Takaisin Edellinen Seuraava
Le Marin, Martinique
Huoltoviikko
Pekka
2008.02.17
2010.04.13

12-17.2.2008 Huol­to­viik­ko, hie­no sa­na on lai­nat­tu Pur­je­lai­va­sää­ti­ön paa­teil­ta. Niil­lä on jos­kus mie­his­tön vaih­don yh­tey­des­sä muu­ta­ma päi­vä a­luk­sen ja pe­rus­mie­his­tön huol­toon.

Ti. aa­mus­ta pai­ne­lim­me au­to­maat­ti­pe­su­laan. I­sot 10 ja 7 kg ko­neet te­ki no­pe­as­ti sel­vää jäl­ke­ä. Mel­kein sa­mas­sa a­jas­sa tä­kä­läi­nen sää kui­va­si. Lop­pu­päi­vän ramp­pa­sin rig­ge­ril­lä. Ai­na tar­vit­tiin uu­si­a mit­to­ja ja mo­ni­a di­gi­ku­vi­a huip­pu­vant­tien o­sis­ta, jot­ka ha­lu­sin uu­si­a en­na­koi­vas­ti. Toi­saal­ta en ha­lun­nut mi­tään pur­kaa en­nen, kuin o­li var­maa, et­tä so­pi­vat uu­det o­sat o­vat saa­ta­vil­la. Hy­vä o­li kul­ke­a, kun ank­ku­ris­ta jol­la­lai­tu­riin on vaan 200 m. Vii­den mi­nuu­tin kä­ve­ly suun­taan­sa li­säk­si. U­seim­mat tääl­lä a­ja­vat ai­na jol­lal­la juu­ri sii­hen lai­tu­riin, nii­tä on u­sei­ta, jos­ta a­pu­a ha­ke­vat. Li­ber­tas o­li tul­lut lä­his­töl­le ip. Ky­läl­tä löy­tyi Za­ran, Na­jad 441, Ii­ris ja Han­nu Pak­ka­nen, joi­ta em­me ol­leet ta­van­neet. Joi­tain vies­te­jä vaih­ta­neet.

Ke. me­ni sa­maan mal­liin. Ri­kin o­si­a et­si­tään. Vä­lis­sä kus­ka­sin Rut­lan­din tuu­li­ge­ne­raat­to­rin laa­ke­ri­huol­toon sa­maan fir­maan. Kar­sin sii­tä en­sin y­li­mää­räi­set o­sat, sii­vet , ko­te­lot. E­nem­pää en si­tä au­ki saa­nut­kaan. Sii­nä syy, et­tä en it­se kor­jan­nut.

To. Kym­men­kun­ta mas­to­reis­su­a, as­kel­mat on, myö­hem­min Bb-vant­ti on pai­koil­laan ja sen mas­ton­si­säi­nen kiin­ni­tys­he­la. Toi­sen a­la­pään kier­re­o­sa mat­kaa vie­lä jos­tain maa­il­mal­ta. Mar­jo­nin Mar­jo ja Ti­mo Vä­li­maa kä­vi­vät oi­kein Ka­ri­bi­a­lai­sit­tain, Ca­ri­be-Ri­bil­lä ja 15 he­vo­sel­la St. An­nen ank­ku­ris­ta (n.3') kaup­pa­reis­sul­la ja meil­lä.

Pe. Mas­to­hom­ma jat­kuu Sb-puo­lel­la. Riit­ta au­to­a­je­lul­la Za­ra­lais­ten kans­sa. Mas­to- ja jol­la­reis­su­ja tu­lee niin mon­ta, et­tä Ma­ri­ne­rin pot­ku­rin vul­ka­noin­ti al­kaa luis­taa. Muu­ten jol­la on nor­maa­li­kun­nos­saan, vuo­taa vet­tä si­sään ja il­maa u­los täl­lä ker­taa vain il­ma­poh­jas­taan. Pur­je­lai­va­sää­ti­ön käy­tös­sä o­le­va kuu­na­ri Zang­ra tu­lee sa­ta­maan.

La. Aa­mus­ta mar­ket­tei­hin (2). Jo­not ei vie­lä ol­leet tap­po­pit­kät. Tuu­li­myl­ly o­li val­mis 134 €-hin­taan o­sat 30 € ja 2h työ­tä 96 € + pik­ku­ve­ro. Pit­käs­tä ai­kaa tuu­li ke­vy­em­pää 15 kn, ja ai­van pil­ve­tön­tä. Sa­de­kuu­rot o­vat ol­leet jo­ka­päi­väi­si­ä. Za­ra läh­ti koh­ti poh­jois­ta.

17.2.2008 Su 0730 men­tiin mai­hin. Ru­vet­tiin tal­laa­maan koh­ti St. An­ne­a n.7 km. O­li­si eh­kä on­nis­tu­nut, mut­ta yh­tä ai­kai­sin he­rän­nei­den au­toi­li­joi­den ta­ki­a pi­ti kään­ty­ä ki­lo­met­ri en­nen. Ka­pe­a pien­ta­re­ton as­falt­ti al­koi tun­tu­a hen­gen­läh­döl­tä. Zang­ran luo­ta löy­tyi li­sää maan­mie­hi­ä ja -nai­si­a, -lap­si­a­kin. Kot­ka­lai­si­a­kin, Mr. ja Mrs. Il­po Pa­lo­mä­ki, yh­tei­si­ä tut­tu­ja Kot­kal­li­nen. Mart­ti Ant­ti­lan kip­pa­roi­mas­sa Be­ne­tau 50-ve­nees­sä o­li­vat pa­ri­viik­kois­ta char­te­ri­a a­loit­ta­mas­sa lap­si­neen y­li kym­me­nen hen­ke­ä. Ko­tiin tul­les­sa, ai­ot­tiin y­rit­tää sky­pe­ä ko­ti­jou­koil­le, mut­ta käyt­tä­mäm­me Wlan ei yl­tä­nyt­kään. Myö­hem­min suun­nin toi­sen. Toi­mi jos tä­mä on lu­et­ta­vis­sa.