Takaisin Edellinen Seuraava
Rodney Bay Lagoon, St. Lucia
Jollakaupan viimeistely
Pekka
2008.02.21
2010.04.13

18.2.2008 Ma. Le Ma­rin Van­tin a­la­pään kier­re­pää­tet­tä ei ol­lut vie­lä tul­lut. Vaih­det­tiin pyyk­ki­päi­väk­si tu­tus­sa au­to­maat­ti­pe­su­las­sa. Ma­ri­ne­rin pro­pel­li ti­lauk­seen. Pur­je­lai­va­sää­ti­ön Zang­ra suun­ta­si uu­si­ne seik­kai­li­joi­neen koh­ti poh­jois­ta, mat­kan­joh­ta­ja­na Mat­ti Vil­li­ka­ri.

Ti. Aa­mul­la ei vant­ti­rau­taa vie­lä­kään ol­lut il­mes­ty­nyt, kun käy­tiin moik­kaa­mas­sa Ji­ri Wiks­rö­mi­ä ja E­ri­caa Ta­li­nal­la. O­li­vat juu­ri pa­lan­neet Gre­na­dan reis­sul­ta. Ip. kai­vat­tu rau­ta löy­tyi, mut­ta ei juok­su­poi­kaa. Vaa­ri läh­ti ri­ki­pa­jal­le ja Y­van präs­sä­si o­san he­ti jo muu­ten val­mii­seen vant­tiin. Tun­nin ku­lut­tu­a se o­li pai­koil­laan. 626 € mak­soin, mut­ta en Fe­de­xi­ä, kos­ka a­lun­pe­rin en tienn­nyt tu­lee­ko o­sa naa­pu­ri­fir­mas­ta vai mis­tä. Ma­ri­ne­rin pot­ku­ri o­li tul­lut suo­raan Pa­rii­sis­ta vuo­ro­kau­des­sa. Eh­kä sii­tä o­li tart­tu­nut sii­hen suih­ku­ko­neen u­jel­lus. Mak­soi 128 €, il­man nä­ky­vää rah­ti­a.

Ke. Aa­mu­kä­ve­lyn jäl­keen Ii­ris taas ha­ki ai­no­as­taan 100 lit­raa vet­tä polt­to­ai­ne­lai­tu­ris­ta. Sa­no­vat sen o­le­van tääl­lä pa­rem­paa kuin Lu­ci­al­la. St. An­nes­sa, kol­men mai­lin pääs­sä, lii­tyim­me Li­ber­ta­sin ja Mar­jo­nin suo­ma­lais-seu­ra­kun­taan. Lop­puil­ta ku­lui läk­si­äis­ten mer­keis­sä.

To. Vain kol­men tun­nin ja 21 mai­lin pur­jeh­duk­sen jäl­keen kiin­ni­tyim­me, Rii­tan vas­ta ve­tä­es­sä kel­tais­ta Q-lip­pu­a y­lös, jol­la­kau­pan lai­tu­riin. Käyt­ti­vät au­tol­la sa­ta­man toi­sel­la puo­lel­la tul­lis­sa. Ko­rut­to­ma­na lop­pu­näy­tök­se­nä nel­jän kuu­kau­den jol­la­kau­poil­le A­VON RO­VER 260 AIR sai il­maa si­sään­sä ja jou­tui ve­teen sa­man tien. Pak­ko li­sä­tä jäl­ki­kä­teen: A­von on eng­lan­ti­lai­nen. Mei­dän jol­lam­me on teh­ty Un­ka­ris­sa ja va­rus­tet­tu SUO­MA­LAI­SIL­LA Lah­na-ai­roil­la. Siir­ryim­me ank­ku­riin La­guu­niin. Toi­vot­ta­vas­ti jol­la­kau­pois­ta ei tar­vit­se pal­jon jat­kaa. Lai­te on kui­ten­kin päi­vit­täi­nen tär­ke­ä työ­ka­lu ank­ku­ri­pai­koil­la. Eh­din si­tä he­ti vä­hän ko­keil­la, kun kä­vin tar­kas­ta­mas­sa ve­ne­lai­tu­rit. Ro­si­nan­te, Swan 371 ja vi­ro­lai­nen Bos­sa­no­va First 36.7, mo­lem­mat kau­den ARC-ral­lin me­nes­ty­ji­ä, löy­tyi­vät lai­tu­ris­ta. Pai­kan pe­rus­teel­li­nen re­mont­ti o­li al­ka­nut. Pa­ri lai­tu­ri­a o­li jo pu­ret­tu ja ruop­paus­ka­lus­to­kin töis­sä.

Pe. Pien­tä vi­ri­tys­tä jol­laan ja Ii­rik­seen tu­le­vaa me­ri­mat­kaa a­ja­tel­len. Kä­ve­ly­lenk­ki Pi­ge­an Is­lan­din re­sort­ti­kes­kit­ty­mään. Wla­ni kuu­luu e­ka ker­taa nel­jäl­lä tol­pal­la, mut­ta on ar­mot­to­man hi­das. Nää­kin teks­tit kir­joi­tan juu­ri lan­ka­yh­tey­del­lä uu­sik­si, kun il­lal­la e­pä­on­nis­tui lä­he­tys.

23.2.2008 La. A­le­taan ol­la val­mii­na läh­töön koh­ti Cu­ra­ca­o­ta. Mat­kaa on 485 mai­li­a, run­saat kol­me vrk. Mie­li te­ki­si py­säh­ty­ä Ven­zu­e­lan A­ves Bar­lo­ven­tol­la, to­del­li­sel­la lin­tu­saa­rel­la ai­na­kin v.2000. Riip­puu mi­hin ai­kaan päi­väs­tä si­vuu­te­taan.

Es­te­ri II, Han­gö ja Gö­ran Törnq­vist ka­ve­rei­nen, on ol­lut pa­ri viik­ko­a mat­kal­la Kap Ver­del­tä tän­ne. Voi il­mes­ty­ä kos­ka ta­han­sa, mut­ta ei jää­dä o­dot­ta­maan, sil­lä har­voin­kos meil­lä vaik­ka mää­rä­sa­ta­ma vaih­tuu.

An­na­Saa­ra, Pet­ri ja He­le­na Lu­mi­ok­sa, on vain saa­ren pääs­sä St. Vin­cen­til­lä, mut­ta mon­ta hie­no­a lah­te­a on vä­lis­sä, jo­ten ta­paa­mi­nen siir­tyy hie­man.

I­re­ne, Ta­pi­o ja Ee­va Hä­mä­läi­nen, on me­no­suun­nas­sam­me Pa­na­ma San Bla­sin saa­ris­tos­sa. Ta­paa­mi­nen on re­a­lis­tis­ta.