Takaisin Edellinen Seuraava
19.8.2008 Uturoa, Polynesian paras paikka
Pekka
2008.08.19
2010.04.13

19.8.2008 U­tu­ro­a, Rans­kan Po­ly­ne­si­an pa­ras

Rai­a­te­a ja Ta­haa o­vat sa­man suo­jaa­van ko­ral­li­riu­tan si­säl­lä. Riut­ta on mai­lin tai kah­den e­täi­syy­del­lä saar­ten ran­nois­ta ja tääl­lä voi sei­lail­la suo­jas­sa me­ren aal­lo­kol­ta hy­vin mer­kit­ty­ä väy­lää vaik­ka saar­ten ym­pä­ri. Riu­tas­sa on so­pi­vin vä­lein auk­ko­ja, pas­se­ja, jois­ta pää­see si­sään ja u­los.

Faa­ro­an lah­del­ta o­li vain 7 mai­li­a U­tu­ro­aan, jo­ka on Seu­ra­saar­ten Suo­jan­puo­len saar­ten pää­kau­pun­ki, jos­sa a­suu huo­mat­ta­va o­sa saa­ren run­saas­ta 10 000 a­suk­kaas­ta. Kau­pun­ki­a on rei­lus­ti kau­nis­tet­tu ja ra­ken­net­tu sit­ten vii­me käyn­tim­me. O­vat kui­ten­kin säi­lyt­tä­neet var­sin har­vi­nai­sen e­dun. Sa­ta­mas­sa saa vii­py­ä kak­si vuo­ro­kaut­ta ja mak­sut­ta.

Kos­ka ky­lä on he­ti o­man kai­teen ta­ka­na kaik­ki a­si­at, kau­pat, pan­kit voi hoi­taa hel­pos­ti. Sai­raa­la­kin ja lää­kä­rit o­vat ka­dun toi­sel­la puo­lel­la. Ei o­le on­nek­si tar­vit­tu.

Ei tä­mä niin va­ka­vaa o­le, et­tä ei yh­tä pi­la­ku­vaa kes­täi­si

He­ti ky­län ta­ka­na nou­see 300-met­ri­nen Ta­pi­oi-kuk­ku­la, ei­kä tä­mä o­li­si Ii­rik­sen ko­ti­si­vu, el­lei seu­rai­si, et­tä ei­len siel­tä kä­vim­me mai­se­mi­a i­hai­le­mas­sa.

Täs­sä ei o­le ke­tään e­des­sä pi­laa­mas­sa. Ta­haan reu­na oi­ke­al­la ja Bo­ra­Bo­ra kes­kel­lä him­me­äm­pä­nä n. 30 mai­lin pääs­sä.

U­tu­ro­a, tie­tys­ti nä­kyy ai­van jal­ko­jen juu­res­sa kuin leik­ki­ky­lä­nä. Län­nes­sä Hu­a­hi­nen saa­ri, poh­joi­ses­sa Ta­haa tur­koo­sien riut­to­jen ym­pö­räi­mä­nä. Luo­teen puo­lel­la ko­ho­aa Bo­ra­bo­ran jyl­hä sil­hu­et­ti.

Kun vie­lä tä­nään Bo­ral­le sei­laa­am­me, al­kaa Rans­kan Po­ly­ne­si­a ol­la o­sal­tam­me näh­ty.

Ai­van lä­hi­päi­vi­nä suun­taam­me koh­ti Cook-saar­ten poh­jois­ta a­su­ma­ton­ta Su­va­rov-a­tol­li­a, 680 mai­li­a. Jos sää on so­pi­va, poik­ke­am­me kat­so­maan, muu­ten jat­kam­me A­me­ri­kan Sa­mo­an Pa­go­pa­goon [pan­go­pan­go], 450 mai­li­a li­sää.