Takaisin Edellinen Seuraava
2011-06-16 Itämerellä
pekka
2011.06.16
2011.06.19

2011-06-16 I­tä­me­rel­lä

Läh­dim­me Ham­pu­ris­ta suun­ni­tel­man mu­kaan. Ko­nei­lim­me El­bel­le 11.30, va­jaa tun­ti en­nen y­lä­vet­tä. Vas­ta­vir­ta jar­rut­ti a­luk­si run­saan sol­mun, mut­ta saim­me ke­lat­tu­a joi­tain mai­le­ja en­nen myö­tä­vir­ran al­ka­mis­ta. Pur­je­ve­nei­tä o­li run­saas­ti liik­keel­lä, pit­kä vii­kon­lop­pu ja mai­ni­o, au­rin­koi­nen sää. We­de­lin jäl­keen, ja me­kin saim­me sei­la­ta pa­ri tun­ti­a jou­kon jat­ko­na. Tuu­len ke­ven­nyt­ty­ä, pi­ti taas muis­taa vir­ta-ai­ka­tau­lu, ja pis­tää ha­naa. Klo 1800 ai­koi­hin, on­nis­tu­nees­ti vir­ran kään­ty­mi­sen ai­koi­hin, saa­vuim­me Bruns­byt­tel­koo­giin, su­lun e­dus­tal­le . Puo­len tun­nin o­do­tuk­sen jäl­keen va­lo­sig­naa­li muut­tui suo­si­ol­li­sek­si, pelk­kä val­koi­nen kat­ko­va­lo, ja puo­li­tu­si­naa mei­kä­läis­tä pää­si a­ja­maan sul­kuun. Tuo­ta­pi­kaa por­tit sul­keu­tui­vat, ja mei­dät o­li e­ris­tet­ty suo­lai­sil­ta ve­sil­tä. Tar­kas­tin vie­lä Reed­sis­tä ka­na­va-a­lu­een vhf-ka­na­vat ja hyl­ly­tin pak­sun, Gib­ral­ta­ris­ta läh­tien jo­ka­päi­väi­ses­sä ja mon­ta ker­taa päi­väs­sä käy­tös­sä ol­leen o­puk­sen.

O­lin eh­ti­nyt vil­kais­ta mui­ta­kin Kie­lin ka­na­van oh­jei­ta. Nii­den mu­kaan il­las­ta sai­vat ve­neet a­jaa klo 21:een. Aa­mu­puo­les­ta sal­lit­tiin a­loi­tus 0200. Ei­hän nuo ai­van va­loi­saan ai­kaan stem­man­neet, jo­ten toi­voin, et­tä ei­vät niu­ho­ta, kun puk­su­tim­me Gie­se­lau-ka­na­vaan as­ti, 40,5 km-tol­pal­le klo 2245.

Aa­mul­la em­me pi­tä­neet kii­ret­tä, vaan he­ti sil­mät a­vat­tu­am­me kä­vim­me, aa­mu­len­kil­lä pit­kin ka­na­van ran­taa. Oi­ke­a luon­to­paik­ka, lin­tu­ja, ru­sak­ko­ja, leh­mi­ä, kas­ve­ja. E­del­li­sil­ta­na o­lim­me näh­neet kau­riin mei­tä ran­nal­la tui­jot­ta­mas­sa. Aa­mu­pa­lan jäl­keen o­li vuo­ros­sa lo­kin si­sää­not­to. Ei ol­lut näyt­tä­nyt mi­tään sit­ten Ham­pu­rin. Ai­van o­li hy­väs­sä myrk­ky­maa­lis­sa ja her­käs­ti pyö­ri­vä he­ti kun o­lin rap­si­nut ir­ti sii­pi­pyö­rän vä­liin a­set­tu­neet, vilk­kaas­ti liik­ku­vat, 12 kpl 2-3 cm:n mit­tais­ta kat­ka­ra­pu­a. Sää­li hää­tää ne pe­sä­pai­kas­taan.

Sa­mal­la py­sä­kil­lä vaih­doin myös vaih­teis­to­öl­jyn. Ei ol­lut juu­ri li­kaan­tu­nut­ta, mut­ta veh­je o­li pa­ri ker­ta luis­kah­ta­nut sa­ta­ma­ma­nöö­ve­reis­sä. Ka­na­van lop­puo­san 60 km me­ni lep­poi­sas­ti au­rin­koi­ses­sa sääs­sä, au­to­pi­lo­tin oh­ja­tes­sa ja ka­la­mie­hil­le ja pyö­rä­ret­kei­li­jöil­le vil­ku­tel­les­sa. Va­ro­vai­nen saa au­to­maa­tin kans­sa ol­la, käy­tän­nös­sä kau­ko­sää­din kä­des­sä kai­ken ai­kaa, sil­lä lai­van si­vuut­ta­es­sa vir­tauk­set o­vat voi­mak­kai­ta, ja mag­neet­ti­ken­tän muu­tok­set ka­na­van me­tal­li­ra­ken­tei­den ta­ki­a voi­vat saa­da ai­kaan no­pei­ta suun­ta­poik­ke­a­mi­a.

Kiel-Hol­te­naun pääs­sä ei tar­vin­nut su­lu­tus­ta myös­kään o­dot­taa. Mak­sun, 18 €, jäl­keen Ii­ris pää­si ko­toi­sal­le I­tä­me­rel­le.

Saim­me teks­ta­rin Sa­gi­tan Ma­til­ta: Hei­li­gen­ha­fe­nis­sa, 28 mai­li­a Hol­te­naus­ta. Vas­ta­sim­me: Tul­laan. Kuin­ka ol­la­kaan, ke­vyt tuu­li pu­hal­te­li i­däs­tä, juu­ri Ma­tin suun­nal­ta. Ve­ne­vauh­ti vaih­te­li 5-3 sol­muun, ei­kä ai­na tuo­ta pie­nem­pää­kään. Aa­muun me­nee. Ko­net­ta a­vuk­si. Kyt­kin luis­taa! Juu­ri o­lim­me ka­na­vas­sa pääs­tel­leet pa­ri ker­taa seit­se­män sol­mun pin­taan il­man on­gel­mi­a. Nyt tun­tui, et­tä nel­jää e­nem­pää ei kes­tä.

Yöl­lä 0200 kou­ku­tim­me Hei­li­gen­ha­fe­nin ul­ko­puo­lel­le. Aa­mu-u­nien jäl­keen puk­su­tim­me si­sään, mut­ta ra­joi­te­tun pot­ku­ky­kym­me ta­ki­a pa­la­sim­me ankk­riin, jos­sa Mat­ti Il­lu­kan Sa­git­ta, Scan­mar 33, pi­an kiin­nit­tyi kyl­keem­me. Me o­lim­me läh­te­neet maa­lis­kuun 23:na Fu­en­gi­ro­las­ta muu­ta­maa päi­vää en­nen Sa­git­taa. Riit­ta o­li teks­tail­lut sii­tä läh­tien, ja Mat­ti vas­tail­lut, mut­ta ei­vät ol­leet kurs­sit koh­dan­neet. Ker­toi­lim­me kum­pi­kin paat­ti ko­ke­muk­sis­tam­me Eu­roo­pan ran­ni­kol­la, ke­lit, sa­ta­mat ja ko­ke­muk­set pää­koh­din. Mut­ta – ve­sil­le. Sa­git­ta luo­vi vai­vat­to­mas­ti Ma­tin ko­men­nos­sa, ja jät­ti Ii­rik­sen kuin sei­so­maan jo en­nen Feh­mar­nin sil­taa. On­nek­si kaik­ki vir­tauk­set ei­vät ol­leet jää­neet suo­lai­sem­mil­le ve­sil­le. Pys­tyim­me put­put­ta­maan sal­men ka­pei­kon myö­tä­vir­ran a­vus­ta­ma­na. Kii­tos Mat­ti, kun o­dot­te­lit ja kat­soit, et­tä meil­lä riit­ti työn­tö­ä a­voi­mem­mil­le ve­sil­le!

Mel­kein ko­ko il­lan Sa­git­ta nä­kyi ai­na vain pie­nem­pä­nä e­del­läm­me hals­sil­la, jo­ka vei koh­ti Ged­se­ri­ä. Täy­den ty­ve­nen pa­ri tun­ti­a a­joim­me ko­neel­la yöl­lä, sit­ten al­koi hen­käil­lä lou­naas­ta. Si­tä riit­ti ko­ko seu­raa­avn päi­vän. A­joim­me spii­ra­tul­la vir­sa­ril­la. Sa­git­ta o­li a­set­tu­nut le­poon Ys­ta­diin si­nä il­ta­päi­vä­nä. Me si­vuu­tim­me San­ham­ma­re­nin il­lan­suus­sa.

Tuul­ta riit­ti ei­li­sek­si­kin. Pi­ti vir­sa­ri­a rei­lus­ti rei­va­ta­kin, et­tä Tuu­li-Väi­nö sel­vi­y­tyi oh­jaus­hom­mas­taan ry­pyt­ty­nees­sä ve­des­sä. Ho­bur­gin si­vuu­tim­me 0200 vii­me yö­nä. Sil­loin ja 10 h sii­tä sai ge­naak­ke­ri ve­tää aa­mu­päi­vään, kun­nes tuu­li en­nus­teen mu­kaan kään­tyi lii­an tiuk­kaan NW.

Tä­tä kir­joit­ta­es­sa Rist­naan on 115 mai­li­a ja sii­tä 100 Tal­lin­naan. Nyt ei kul­je taas pal­jon mi­hin­kään, mut­ta en­nus­te lu­paa SE 8-12 m/s. Jos tuo pi­tää, niin lau­an­tain ku­lu­es­sa pi­täi­si eh­ti­ä Tal­lin­naan. Prang­lis­sa ai­na­kin pi­tää sen jäl­keen vie­lä het­kek­si py­säh­ty­ä, mut­ta ei­kö­hän KPS ja ko­ti­ran­nat siin­nä kes­ki­vii­kon tors­tain tie­tä­mis­sä..

Takaisin Edellinen Seuraava