Takaisin Edellinen Seuraava
Kotka-Boulogne 5.6.-28.7.2007
Matka alkaa
Pekka
2007.11.09
2010.04.13

5.6.2007 Kot­kan Me­ri­nie­mes­tä Tal­lin­naan ja Prang­liin

Ke­sä o­li ka­len­te­ris­sa hy­väl­lä a­lul­la, ei­kä il­mois­sa­kaan ol­lut moit­ti­mis­ta. To­tut­tuun ta­paan kä­vim­me ta­paa­mas­sa ys­tä­vi­äm­me Vi­ron puo­lel­la en­nen I­tä­me­ren u­la­pan y­li­tys­tä.

26.27.6.2007Hir­mu­myrs­ky Hid­den­sees­sä

Ai­van oi­ke­a ke­sä ei sit­ten al­ka­nut­kaan, vaan ku­rit­ti mei­tä hir­mu­myrs­kyn rai­vol­la saa­vut­tu­am­me Ry­ge­nin saa­ris­toon. O­lim­me ank­ku­ris­sa Hid­den­see-saa­ren i­tä­puo­lel­la, mut­ta ran­taan o­li lä­hes mai­lin e­täi­syys, jos­sa aal­lok­ko nou­si n. 2-met­ri­sek­si. Myrs­ky ve­ti myös il­ma­vir­tauk­set vi­noon pit­käk­si ai­kaa, niin et­tä ri­va­kat ma­ta­la­pai­neet lou­nais­tuu­li­neen seu­ra­si­vat toi­si­aan juu­ri tau­ko­a pi­tä­mät­tä.

Hid­den­seen ma­jak­ka mit­ta­si huip­pu­na 145 km/t (40 m/s) ja Kes­kel­lä saar­ta o­le­va toi­nen ma­jak­ka mit­ta­si y­li 120 km/t (33 m/s) y­li kuu­den tun­nin a­jan.

12-15.7.2007 Kie­lin ka­na­va

No sen ver­ran kui­ten­kin, et­tä pää­sim­me ai­ka-a­join li­vah­ta­maan nii­den vä­lis­sä, en­sin Kie­lin ka­na­vas­ta Bor­ku­min saa­rel­le, jon­ne seu­raa­va­na päi­vä­nä saa­pui li­sää kot­ka­lai­si­a Rans­kas­ta päin Ka­ri­bi­a-ka­ta­ma­raa­nil­la. E­tu­kä­teen suun­ni­tel­tu­ja py­säh­dys­paik­ko­ja meil­lä ei ol­lut, vaan ke­lin ai­na kään­nyt­ty­ä e­pä­miel­lyt­tä­väk­si suun­ta­sim­me sa­ta­man suo­jaan. Seu­raa­va pa­rin päi­vän py­säh­dys sat­tui Hol­lan­nin Vlis­sin­ge­niin en­nen­kuin Poh­jan­me­ri jäi taak­se. Eng­lan­nin ka­naa­lin rau­hoit­tu­mis­ta o­do­tim­me pi­dem­pään.

23-28.7.2007 Bou­log­ne

Vii­si vuo­ro­kut­ta ku­lui kui­ten­kin jou­tui­sas­ti Bou­log­nes­sa. Mie­len­kiin­tois­ta o­li jo pel­käs­tään sa­ta­mas­sa. Kai­ken päi­vää po­ruk­ka kui­kui­li ma­ri­na­toi­mis­ton ik­ku­nan sää­tie­to­ja. Jo­ku us­kal­tau­tui vä­lil­lä y­rit­tä­mään u­los­kin, mut­ta u­sein il­mes­tyi sa­ma paat­ti ta­kai­sin pa­rin tun­nin ku­lut­tu­a, pur­jeet ja kuo­mut suo­la­vet­tä va­lu­en. Sa­toi­kin, vä­lil­lä ran­kas­ti, niin et­tä sa­ta­man lä­pi vir­taa­vaa jo­ke­a pi­ti juok­sut­taa rei­lus­ti. Puun­ka­rah­ko­ja ja pak­sum­pi­a­kin run­ko­ja ui ve­nei­den vä­lei­hin kol­kut­ta­maan. Sa­ta­ma­ma­nöö­ve­rien seu­raa­mi­nen o­li myös mie­len­kiin­tois­ta. Luu­li­si nii­den ve­sien kas­vat­tien vir­tan­sa tun­te­van, mut­ta ei ai­van. Mo­net ko­lah­duk­set kyl­kiin, kirs­ku­mi­set kai­tei­siin ja pom­put pe­rä­pei­lei­hin se­kä pont­too­nei­hin o­li­vat jo­ka­päi­väi­nen nä­ky ja kuu­lo­ha­vain­to. Ko­vat sa­nat toi­sel­ta puo­lel­ta ja it­se­tun­non rip­pei­den har­si­mi­nen toi­sel­ta ei jät­tä­nyt kat­se­li­jaa­kaan kyl­mäk­si. Sa­ta­ma­mak­su 12 m, €26. Lan­ga­ton in­ter­ne­tyh­teys € 5-7/h. Kau­pun­gil­la € 1-2.