Takaisin Edellinen Seuraava
2010-10-02 Sardinianmeri
pekka
2010.10.02
2010.10.06

2010-10-02 Sar­di­ni­an­me­ri

Puo­lel­ta­päi­vin on Ma­ho­niin mat­kaa 130 mai­li­a. Ke­li on en­nus­teen mu­kai­nen SSE al­le 5 ms. Kul­jem­me 4-5 sol­mu­a. Jos säät pi­tä­vät o­lem­me huo­men­na siel­lä sa­moi­hin ai­koi­hin. Jon­na lä­het­tää e­del­leen sää­tie­to­ja 2 ker­taa vii­kos­sa. Jo kol­man­nes­sa taak­se­päin nä­kyi lais­ko­jen i­so­baa­rien laa­ja a­lu­e y­li ko­ko Vä­li­me­ren. Niin seu­raa­vas­sa­kin, sa­moin juu­ri a­vaa­mas­sa­ni. Niin­pä ei­len nos­tim­me ank­ku­rin Mad­da­le­na-saa­ren suo­jas­ta Sar­di­ni­an koil­lis­kan­til­la. Saim­me luo­vi­a ko­ko päi­vän koh­ti länt­tä rei­vit si­säl­lä. Tuu­li o­li rä­vä­käm­pi kuin en­nus­teis­sa, ja kään­tyi vas­tai­sek­si, mut­ta si­tä se on Kor­si­kan ja Sar­di­ni­an vä­li­ses­sä Bo­ni­fa­ci­o-sal­mes­sa kuu­le­ma ai­na.

Mat­kaa Me­nor­can Ma­ho­niin o­li läh­ties­sä 250 mai­li­a sa­man nu­me­roi­seen suun­taan. So­pi­va ve­to pit­kin Sar­di­ni­an poh­jois­ran­taa toi mei­dät A­si­na­ra-lah­den poh­juk­kaan, jo­ten Sa­man­ni­mi­sen saa­ren ja pää­saa­ren vä­li­nen sal­mi, Pass­ge dei For­nell tu­li vas­taan. Mui­nai­nen pi­lot­ti­kir­jam­me ker­toi yö­kul­ke­mi­sen sii­tä o­le­van kiel­let­ty­ä, ei­kä mi­tään tuik­ku­ja­kaan kuu­le­ma ol­lut. Ky­see­sä on sa­mal­la so­ti­la­sa­lu­een reu­na, jo­ka ai­koi­naan lie­nee kiel­toon vai­kut­ta­nut. En­si­ker­taa on meil­lä so­pi­vien pa­pe­ri­kart­to­jen puut­tees­sa nyt ol­lut päi­vit­täin saa­ris­to­sei­luus­sa säh­kö­kart­ta pöy­däl­lä, gep­siin kyt­ket­ty­nä. O­len o­pe­tel­lut ny­ky­me­ren­ku­lun met­ku­ja. Nyt e­lek­ro­niik­ka e­sit­ti, et­tä kah­den lä­pi­vie­vän lin­jan a­lim­mai­sis­sa o­li sek­to­ri­lois­tot, jo­ten tul­kit­sin sa­mal­la yö­ku­lun lu­val­li­sek­si.

Sal­me­a lä­hes­ty­es­säm­me tui­kut tu­li­vat nä­ky­viin. Pei­li­ty­ve­nes­sä run­saan lu­val­li­sen kol­men sol­mun vauh­dil­la ny­ky­veh­keet to­del­la va­kuut­ti­vat. Sal­mi on ma­ta­la, 3-4 met­ri­ä ma­ta­lim­mil­lä­aan, al­le 2-met­ri­set tur­val­li­sen kau­ka­na väy­lä­vii­vas­ta. Luo­taus­tie­to o­li tark­kaa ja ti­he­ää, ja sy­vyys­lu­ke­mat kai­ku­luo­dis­sa myös täs­mäl­li­ses­ti seu­ra­si­vat kar­tan lu­ke­mi­a. Kyl­lä on veh­kee­et! En e­nää ih­met­te­le, jos va­hin­ko­ja­kin sat­tuu. Ni­mit­täin näi­hin veh­kei­siin var­maan tot­tuu, ja mi­kä­li to­del­li­suus ei sa­tu­kaan o­le­maan täs­mäl­li­ses­ti e­lekt­ro­nii­kan mu­kais­ta niin ko­li­see. Jos me­ni­sin jo­hon­kin vaa­ti­vaan paik­kaan hy­väl­lä pa­pe­ri­kar­tal­la, niin sil­loin sa­man voi­sin teh­dä ny­ky­veh­keil­lä­kin.

Li­sää säh­kö­ä

E­del­lä jo sot­keu­duin säh­köön, vaik­ka en sii­tä pal­jo­a ym­mär­rä. Sen ver­ran to­ki, et­tä lä­hes­ty­es­säm­me La Mad­da­le­nan ran­taa ko­nee­seen ei vir­ta-a­vai­mes­ta syt­ty­nyt e­des va­roi­tus­va­lo­a öl­jyn­pai­ne­hä­lyt­ti­mes­tä pu­hu­mat­ta­kaan. Ank­ku­ri­paik­ka o­li o­tol­li­nen pur­jeil­la kou­kut­ta­mai­seen. Si­tä nyt har­joit­te­len muu­ten­kin, jo­ten sii­tä ei tul­lut on­gel­maa.

Hie­roim­me A­min kans­sa ä­ly­nys­ty­röi­tä, hä­nen val­mis­ta­es­saan e­väs­tä. Kyl­läi­si­nä teim­me en­si ko­keen. Ko­ne käyn­nis­tyi nöy­räs­ti yh­dis­tä­es­sä­ni na­vat ruu­va­ril­la start­ti­moot­to­rin kyl­jes­tä. Em va­lo­ja tai la­taus­ta ei e­siin­ty­nyt, jo­ten seis. A­loim­me et­si­ä su­la­ke­ra­si­oi­ta. Löy­sin pa­ri eh­jää ul­koi­sen la­taus­sää­ti­men lä­het­ty­vil­tä. Sää­ti­men vaa­ti­mat­to­mas­sa oh­jees­sa käs­ket­tiin vi­ka­ta­pauk­ses­sa ot­taa yh­teyt­tä in­ter­net­tiin tai A­me­rik­kaan. Kos­ka kum­paa­kaan ei ol­lut kä­sil­lä, luin tar­kem­min: kol­mas­kin su­la­ke pi­täi­si löy­ty­ä. Joh­to­ni­pun al­la pii­les­kel­lyt o­li­kin ai­van sö­kö. Lan­ka ei ol­lut pa­la­nut, mut­ta toi­nen lius­ka o­li lä­hes häi­py­nyt kor­ro­si­os­sa, ei­kä ra­si­an si­säl­lös­tä­kään ol­lut pal­jo­a jäl­jel­lä. Täs­sä vai­hees­sa us­koin, et­tä myös syy hyp­pe­le­vään la­taus­jän­nit­tee­seen ja oi­kul­li­seen start­ti­nap­piin o­li löy­ty­nyt. So­vel­ta­mal­la löy­tyi uu­si ra­si­a ja sii­hen vie­lä yk­si kpl 25 A:n su­la­ket­ta. Taas pe­lit­tää.

Ar­ba­tax

Jos vie­lä löy­tyy hil­jai­sem­pi ky­lä, kuin Ar­ba­tax al­ku­syk­syi­se­nä py­hä­päi­vä­nä niin... Ar­ba­ta­xis­sa on i­soh­ko sa­ta­ma ja pa­ri­kin ma­ri­naa siel­lä. Ve­nei­tä o­li, mut­ta ei niis­sä juu­ri a­suk­kai­ta. Ke­sä­se­son­gin li­sä­lai­tu­rit o­li ke­lat­tu yh­teen. Sa­ta­mas­sa o­li veh­kei­tä, mut­ta ai­van kuin ei­vät o­li­si vuo­siin ol­leet käy­tös­sä. Kir­ja ker­toi va­ne­ri- ja sel­lu­teh­taas­ta. Ei sor­vat­tu ei­kä kei­tet­ty niis­sä­kään e­nää. Te­la­kas­ta ei ker­to­nut ku­kaan, mut­ta näyt­täi­si ar­ki­sin as­kar­te­le­van öl­jyn­po­raus­ka­lus­ton pa­ris­sa.

Ra­ken­nus­kan­ta o­li pää­a­si­as­sa lo­ma-a­sun­to­ja. Ei niis­sä­kään pi­ha­kis­saa tai vah­ti­koi­raa e­nem­pää a­su­nut. Mis­tä o­li­si vä­ke­ä ka­duil­le­kaan tul­lut? Laa­ja lei­rin­tä­a­lu­e ank­ku­ri­lah­tem­me, Por­to Frai­lik­sen, ran­nal­la vie­lä toi­mi - sak­sak­si. Ja ih­me kyl­lä net­ti ve­nees­sä si­säl­lä.

Ol­bi­a

Ol­bi­a on ih­me­paik­ka – maan­tie­tel­li­ses­ti, tai mai­se­mal­li­ses­ti. Sar­di­ni­a on vuo­ris­toi­nen saa­ri, mut­ta Ol­bi­an nel­jä mai­li­a si­sä­maa­han val­loit­ta­nut lah­ti on hy­vin a­la­vas­sa pai­kas­sa. Lah­ti on myös ma­ta­la, kaut­taal­taan al­le 10 m, ja väy­lää reu­nus­ta­vat ai­van pu­nai­sen ra­pa­ki­vem­me vä­ri­set ja nä­köi­set kal­li­o­paa­si­ry­kel­mät. Sa­ta­man oi­val­li­suu­den o­li­vat ha­vain­net jo foi­ni­ki­a­lai­set ja tuk­ku kult­tuu­rei­ta aiem­min­kin. Sa­ta­ma toi­mi vie­lä­kin, il­mei­ses­ti 3-4 au­to­laut­taa vaih­toi­vat paik­kaa yöl­lä man­ner­maal­le. Em­me näh­neet nii­den liik­ku­van, mut­ta lai­vat vaih­tui­vat. Sa­man ver­ran o­li ro-ro-lai­vo­ja lah­den toi­sel­la ran­nal­la. Vä­hän van­han tie­don mu­kaan vä­ke­ä saa­rel­la a­suu 1,5 mil­joo­naa. Ra­ken­nus­kan­nas­ta pää­tel­len se ai­na­kin lo­ma-ai­koi­na rut­kas­ti li­sään­tyy, jo­ten lii­ken­ne­re­ser­vi­ä­kin tar­vi­taan. Ja ruo­kaa, si­tä tuo­vat lai­vat, mut­ta saa­ren maan­vil­je­lyn li­säk­si sa­ta­ma­lah­ti o­li ka­pei­ta väy­li­ä lu­kuu­not­ta­mat­ta ka­la- sim­puk­ka­vil­jel­mien pei­tos­sa. He­ti lah­den suul­ta nä­kyi­vät u­se­at ve­ne­liik­kei­den hal­lit, y­li puo­li tu­si­naa rin­ta­rin­nan nos­tu­rei­neen tra­ve­lif­tei­neen, ja li­sää nii­tä ra­ken­net­tiin mä­en loi­vaan rin­tee­seen kau­em­mak­si ran­nas­ta. Huol­to­a, säi­ly­tys­tä, myyn­ti­ä – rei­lus­ti y­li saa­ren o­man tar­peen. Pre­ve­zan ta­paan jät­ti­mäi­si­ä te­lak­ka-a­lu­ei­ta ei nä­ky­nyt. Pa­ri pur­si­seu­raa o­li ma­ri­noi­neen ja kol­mas uu­dem­pi e­te­lä­ran­nal­la. Ank­ku­riin taas täh­tä­sin, ja paik­ka­kin vai­kut­ti hy­väl­tä, mut­ta lah­den poh­ju­kas­sa nä­kyi o­le­van muu­ta­ma mat­ka­ve­ne van­has­sa lai­va­lai­tu­ris­sa. Se­kaan, ja naa­pu­ri-sak­sa­lai­nen he­ti ker­toi, et­tä il­mais­ta on tä­mä hu­vi. Ar­ba­ta­xin lei­rin­nän li­säk­si lä­hes kaik­ki i­so­mie­his­töi­set vuok­ra­ve­neet ko­men­si­vat kil­van sak­sak­si. Naa­pu­ri o­li he­ti neu­vo­nut lä­him­män su­per­mar­ke­tin, mut­ta va­lit­se­mam­me ”oi­ko­tie” tie­si et­sin­nän pit­kit­ty­mis­tä. Vie­lä pa­rem­min tu­li jo­ka ku­ja kul­jet­tu­a lei­pu­rin et­si­mi­ses­sä. Yk­si löy­tyi ky­län vii­mei­sel­tä reu­nal­ta. Ries­kaa o­li mar­ke­tis­sa­kin, mut­ta et­sit­tiin u­hal­la. E­väi­tä os­tet­tiin­kin sit­ten ai­na­kin vii­kok­si, sil­lä seu­raa­va maa jo kan­gas­te­li mat­ka­mies­ten mie­lis­sä.

Por­to Cer­vo

Ni­mi on tut­tu mo­nel­le. Ai­na­kin sel­lai­sel­le, jo­ka on seu­ran­nut, tai e­des kor­van­sa kal­lis­ta­nut Vä­li­me­rel­lä ta­pah­tu­vil­le mo­nil­le, ko­vil­le ja kal­liil­le pur­jeh­dus­kil­pai­luil­le, vaik­ka­pa vain Swan-ve­neil­le tar­koi­te­tuil­le.

Jo­ku van­hus voi muis­taa, et­tä A­ga Khan ja jouk­ko si­joit­ta­ji­a ra­ken­si­vat 1970-lu­vul­la lah­den ran­noil­le vaa­ti­mat­to­mi­a ke­sä­a­sun­to­ja kau­niil­le ja roh­keil­le, joil­le rik­kaus­kaan ei ol­lut pa­hak­si. Mel­koi­nen ra­ken­nus­kan­ta a­lu­eel­la on­kin. Ei e­nää lois­to­kas, mi­tä nyt jot­kut, mut­ta toi­sek­si, kol­man­nek­si jne. a­sun­nok­si ai­van toi­mi­vi­a – mi­kä­li nyt Por­to Cer­vo on si­nul­le jo­tain. No, tyh­jil­lään näyt­ti­vät kaik­ki o­le­van. Puu­tar­hu­rit sen­tään käp­seh­ti­vät ton­teil­la. E­nem­män kuin nuo ke­sä­mö­kit, mei­tä kiin­nos­ti näh­dä ”ve­ne­kan­ta”. Pet­ty­myk­sek­sem­me sa­ta­ma o­li var­sin tyh­jä. Mal­lik­si o­li: yk­si 80-met­ri­nen me­ga, puo­li tu­si­naa 20-30 met­ris­tä moot­to­ri­a ja pa­ri su­per­pur­jet­ta. Swa­nit tu­li jo mai­nit­tu­a. Nii­tä o­li kym­men­kun­ta, mut­ta pa­ri­a lu­kuu­not­ta­mat­ta var­sin vaa­ti­mat­to­mi­a, van­ho­ja, ei­kä ai­van lois­to­kun­toi­si­a­kaan. Jo­ku huip­pu­kil­pu­ri­kin o­li vie­lä lai­tu­reis­sa, mut­ta 10-20 met­ri­sis­tä mus­ke­li­ve­neis­tä ei ol­lur pu­laa. E­tu­kä­teen o­li a­jat­te­lut­ta­nut Por­to Cer­voon me­nos­sa, pää­se­vät­kö köy­hät ton­til­le y­leen­sä­kään. Kou­ku­tim­me poi­ju­a­lu­eek­si muut­tu­neel­le ank­ku­ri­pai­kal­le yh­den ai­no­an vuok­ra­ve­neen vie­reen. Mi­nä­kö ky­syi­sin ra­di­ol­la? Ei ky­sy­nyt ku­kaan mais­ta­kaan. Me­loim­me ran­taan. Ka­me­roi­ta kyl­lä o­li, mut­ta ei mi­tään hen­ki­lö­kun­taa nä­ky­vis­sä. Ku­ka nyt ve­ne­sa­ta­mas­sa tal­vel­la? Tut­kim­me kaik­ki paa­tit lai­tu­reis­sa ja ko­ko a­lu­een kä­vel­len ku­ji­a, por­tai­ta ja hol­vi­käy­tä­vi­ä. Por­tit o­li­vat vain te­la­kal­la, muu­ten kaik­ki a­voin­na tai­vas­ta myö­ten. Polt­ta­vaa kai­paus­ta ei paik­ka­kun­taan jää­nyt, kun luo­vim­me taas rei­lus­ti rei­vat­tu­na koh­ti a­lus­sa mai­nit­tu­a säh­kö­re­mont­ti­paik­kaa.