Takaisin Edellinen Seuraava
Cascais-Porto Santo 2.9.-15.9.2007
Pekka
2007.11.09
2010.04.13

Cas­cais-Por­to San­to 2.9.-15.9.2007

2-6.9.2007 Cas­cais-Por­to San­to, 486 mpk 4vrk

Hy­vä­kin paik­ka täy­tyy jos­kus jät­tää. Cas­cai­sis­ta läh­dim­me polt­to­ai­ne­lai­tu­rin kaut­ta, lö­pö eu­ron pin­taan lit­ral­ta, jol­loin myös ve­neen huuh­te­lu on­nis­tui ve­de­no­ton yh­tey­des­sä. Yh­tä­mat­kaa An­na­Saa­ran kans­sa suun­ta­sim­me koh­ti Por­to San­to­a. Pa­rin e­ka­päi­vän jäl­keen, joi­na py­syim­me hy­vin no­pe­am­man ka­ve­rin pe­räs­sä tuu­li vie­lä ke­ve­ni, mut­ta py­syi W-NW-kan­til­la ja An­na­Saa­ra eh­ti ve­tää mo­nen tun­nin ra­on en­nen Por­to San­to­a. ”San­tos­sa” o­li pie­ni­ä muu­tok­si­a sit­ten 1999. Mat­ka­ve­nei­den tup­la­muo­rin­git pois­sa, ma­ri­na­mak­su abt € 24, ank­ku­roin­ti si­säl­lä €14. Vii­kon mak­sui­hin -10%, ja huom! Ul­ko­ank­ku­roin­ti € 27. Jo­tain mä­tää ja vää­rin­kä­si­tys­tä sii­nä lie­nee, kos­ka ve­nei­tä o­li ul­ko­na­kin kai­ken ai­kaa 4-6 kpl. Ai­na­kin var­si­nai­sen sa­ta­man sa­ta­ma­kap­tee­ni mai­nit­tiin ul­ko­ank­ku­roin­nin yh­tey­des­sä. E­räs nor­man­ni sa­noi­kin, et­tä hän jät­ti sen luu­kun vä­liin. Si­säl­lä 2-5 ja ma­ri­nas­sa n. 10 por­tu­gee­sien li­säk­si.

6-15.9.2007 Por­to San­to

Paik­ka o­li meil­le yh­tä miel­lyt­tä­vä kuin ai­kai­sem­min­kin. Pal­ve­lun te­hok­kuu­des­ta voi­si a­loit­taa: Kip­pa­ril­ta kat­ke­si ham­mas il­lal­la. Ma­ri­nan tyt­tö ke­hot­ti me­ne­mään ter­veys­kes­kuk­seen, jo­ka on mat­kan var­rel­la pää­ky­läs­sä, Vi­la Ba­lei­ras­sa. Si­nä päi­vä­nä sat­tui ham­mas­lää­kä­ri Ma­dei­ral­ta o­le­maan pai­kal­la. Sa­man tien hän val­mis­ti uu­den muo­vis­ta. Ja sa­noi: ”Ol­kaa hy­vä!”. Ei ra­haa, ei pa­pe­rei­ta tai kort­te­ja, ei­vät e­des ni­me­ä ky­sy­neet! Pa­rin ki­lo­met­rin mat­ka ky­läl­le, il­mai­nen Wi­Fi kes­kus­tas­sa, me­nee mu­ka­vas­ti kä­vel­len­kin, mut­ta pyö­räl­lä voi jo tu­tus­tu­a ko­ko saa­reen. To­sin ta­lut­te­lin siel­lä veh­jet­tä­ni mo­nien ki­lo­met­rin y­lä­mä­ki­ä ai­no­a­na. A­las­tu­lo o­li­kin sit­ten yh­tä juh­laa. Au­tot o­vat (va­li­tet­ta­vas­ti) suo­si­tum­pi­a, jo­ten en hie­noil­la vuo­ris­to­po­luil­la­kaan ta­van­nut kuin toi­sen hul­lun. Ve­net­tä­kin pi­ti huol­taa. E­nem­min­kin voi­si. Run­koik­ku­nat sai­vat li­sää mön­jää. U­po­tet­tu ra­ken­ne on ai­heut­ta­nut y­li­mää­räis­tä hom­maa, vaik­ka o­vat nyt vain Si­kaf­le­xil­la pai­koil­leen lii­ma­tut. Yk­si ii­rik­sen lo­go on maa­il­mal­le tois­tai­sek­si maa­lat­tu. Pa­ran­te­lin ja a­jan­koh­tais­tin sen. Yh­te­nä il­ta­na Ko­lum­bus tu­li saa­rel­le. Ko­ko vii­kon­han si­tä juh­li­vat, mut­ta nyt o­li kol­mel­la kie­lel­lä se­los­tet­tu ku­va­el­ma. Kris­to­fo­ro­han o­li ja e­li saa­rel­la nai­mi­sis­sa en­nen kuu­lui­si­a me­ri­mat­ko­jaan. Lo­gon seu­raa­va huol­to näyt­täi­si o­le­van v. 2015.