Takaisin Edellinen Seuraava
2011-06-11 Hampurista kohti Kotkaa
pekka
2011.06.12
2011.06.16

2011-06-11 Ham­pu­ris­ta koh­ti Kot­kaa

Ham­pu­rin kym­me­nen päi­vääm­me o­vat ku­lu­neet kuin sii­vil­lä. Tu­ris­tim­me eh­ti­vät sen­tään joi­hin­kin mat­kai­lu­näh­tä­vyyk­siin. E­rää­nä päi­vä­nä kä­vim­me Kas­pe­rin, 13 v ja Sii­rin, 10 v, kans­sa ih­met­te­le­mäs­sä pie­nois­rau­ta­tie­tä. Ai­ka­moi­nen paik­ka! Si­tä ra­ta­ver­kos­to­a o­li n.14 km, ja sii­hen pääl­le maan- ja moot­to­ri­teil­lä kul­ke­vat sa­dat au­tot, ve­sil­lä sei­laa­vat lai­vat ja vie­lä täy­del­lä vauh­dil­la toi­mi­va len­to­kent­tä, nou­se­vi­ne, las­ke­vi­ne ja rul­laa­vi­ne len­to­ko­nei­neen.

Ko­vin o­li suo­sit­tu paik­ka ta­val­li­se­na, sa­tei­se­na ar­ki­päi­vä­nä. Meil­lä o­li a­li­bei­na lap­set, ei­kä paik­kaa tie­ten­kään voi kiel­tää vir­keil­tä van­huk­sil­ta­kaan. Pää­a­si­as­sa y­lei­sö o­li kui­ten­kin ”oi­kei­ta” ai­kui­si­a, en­kä mis­sään mat­kai­lu­koh­tees­sa o­le näh­nyt sen in­nok­kaam­paa va­lo­ku­vaa­mis­ta ja pie­niin yk­si­tyis­koh­tiin suun­tau­tu­nut­ta mie­len­kiin­to­a.

Kat­so­mis­ta riit­ti e­ri puo­lil­le maa­il­maa, vas­taa­viin luon­no­no­loi­hin si­joi­te­tuis­sa mai­se­mis­sa noi­ne em. liik­ku­vi­ne lait­tei­neen. Vä­en­pal­jous sai mie­len­kiin­tom­me la­maan­tu­maan pa­ris­sa tun­nis­sa, mut­ta eh­dim­me tu­tus­tu­a pie­nil­lä o­do­tuk­sil­la ja kii­laa­mi­sel­la kaik­kiin mil­jöi­hin.

To­si mu­ka­va o­li ol­lut myös ”Kii­pei­ly­met­sä”, jo­hon lap­set o­sal­lis­tui­vat van­hem­pi­neen.

Eh­dot­to­mak­si hui­puk­si ko­ho­si kui­ten­kin ei­li­nen il­ta Sirk­ka-Lii­san sau­nan, ui­ma-al­taan ja gril­lin ää­rel­lä. Nuo­ri­som­me jäi sin­ne vie­lä naut­ti­maan ja yö­py­mään, en­nen Suo­men lai­vaa en­si­yö­nä, kun S-L kii­dät­ti mei­dät U-bahn-a­se­mal­le. Pa­la­sim­me ”vie­ras­vii­kon” jäl­keen hil­jai­seen, mut­ta mie­dos­ti sa­not­tu­na a­su­tu­no­loi­seen ko­tiim­me. Kii­tos Sirk­ka-Lii­sa!

Tä­tä kir­joit­ta­es­sa paat­ti al­kaa ol­la me­rik­laa­ris­sa. Ve­si nou­see nyt, mut­ta vir­ta kään­tyy puo­len­päi­vän tie­nois­sa myö­täi­sek­si, kus­kaa­maan mei­tä koh­ti Bruns­byt­tel­koo­gi­a, 41 mai­li­a, Kie­lin ka­na­van Poh­jan­me­ren pää­tä. I­tä­me­ri siin­tää huo­men­na, jos kaik­ki on pe­lan­nut o­tak­su­tus­ti.

Takaisin Edellinen Seuraava