Takaisin Edellinen Seuraava
2.9.2009 Ei päästä Darwinista
iiris
2009.09.05
2010.04.13

2.9.2009 Ei pääs­tä Dar­wi­nis­ta

Yh­dek­sän päi­vää sit­ten vein au­to­pi­lo­tin kom­pas­sin tar­kas­tuk­seen. Au­to­maat­ti­oh­jaus toi­mi muu­ten, mut­ta ta­ker­te­li vä­li-il­man­suun­tien koh­dal­la. Veh­je on Es­pan­jas­sa pa­ri vuot­ta sit­ten a­sen­net­tu ja kä­sit­tääk­se­ni ta­kuu o­li voi­mas­sa näi­hin päi­viin. Vii­kon re­mon­tin/va­lo­hoi­don jäl­keen sain kom­pas­sin ko­tiin, mut­ta se o­li­kin men­nyt huo­nom­mak­si: au­to­pi­lot­ti il­moit­ti, et­tä kom­pas­si­tie­to puut­tuu tyk­kä­nään. Var­sin se­ka­vin tun­tein vein veh­keen ta­kai­sin kor­jaa­jal­le. Ky­syin uu­den hin­taa ja saa­ta­vuut­ta. Aud 600 jo­tain ja muu­ta­ma päi­vä Nor­jas­ta. Ai­na­han se on vä­hin­tään viik­ko, mut­ta Bob väit­ti, et­tä hän kyl­lä jo mel­kein on vi­an löy­tä­nyt. Pa­ri päi­vää e­del­li­ses­tä näyt­tää, et­tä Bob, sa­mal­la fir­man po­mo, on ai­van se­kai­sin työs­tä ja stres­sis­tä, ei tie­ten­kään pel­kän mei­dän lait­teem­me ta­ki­a. Hän on kui­ten­kin kuu­le­ma ai­nut Sim­ra­din tun­ti­ja, ja ho­kee, et­tä koh­ta pe­laa, kun vain sai­si rau­has­sa teh­dä.

Ti­lan­ne vai­kut­taa vai­ke­al­ta. Pe­lin pu­hal­ta­mi­sen poik­ki on vie­lä es­tä­nyt e­lä­tet­ty toi­vo vi­an löy­ty­mi­ses­tä no­pe­am­min, kuin uu­den saa­mi­nen. Ti­lat­tu u­los­sel­vi­tys tul­lis­sa pi­ti pe­ruut­taa, mut­ta kom­pas­si on ai­nut, jo­ka mei­tä pi­dät­te­lee, sil­lä se saat­taa ol­la kul­taa­kin kal­liim­pi ke­vyt­tuu­li­ses­sa In­do­ne­si­as­sa.

Chi­mu läh­ti tä­nään o­dot­te­le­maan, ai­na­kin a­luk­si, In­do­ne­si­an Ro­til­le. Saa näh­dä saa­daan­ko kiin­ni, mis­sä ja mil­loin?

3.9. Tä­nään ol­tiin kaik­ki, Bob mu­kaan­lu­et­tu­na, pa­rem­mas­sa ve­dos­sa. Vie­lä­kään ei sel­vin­nyt uu­den kom­pas­sin saa­ta­vuus ei­kä hin­ta. Mut­ta AUD 364+rah­ti+gst o­li­si saa­ta­vis­sa huo­mi­sek­si a­vai­no­sa, in­ter­nal pcb card. Sit­ten pe­laa, huo­men­na, var­mas­ti! Sa­noi Bob ja o­li jo tä­nään lä­he­tel­lyt pa­ri teks­ti­vies­ti­ä em. tie­dois­ta. Kä­vin pe­rään pai­kan pääl­lä neu­vot­te­le­mas­sa. So­ne­ran sal­do il­moit­ti kol­men muu­ta­man se­kun­nin pu­he­lun hin­nak­si 15 €. Ei oi­kein ta­lou­del­lis­ta.

4.9. Per­jan­tai

Pa­ri­na il­ta­na on ol­lut niin kuop­pais­ta ank­ku­ris­sa, et­tä ai­no­as­taan soh­val­la on maa­ten py­sy­nyt. Jos hom­mi­a o­li­si mi­tään ei voi­si juu­ri teh­dä, kun pi­tää kiin­ni. Ei­vät kuo­pat nyt­kään kes­tä­neet kuin ne­li­sen tun­ti­a. Me­ri­tuu­let pyö­rii, ja hiek­ka­särk­kä suo­jaa o­san ai­kaa. Ke­la­sim­me kui­ten­kin ankk­ku­rin y­lös ja a­joim­me kol­me mai­li­a Fran­ces Ba­yn ank­ku­ri­pai­kal­le, van­han sa­ta­man ku­pee­seen. 12 28,22 S, 130 51,27 E. Kom­pas­si­pa­ja­kin on vain run­saan ki­lo­met­rin pääs­sä kol­men si­jas­ta e­del­li­ses­sä pai­kas­sa. Sel­väs­ti on rau­hal­li­sem­paa. Ei o­le myös­kään va­ki­tuis­ta lä­hel­tä si­vuut­ta­vaa lii­ken­net­tä ku­ten Cul­len­Ba­ys­sä. Jol­la­säi­ly­tys ei eh­kä o­le ai­van yh­tä tur­val­li­nen.

6.9.2009 sun­nun­tai

Ei­len lau­an­tai­na­kaan ei sit­ten o­sa var­maan tul­lut, kos­ka Bob ei mi­tään vies­tit­tä­nyt. Teh­tiin 12 km:n lenk­ki Ba­y View ma­ri­naan yh­del­lä pyö­räl­lä ja kah­del­la hen­gel­lä, e­li puo­let mat­kas­ta kä­vel­len. Kä­ve­ly te­kee hy­vää pa­rin vii­kon a­si­a­pyö­räi­lyn jäl­keen. Koh­ta läh­dem­me sa­mal­la me­ne­tel­mäl­lä Kas­vi­puis­toon.

Kä­te­vät as­kel­mat. En muis­ta mi­tä täs­tä pal­mus­ta voi­si ha­ke­a.

Rum­pu­pa­lik­ka­puu