Takaisin Edellinen Seuraava
2011-06-20 Prangli
pekka
2011.06.21
2011.07.05

2011-06-20 Prang­li

Noin yh­dek­sän tun­nin, käy­tän­nös­sä pai­kal­laan keik­ku­mi­sen jäl­keen, lu­vat­tu SE-tuu­li vi­ri­si siel­lä kes­kel­lä I­tä­mer­ta. Sa­ta mai­li­a Rist­nan nie­meen su­jui hy­vin, mut­ta ne il­mat! Mi­kä mei­tä a­jaa tän­ne? Vet­tä va­loi lä­pi­har­maal­ta tai­vaal­ta. Me­ri­ve­si ih­me kyl­lä o­li 14 as­teis­ta, sa­ma kuin Vä­li­me­rel­lä mel­kein kol­me kuu­kaut­ta sit­ten, ja il­ma sa­moin. Me ly­myi­lim­me ko­pis­sa luu­kut tiu­kas­ti sul­jet­tui­na ja ih­met­te­lim­me: Voi­ko jo­ku hul­lu pi­tää pur­jeh­duk­ses­ta näis­sä o­lois­sa. Har­vaa lai­va­lii­ken­net­tä pi­ti käy­dä vah­taa­mas­sa luu­kun ra­os­ta ta­ka­ho­ri­son­tin suun­taan.

Sa­teet jäi­vät on­nek­si sin­ne Dir­ha­min seu­dul­le, mut­ta hy­vät tuu­let sii­vit­ti­vät lop­pu­mat­kan. Lau­an­tai­na 18.6. klo 1100, tun­nil­leen seit­se­män vrk Ham­pu­ris­ta ja yh­tä tis­mal­leen 5 vrk Hei­li­gen­ha­fe­nis­ta kur­va­sim­me si­sään Tal­lin­nan sa­ta­man au­kos­ta ja e­del­leen Old Ci­ty Ma­ri­naan. O­li­pa hie­not, u­pou­u­det lai­tu­rit, ves­sat, suih­kut, sau­nat ja ve­si­pos­tit. Ym­pä­ris­tö on vie­lä suun­nit­te­lu- ja raa­ki­le­as­teel­la, mut­ta o­li u­pe­aa kii­ve­tä aa­mu­len­kil­lä Toom­pe­an nä­kö­a­la­pai­kal­la. Toi­saal­ta, tai­si yk­si yö jää­dä ai­no­ak­si pit­kään ai­kaan, sil­lä vuo­ro­kau­si­hin­ta 35 € o­li kal­lein ko­ko mat­kal­lam­me Es­pan­jas­ta Suo­meen.

Ei­len suun­ta­sim­me keu­lan koh­ti Prang­lin saar­ta 12 mai­li­a Tal­lin­nas­ta NNE. Maan ja me­ren muo­dois­ta joh­tu­en mat­kaa ve­sit­se on ai­na­kin 20 mai­li­a. Sa­man ver­ran vuo­si­na, 20, on meil­lä yh­teis­tä pe­rin­net­tä. A­lus­sa o­li­vat vas­tas­sa neu­vos­to­so­ti­laat ko­ne­pis­too­lit ta­nas­sa. Nyt o­li sa­ta­ma ruo­pat­tu ja ra­ken­net­tu uu­sik­si. Van­hat suo­laa­mo, sa­vus­ta­mo ja put­ka­ra­ken­nus, ka­la­yh­ti­ön ra­di­o­päi­vys­tys vii­me vuo­siin as­ti, kö­nöt­tä­vät on­nek­si ru­joi­na ran­nal­la, muu­ten em­me o­li­si tun­nis­ta­neet ko­ko paik­kaa.

Ol­tiin­pa sit­ten Pa­pu­as­sa tai Prang­lis­sa mai­se­mat voi­vat ol­la kieh­to­vi­a, mut­ta ne ei­vät rii­tä paik­ka­kun­taa muis­toi­hin säi­lyt­tä­mään. Sii­hen tar­vi­taan ys­tä­väl­lis­mie­li­si­ä al­ku­a­suk­kai­ta, ih­mi­si­ä. Jon­kun toi­sen mie­les­tä nuo em. ra­ken­nuk­set ja nii­den li­säk­si mo­net muut­kin, neu­vos­to­val­lan ka­sar­min rau­ni­ot, sa­man yh­ti­ön jäl­keen­sä jät­tä­mät ruos­tu­neet me­tal­li­ro­mut, joi­ta to­sin on vuo­sien mit­taan rah­dat­tu kier­rä­tyk­seen kym­me­nin ja sa­doin ton­nein, o­vat ros­kaa ja saas­taa. O­vat­kin, mut­ta kes­kus­te­lut ja ker­to­muk­set vuo­sien var­rel­la, jois­sa u­sein kä­si­tel­tiin suur­val­ta­po­li­tiik­kaa, saat­ta­vat muun­taa ro­mut­kin ek­so­tii­kak­si meil­le ”val­miis­sa maa­il­mas­sa” e­lä­vil­le.

Kii­tok­set sau­nas­ta Rai­vo Lind­hol­min per­heel­le! Yl­lä­tys o­li tuo­re koi­vu­vas­ta, en­sim­mäi­nen nel­jään vuo­teen. E­del­li­nen­kin o­li sil­loin Rai­von te­ke­mä. Kii­tos muil­le­kin sau­nan tar­jo­a­jil­le! Rai­vo nyt vaan eh­ti en­sik­si. En­del Lind­holm o­li taas, ku­ten u­sein ai­kai­sem­min­kin ot­ta­mas­sa vas­taan kiin­ni­tys­köy­tem­me. Kii­tos! Kii­tok­set Os­kar Klaas­ber­gil­le Kyl­li vai­moi­neen! Pa­laam­me taas ta­ri­noin­tiin pa­rem­mal­la a­jal­la. Sil­loin jat­kam­me jut­tu­a myös Ni­ko­lai ja Sen­ta Lem­bi­sen kans­sa ja mo­nen muun nyt ni­mel­tä mai­nit­se­mat­to­man kans­sa.

Suun­ni­tel­ma, yk­si tä­män reis­sun vii­mei­sis­tä, on sei­la­ta huo­men­na, tiis­tai­na, y­li Suo­men­lah­den. Voi­pi ol­la, et­tä py­säh­dym­me Or­reng­run­dis­sa y­li seu­raa­van yön. Tuol­la­kin pai­kal­la on meil­le his­to­ri­al­lis­ta mer­ki­tys­tä vuo­si­kym­me­nien a­jal­ta, e­ten­kin vuo­des­ta 1974, jol­loin a­loi­tin työt siel­lä. Pal­jon on maa­il­ma muut­tu­nut sen jäl­keen, mut­ta saa­ri ja sa­ta­ma lie­ne­vät pai­koil­laan.

Run­sas 20 mai­li­a on Or­res­ta vie­lä mai­le­ja Kot­kan Me­ri­nie­meen. Niis­tä y­ri­täm­me sel­vi­tä 22.6. klo 1500 men­nes­sä. Ju­tut täl­lä si­vul­la tai­ta­vat vä­hen­ty­ä ra­di­kaa­lis­ti, mut­ta eh­kä saan ai­kai­sek­si yh­teen­ve­don tai ti­las­ton mais­ta, man­nuis­ta, toi­mi­vis­ta ja hy­vin toi­mi­vis­ta veh­keis­tä. Saa­pi näh­dä.

Suur­kii­tos kai­kil­le mat­kaam­me seu­ran­neil­le!

Takaisin Edellinen Seuraava