Takaisin Edellinen Seuraava
2011-07-03 Kotona Kotkassa
pekka
2011.07.05
2011.07.05

2011-07-03 Ko­to­na Kot­kas­sa

Mei­na­si jo u­noh­tu­a ko­ko ra­por­toin­ti. Saa­vuim­me Kot­kan Me­ri­nie­men vie­ras­lai­tu­riin aiem­min il­moit­ta­mam­me ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti 22.6.2011. Tai­si klo 1500:stä vii­väs­ty­ä vii­del­lä mi­nuu­til­la.

Ran­nas­sa o­li­vat vas­tas­sa per­heen­jä­se­nem­me vah­vis­tet­tui­na lä­hei­sim­mil­lä ys­tä­vil­läm­me. Seu­ra- ja pur­jeh­dus­ka­ve­rei­tam­me o­li myös ko­ko jouk­ko ai­na Kot­kan Pur­si­seu­ran te­rä­vää pää­tä myö­ten, kom­mo­do­ri Pent­ti Vä­li­pak­ka ja va­ra­kom­mo­do­ri Mart­ti Lai­si kät­te­li­jöi­den jou­kos­sa. PV Kot­ka tu­li vas­taan jo Ha­vou­riin ja juh­lis­ti pa­luu­tam­me ve­si­suih­kui­neen.

Tuo kaik­ki o­li oi­kein mu­ka­vaa ja huo­maa­vais­ta, ja se roh­kai­si mei­tä so­pi­vas­ti ”maa­mie­hen” ar­keen pa­laa­mi­ses­sa.

Vuon­na 2004 ku­kaan ei tien­nyt, et­tä tu­lem­me pa­laa­maan maa­il­man­mat­koil­tam­me ai­na sil­loin täl­löin. En­sim­mäi­nen on myös ai­na en­sim­mäi­nen, ja meil­le o­li jär­jes­tet­ty ku­nin­kaal­li­nen vas­taa­not­to. Pu­hei­ta, or­kes­te­ri, me­di­a. Juh­lat kes­ti­vät kau­an. Il­man­kos ko­tiin­tu­lo sil­loin o­li ko­ko mat­kan ko­vin ko­et­te­le­mus.

Jat­kan ver­tai­lu­a: Sil­loin en­nen jat­koim­me ve­nees­sä a­su­mis­ta vie­lä pa­ri viik­ko­a, vaik­ka meil­lä o­li ko­tiim­me nä­köyh­teys ve­neel­tä. Nyt siir­ryim­me maa­mie­hik­si sa­maan o­soit­tee­seen jo toi­se­na yö­nä. To­sin pääl­le­pai­na­va ju­han­nus pis­ti jo pa­rin päi­vän ku­lut­tu­a mei­dät sei­laa­maan po­jan per­heel­lä vah­vis­tet­tu­na pur­si­seu­ran ke­sä­paik­kaan Haa­pa­saa­ris­toon.

Läm­pi­mät kii­tok­set kai­kil­le vas­taa­not­ta­jil­le!

Ku­ten ai­kai­sem­min mai­nit­sin, ha­lu­ai­sin vie­lä teh­dä ret­kes­täm­me jon­kin­lai­sen yh­teen­ve­don. Ku­vi­a­kin voi­si vie­lä liit­tää mu­kaan, mut­ta tai­taa ve­ny­ä sys­sym­mäl­le.

Hy­vää ke­sän jat­ko­a!

Takaisin Edellinen Seuraava