tie­to­ko­neel­la. A­loin kir­joit­taa crui­sing-pals­taa Ve­ne-leh­teen. Myö­häs­sä seu­raa­vaan nu­me­roon näh­den, joh­tu­en vii­me ai­ko­jen net­ti­yh­teyk­sien puut­tees­ta. O­tin yh­teyt­tä muu­ta­miin maa­il­man­mat­kaa­jiin saa­dak­se­ni tuo­reim­pi­a tie­to­ja. Sa­mal­la sur­fai­lin tun­te­ma­ni a­lan ko­ti­si­vut. Vas­tauk­si­a tu­li joi­tain: Liv o­li pa­lan­nut tro­piik­kiin Fi­lip­pii­neil­le. Paul Suo­mi­nen puo­les­taan o­li taas Ve­ne­zu­e­las­sa, jos­ta pal­lon­kier­ton­sa ta­val­laan a­loit­ti (jat­koi). Ma­ri­ta, El­vi­lät, sei­la­si­vat Fid­zin ve­sil­lä. Ta­ri­naa ru­pe­si on­nek­se­ni syn­ty­mään. Sky­pel­lä saa­tiin yh­teys ko­ti­vä­keen.

2.1.2008- Te­la­kal­le poh­jan huol­toon

A­loim­me he­ti aa­mus­ta val­mis­tel­la te­la­kal­le nos­to­a. Jol­la kan­nel­le, y­li­mää­räi­set tan­kit tyh­jik­si, köy­si­ä, fen­da­rei­ta. Chi­mun jäl­keen saim­me­kin a­jaa ruo­ka­tun­nik­si nos­to­ko­loon, jos­ta tra­vel lift tau­on jäl­keen kii­kut­ti Ii­rik­sen kui­vil­le. Poh­ja ei ol­lut jä­rin li­kai­nen. Hem­pels Clas­sic o­li pi­tä­nyt hy­vin pin­tan­sa 1,5 vuot­ta. Jon­kin ver­ran o­li taas ve­si­rak­ku­loi­ta maa­lin ja te­räk­sen vä­lis­sä ai­kai­sem­min kä­si­työ­nä mön­jä­tyis­sä pai­kois­sa. Tai­taa ol­la tur­haa työ­tä. Sii­tä kui­ten­kin jat­koin täl­lä­kin ker­taa nyt yk­si­komp­po­nent­ti­maa­lil­la en­nen 3-4 ker­ros­ta Jo­tu­nin myrk­ky­ä.

Vie­lä vii­mei­nen ker­ros Jo­tu­ni­a poh­jaan.

6.1.2008- Jou­kol­la pyö­rä­ret­kel­le

Pyö­rä­ret­kel­le läh­dös­sä oik. Ti­mo Tant­tu ja Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke, Chi­mu, Ra­mi ja Jor­ma Sal­mi, Dra­co­nis II, Pet­ri Lu­mi­ok­sa, An­na­Saa­ra, Ju­ha Saa­ri­nen, Li­ber­tas ja Riit­ta se­kä Pek­ka Kärk­käi­nen, Ii­ris

Työn­täy­teis­ten te­lak­ka­päi­vien ke­ven­nyk­sek­si läh­dim­me sun­nun­tai­na pyö­rä­ret­kel­le. Op­pi saa­tiin ai­koi­naan v. 2000 Sam­pon Sa­re­kos­kil­ta, An­ne­li ja Se­pi se­kä I­re­nen Hä­mä­läi­sil­tä Ee­va ja Ta­pi­o. O­saa­not­ta­ji­a ker­tyi An­na­Saa­ras­ta, Chi­mus­ta, Dra­go­nik­ses­ta, Li­ber­ta­sis­ta ja Ii­rik­ses­tä kah­dek­san pyö­rän jo­no. Pol­kies­sa pu­li­se­va jouk­ku­eem­me löy­si rei­tin kan­nak­sen y­li ui­ma­ran­nal­le, pa­luu­mat­kal­la bam­bu­ka­ted­raa­liin ja golf­ken­tän ym­pä­ri ko­tiin­kin. Pa­riin ot­tee­seen kuul­tiin mö­ly­a­pi­noi­den häm­mäs­tyt­tä­vän voi­ma­kas­ta mek­ka­laa.

Tro­pii­kin kas­veis­sa riit­tää Rii­tal­la tut­ki­mis­ta, Cha­gu­a­ra­mas.

Seu­raa­va viik­ko o­li vie­lä te­la­kal­la raa­ta­mis­ta: em. maa­li­ker­rok­sien kas­vat­ta­mis­ta, kau­pois­ta pik­ku­nip­pe­lien os­to­a, yk­si a­la­vant­ti­kin me­ni uu­sik­si. Riit­ta y­rit­ti vä­lil­lä vä­hän aut­taa, roh­kais­ta ai­na­kin, vaik­ka ve­to Port of Spai­nin rä­sy­kaup­poi­hin o­li vas­tus­ta­ma­ton. Ve­nee­seen saa Cha­gu­a­ra­ma­sis­ta ta­va­raa, mut­ta huo­nol­la tuu­ril­la jou­tuu ti­laa­maan, ja sil­loin kau­pan­käyn­nin kult­tuu­rie­rot sel­vi­ä­vät. Hin­nat ja rah­dit se­kä ai­ka­tau­lut ei­vät o­le e­nää so­vit­tu­ja. Tä­hän em­me it­se tör­män­neet, mut­ta e­si­merk­ke­jä kuu­lim­me.

11.1.2008- Ta­kai­sin ve­sil­le

Klo 1100 luk­ki­nos­tu­ri nap­pa­si Ii­rik­sen so­vi­tus­ti kyy­tiin­sä ja kii­kut­ti ve­teen. Te­la­kan las­ku o­li n. 270 USD, jo­hon si­säl­tyi y­lös/a­las/4 päi­vää te­la­kal­la vii­den il­mai­sen li­säk­si. Maa­lit o­vat kal­lii­ta jo­ka pai­kas­sa. Nyt 10 lit­raa mak­soi suun­nil­leen sa­man, kuin muu te­la­koin­ti. Sa­moil­la läm­pi­mil­lä pai­ne­lim­me sel­vit­tä­määm it­sem­me u­los maas­ta en­nen vii­kon­lo­pun li­sä­mak­su­ja. Tul­lin por­tai­ta a­las las­keu­tu­es­sam­me lan­ke­sim­me si­sään tax-free-kau­pan o­ves­ta. Jo­ku rom­mi­pul­lo ja kal­ja­kop­pa jäi pyy­dyk­seen. Myö­hem­min sel­vi­si, et­tä ai­na­kin Mar­ti­ni­qu­el­la o­lut on sel­väs­ti hal­vem­paa, Gre­na­dii­neil­la ja St. Lu­ci­al­la kal­liim­paa.

Ve­no­nen val­mii­na ve­sil­le.