Takaisin Edellinen Seuraava
30.8.2009 Safarilla
iiris
2009.08.29
2010.04.13

Riit­ta: Kol­men päi­vän ret­ki Sirk­ka-Lii­san ja Ti­mon + kuu­den muun tu­ris­tin kans­sa vei mei­dät il­mas­toi­dul­la ne­li­ve­to­sa­fa­ri­au­tol­la en­sin n. 130 km. pää­hän Dar­wi­nis­ta Litch­fiel­din Na­ti­o­nal Par­kiin. Ly­hyi­den kä­ve­ly­mat­ko­jen pääs­sä löy­tyi­vät Flo­ren­cen Fall­sin vuo­ris­to­pu­ron vil­voit­ta­vat ve­det, ja Wan­gi Falls. Tol­mer Fall­sin näim­me en­sin jyl­hä­nä nä­kö­a­la­ta­san­teel­ta, kun­nes por­taat vei­vät jyr­käs­ti a­las ui­ma­pai­kal­le. Hä­mä­ris­sä löy­tyi Cor­ro­bo­reen Cam­ping-a­lu­e Ka­ka­dun Na­ti­o­nal Par­kis­sa, jos­sa il­las­tim­me nuo­ti­on ää­res­sä pel­lin­pa­lal­la pai­tet­tu­a ken­gu­run li­haa, mak­ka­roi­ta ja pais­tin­pe­ru­noi­ta si­pu­lil­la se­kä vih­reil­lä sa­laa­tin­leh­dil­lä. Ko­ko mat­kan kaik­ki tar­peet löy­tyi­vät au­tos­ta, ja ruu­at val­mis­tel­tiin yh­teis­voi­min Car­lo kus­kin-op­paan o­pas­tuk­sel­la. Au­ton ka­tol­la kul­ki­vat vuo­teem­me, pres­su­kan­kai­set, rul­lal­le kää­ri­tyt kah­del­la pit­käl­lä ve­to­ket­jul­la, pää­lä­päl­lä ja pat­jal­la va­rus­te­tut. Sel­lai­sen pääl­lä ma­kuu­pus­sis­sa., pää mos­kiit­to­hu­pus­sa, nu­kuim­me tai­vas kat­to­na, hiek­ka lat­ti­a­na. ja yö me­ni hy­vin, kun­nes Car­lo klo 6 huu­te­li huo­me­ni­a he­rä­tyk­sek­si. No, jo­tain leh­tien ra­pi­naa sen­tään kuu­lui, eh­kä val­la­bit, kie­net ken­gu­rut kä­vi­vät huus­ki­mas­sa lei­ri­äm­me.

Toi­sen päi­vän aa­mu­na koin ret­ken ko­ho­koh­dan a­lu­mii­ni­ve­neen kyy­dis­sä Ma­ry Ri­ve­ril­lä. Täy­sin tyy­nes­sä mo­net vä­rik­käät ve­si­lin­nut, Loo­tus­lil­jat, pie­net pan­da­nus saa­rek­keet ja ran­nan eu­ka­lyp­tys­puut ku­vas­tui­vat u­pe­as­ti ve­teen, tuo­den run­sau­den tun­teen. Kro­ko­tii­lit köl­löt­ti­vät ran­noil­la le­ve­ä ki­ta am­mol­laan. O­li pie­ni­ä vau­vo­ja ja suu­rin n. 7 met­ri­nen, 15-vuo­ti­as, op­paan mu­kaan. Vä­lil­lä hän sam­mut­ti ko­neen ja o­lim­me kuin yh­tä täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa Ma­ryn run­saan e­läi­mis­tön kans­sa, val­ko­pää­kot­ka­pa­ris­kun­nan vah­ties­sa puo­len ki­lo­met­rin re­vii­ri­ään.. Voi­lei­pä­lou­nas, pit­kät a­jo­mat­kat, A­bo­ri­gi­nal- ki­vi­pii­rus­kal­li­oil­le kii­pe­ä­mi­nen ja ui­mi­nen pu­touk­sen al­la täyt­ti­vät lo­pun päi­vän.

Taas me­ni lei­ri­pai­kan löy­ty­mi­nen hä­mä­riin, mut­ta nyt yö­py­mis­va­rus­teet o­li­vat jo tut­tu jut­tu. Ka­na­vi­han­nes­pa­ta ja ma­ka­ro­nit kyp­syi­vät i­sois­sa no­ki­sis­sa kat­ti­lois­sa her­kul­li­sek­si, niin mi­käs o­li köl­läh­tää täh­ti­tai­vaan al­le, ja kuun­sirp­pi­kin loi jo va­lo­aan. Mos­kii­tot o­li­vat nyt i­ni­se­mäs­sä, ja ter­mii­tit va­el­si­vat ma­kuu­pus­sin si­säl­lä, a­las­to­mal­la na­hal­la ku­tit­ta­en. To­si tu­ka­laa 35 as­teen läm­mös­sä. Vuo­ro­tel­len su­kel­sin ko­ko­naan ma­kuu­pus­sin tur­vaan, mut­ta rai­tis­ta il­maa o­li hau­kat­ta­va ai­na vä­lil­lä kun­nes u­ni voit­ti.

Kol­man­nen päi­vän aa­mu­na o­lim­me 300 km, pääs­sä Dar­wi­nis­ta, mut­ta ui­maan eh­dit­tiin, kun hie­no luon­to­pol­ku vei mei­dät Jim Ji­min pu­touk­sel­le pu­ron vart­ta pit­kin. Siel­lä tääl­lä o­li kro­ko­tii­li va­roi­tus­kylt­te­jä, mut­ta pe­ril­lä ui­tiin 60 m. sy­väs­sä lam­mes­sa, 200 met­ri­set kal­li­ot ym­pä­ril­lä. Siel­tä al­koi töys­syi­nen ko­ti­mat­ka, jon­ka var­rel­la näim­me muu­ta­mi­a vil­li­he­vo­si­a, ja laa­jo­ja man­go-ja me­lo­ni­tar­ho­ja. No­ki­si­na, mut­ta on­nel­li­si­na pa­la­sim­me Dar­wi­niin ja lys­ti mak­soi 310 eu­roi­na.