Takaisin Edellinen Seuraava
Pikakierroksella Grenadiineilla
Jonna ja Timo lomailemassa
Jonna
2008.02.04
2010.04.13

18.1.2008- Li­sää mie­his­tö­ä Ii­rik­sel­le

Tyt­tä­rem­me Jo­han­na ja Ti­mo Ve­sa­lai­nen il­mes­tyi­vät muu­ten­kin HSK:lais­ten mie­hit­tä­mäl­lä tak­sil­la. Seu­raa­va­na päi­vä­nä tu­li­ai­si­a tut­kit­ta­es­sa, uu­si tie­to­ko­ne yh­tä uu­si­ne Wlan-an­ten­nei­neen yh­dis­tyi in­ter­net­tiin n. 800 met­rin e­täi­syy­del­lä ran­nas­ta.

20.1.2008 Ve­sil­le

Ve­det­tiin kouk­ku y­lös ja a­jet­tiin polt­to­ai­ne­lai­tu­riin. Ben­saa o­tet­tiin­kin 5 lit­raa, mut­ta e­nem­min vet­tä 200 l, pien­tä kor­vaus­ta vas­taan. Pa­rin tun­nin sel­vi­tys- ja kaup­pa-a­jak­si kiin­ni­tim­me pur­je­lai­va­sää­ti­ön käy­tös­sä o­le­van kou­lu­lai­va Zang­ran kyl­keen. Pi­an hy­vä i­tä­tuu­li työn­te­li, kun pu­jot­te­lim­me u­los Le Ma­ri­nis­ta ank­ku­roi­tu­jen ve­nei­den vä­leis­tä koh­ti mer­ta, jou­kos­sa mo­nen­lais­ta haak­se­a mm. Kuu­lu Ma­ri-Cha II­I. Ii­ris var­maan ih­met­te­li mis­sä nyt men­nään, sil­lä Ti­mo a­joi kä­si­oh­jauk­sel­la ko­ko mat­kan. Au­rin­gon juu­ri las­ket­tu­a ank­ku­roim­me St.Lu­ci­an Rod­ney Ba­yn ul­ko­lah­del­le las­ke­mal­la ank­ku­ri ja pur­jeet yh­tä ai­kaa. Ve­nei­ly­kult­tuu­ri on men­nyt sii­hen suun­taan, et­tä ko­ne ai­na käyn­nis­te­tään sa­ta­maan tul­les­sa ja läh­ties­sä riip­pu­mat­ta o­lo­suh­teis­ta. Kyl­lä se meil­lä­kin aa­mul­la taas pö­ri­si, kos­ka ank­ku­ri­pe­lin säh­kön tar­ve täy­tyy tyy­dyt­tää. Ve­nei­tä kel­lui laa­jal­la ve­si­a­lu­eel­la kym­me­ni­ä, jou­kos­sa täys­ta­ki­loi­tu 5-mas­toi­nen (rul­la­raa'at) ja joi­tain su­per­jah­te­ja mas­toil­la ja il­man. Vii­mek­si tul­lut läh­te­köön en­sin? Ank­ku­rim­me nou­si he­ti kuu­den jäl­keen yh­tä ai­kaa au­rin­gon kans­sa. Kor­ke­an saa­ren suo­jas­sa ko­ne työn­si oi­kul­li­sen tuu­len a­pu­na. Vas­ta St. Lu­ci­an ran­ta­vii­van er­kaan­nut­tu­a rei­tis­täm­me koh­ti St. Vin­cen­ti­ä saim­me puh­ti­a pur­jei­siin.

Ka­ri­bi­an Me­ri­ros­vot

Wal­li­la­bou Ba­yn "me­ri­ros­vo­ran­taa".

Mo­nil­le Wal­li­la­bou Ba­y on tut­tu paik­ka. Tai eh­kä si­tä ei tun­nis­ta, vaik­ka o­li­si näh­nyt­kin Pi­ra­tes of The Ca­rib­bi­an-e­lo­ku­vi­a. Si­tä fil­mat­tiin tääl­lä vii­mek­si 2003. Nyt ei ros­vo­ja nä­ky­nyt, sen si­jaan ve­ne­mie­het (bo­at bo­ys) tu­li­vat jou­kol­la vas­taan, lah­del­le saa­vut­tu­am­me. Da­vis o­li so­pi­val­la pai­kal­la kyl­jel­läm­me so­pi­vaan ai­kaan, jo­ten hän sai sou­taa pe­rä­köy­tem­me mai­hin ja tie­na­si sii­tä meil­tä 5 USD:n kor­vauk­sen. Pa­ri taa­laa vä­hem­pi­kin kai riit­täi­si, mut­ta it­se vie­lä möh­lim­me pääs­tä­mäl­lä pe­rä­köy­den ko­ko­naan u­los ja poh­jaan. Kym­me­nen muu­ta pik­ku­ve­net­tä pyö­ri het­ken ym­pä­ril­lä tar­jo­a­mas­sa, ko­ru­ja, he­del­mi­ä, ka­laa tai o­pas­tus­ta ve­si­pu­touk­sel­le. On­nek­si mui­ta ve­nei­tä o­li kai­ken ai­kaa tu­los­sa, jo­ten kaup­pa­mie­het ka­to­si­vat no­pe­as­ti kiin­nos­tu­neem­pien jut­tu­sil­le. Vie­lä on näh­tä­vyy­te­nä ra­pis­tu­vi­a ja sor­tu­vi­a la­vas­te­ra­ken­nel­mi­a, mut­ta sa­ta­man mai­se­ma, pal­mu­ran­tai­nen lah­ti veh­re­än vii­da­kon reu­nus­ta­ma­na vie eh­dot­to­mas­ti voi­ton. Ve­ne­mies­pal­ve­lui­den li­säk­si on pa­ri ra­vin­to­laa ja tul­li päi­vit­täin klo 1700-1800. Jäl­kim­mäi­sel­le kä­vim­me mak­sa­mas­sa 175 ECD:tä n. 55 USD, si­säl­tä­en pää­sy­mak­sun maa­han 35 EC/hen­gel­tä ja y­li­työ­tä. Seu­raa­van päi­vän ky­lä­kä­ve­lyl­lä riit­ti ih­mis­ten ra­ken­nus­ten ja kas­vien ek­so­tiik­kaa. Ki­os­kin ko­koi­si­a, o­sa kaa­tu­mai­sil­laan o­le­vi­a ka­pa­koi­ta, sa­man­lai­si­a a­suin­mur­ju­ja ja run­saas­ti e­rit­täin hie­no­ja ki­vi­ra­ken­tei­si­a hu­vi­la­mai­si­a o­ma­ko­ti­ta­lo­ja val­mii­na ja e­ri ra­ken­nus­vai­heis­sa.

Uu­si­o­käyt­tö­ä

Nel­jä ker­taa di­gi!

22.1.2008 Vauh­dil­la Be­qui­al­le

Pa­saa­ti pis­ti pa­ras­taan, n.15 m/s, kun pa­rin tun­nin sei­lauk­sen jäl­keen ank­ku­roim­me Be­qui­an Ad­mi­ral­ty Ba­y­hin. Ve­nei­tä o­li ym­pä­ril­lä tois­ta sa­taa. Jon­na ja Ti­mo kä­vi­vät tu­tus­tu­mas­sa il­ta­e­lä­mään, ja me Rii­tan kans­sa seu­raa­vaan aa­mu­päi­vään, he­del­mä­to­riin ja pai­kan mo­niin kaup­poi­hin. Su­per­mar­ket­te­ja kyl­lä, mut­ta tar­jon­ta pal­jol­ti kui­vaa purk­ki, pa­ket­ti, pus­si­tar­jon­taa. Pa­kas­ti­mi­a­kin jo o­li. Os­taa niis­tä ku­ka us­kal­taa.

Hy­vä o­li kyy­ti taas Ca­nou­a­nil­le­kin. Ruo­ri­mie­hi­ä riit­ti vie­lä­kin. Me­rel­lä tuu­li, mut­ta ank­ku­ri­paik­ka­kin o­li var­sin le­vo­ton. Saa­ren pääs­tä­es­sä pa­saa­tin y­lit­seen ly­hyi­nä, mut­ta si­tä­kin ä­käi­sem­pi­nä puus­ki­na.

Jon­na ja Ti­mo, taus­tal­la Be­qui­a.

24.1.2008 To­ba­go Ca­ys

Joil­le­kin Ka­ri­bi­a on sa­maa kuin To­ba­go Ca­ys, jo­ka taas on Gre­na­dii­neil­la he­vo­sen­ken­kä­riu­tan At­lan­tis­ta e­rot­ta­ma pien­ten hiek­ka­saar­ten ja ma­ta­lien, tur­koo­sien ve­sien a­lu­e. Ma­ri­ne Par­kis­sa ke­rä­tään ny­kyi­sin 10 ECD (I­tä-Ka­ri­bi­an dol­la­ri) mak­su­a hen­gel­tä ja vuo­ro­kau­del­ta. Se lie­nee syy­nä ve­nei­den mää­rän rei­luun las­kuun ai­kai­sem­paan, v.2000, ver­rat­tu­na. Sa­mal­la ve­ne­kan­ta on rei­lus­ti char­ter-voit­tois­tu­nut. Ei­hän päi­vän mak­su tu­han­sien eu­ro­jen vii­kol­la pal­jon tun­nu, mat­ka­ve­nei­li­jät sen si­jaan o­vat muu­al­la. . Pa­riin ot­tee­seen kä­vim­me snork­lai­le­mas­sa. Ve­si o­li kir­kas­ta, ka­lo­ja­kin löy­tyi, mut­ta ko­ral­lit vai­kut­ti­vat kuol­leil­ta ja vä­rit­tö­mil­tä.

To­ba­go Ca­y­sin snork­laa­ji­a, Jo­han­na, Ti­mo ja Riit­ta

25.1.2008 U­ni­on Is­land

Pols­kut­te­lun val­mis­tut­tu­a, ko­nei­lim­me U­ni­on Is­lan­dil­le, Clif­to­niin. Haim­me vet­tä lai­tu­ris­ta n. 300 l ja 35 EC, run­saat € 10, mut­ta tar­pee­seen. Riit­ta pää­si he­ti pyy­kil­le. U­loss­sel­vi­tyk­ses­sä he­ti en­nen vii­kon­lop­pu­a sain im­mig­ra­ti­ol­ta pyyh­kei­tä, kun o­li sa­ma vir­ka­mies jää­nyt vä­liin maa­han tul­les­sa. Rii­tan seu­ra­tes­sa pyy­kin jäl­keen sa­ta­man vil­kas­ta ve­ne­lii­ken­net­tä, me muut kä­ve­lim­me, on­nek­si var­sin lii­ken­teel­tä hil­jai­si­a tei­tä, ym­pä­ri puo­len saa­ren ja Bin­nac­le-hui­pun. Jon­na ja Ti­mo me­ni­vät il­lal­la taas (oi­kei­den tu­ris­tien ta­paan) hais­te­le­maan ja mais­te­le­maan Ka­ri­bi­aa.

Gas­tit, Jo­han­na Kärk­käi­nen ja Ti­mo Ve­sa­lai­nen al­ka­vat saa­da Ka­ri­bi­an vä­ri­ä ja il­met­tä.

26.1. 2008 Väi­nö, Väi­nö...

Aa­mul­la kään­net­tiin keu­la ta­kai­sin koh­ti poh­jois­ta. Ke­li o­li so­pi­va, rei­va­tuin kan­kain. Vie­raam­me, in­nok­kaat kil­pa­pur­jeh­ti­jat, an­ta­vat jo pe­rik­si ja pyy­tä­vät tuu­li­pe­rä­sin­tä, mu­ka ko­keek­si pääl­le. Il­mei­ses­ti al­ka­vat tot­tu­a mat­ka­pur­jeh­duk­seen. ?Väi­nö? (hyd­ro­va­ne) oo­kaa­kin mei­dät hy­vis­sä a­join il­ta­päi­väl­lä St. Vin­cen­tin Bar­rou­al­lien lah­del­le.

27.1.2008 Pa­saa­ti oik­kui­lee

Y­li tu­hat met­ri­ä kor­kei­den saar­ten ta­ka­na voi tuul­la tai sit­ten ei. Y­leen­sä tar­vi­taan ko­net­ta a­pu­na läh­ties­sä ja seu­raa­vaan saa­reen tul­les­sa. Muu­ten­kin on e­del­lis­tä päi­vää oi­kul­li­sem­pi tuu­li, suun­nal­taan ja voi­mal­taan. Vä­lil­lä ko­neil­len saa­puu Ii­ris il­ta­pi­me­äs­sä St. Lu­ci­an Rod­ney Ba­y-lah­del­le. 12 h n. 60 mai­li­a.

28.1.2008 ARC-Ral­lin kuu­lui­sa Rod­ney Ba­y

Sa­ma­nai­kai­nen si­sään- ja u­los­sel­vi­tys (max. 3 vrk) o­li var­sin yk­sin­ker­tai­nen. Täy­tin yh­den pa­pe­rin hii­li­pa­pe­rin (ku­ka muis­taa?) a­vul­la kol­me­na kap­pa­lee­na. Yk­si jäi tul­lil­le, toi­nen maa­han­tu­lo­nai­sel­le ja kol­mas toi­sel­le tul­lil­le, jo­ka pe­ri yh­teen­sä EC 30 n. € 10 me­ren­kul­ku- ja vi­ra­no­mais­mak­su­ja, ja sil­lä sel­vä. Ma­ri­nas­sa nä­kyi a­su­mat­to­man nä­köi­nen Ro­si­nan­te, Swan 371, jo­ka yl­si luok­ka­voit­toon 2007 ARC-Ral­lis­sa A­loi­tin taas in­nol­la jol­la­kaup­po­jen hie­ro­mi­sen pa­ris­sa liik­kees­sä, sil­lä aa­mul­la taas o­lin pai­kan­nut (in­nol­la) il­ma­poh­jaa. Kau­pan­te­ko on tois­tai­sek­si kil­pis­ty­nyt sii­hen, et­tei mie­lei­si­ä jol­li­a o­le kau­pois­sa ol­lut he­ti saa­ta­va­na. Nyt on lu­vas­sa. Kat­so­taan huo­men­na. Päi­väl­lä siir­ryim­me ul­ko­a La­guu­niin ank­ku­riin, ly­hy­em­män jol­la­mat­kan ta­ki­a.

29.1.2008 Jol­la synt­tä­ri­lah­jak­si?

Pek­ka, tä­nään 64 v. ja nuo­rem­pi mie­his­tö, e­li kaik­ki muut pai­ne­lem­me, Fran­ci­sin kyy­dis­sä maas­tu­ril­la lä­pi ko­ko ST. Lu­ci­an saa­ren, pa­ri tun­ti­a. Saa­ren e­te­lä­pääs­sä, va­paa­va­ras­tos­sa tu­tus­tum­me A­von-jol­laan. Ko­me­a on, hin­ta­kin vas­taa­vas­ti, mut­ta suu­ren ko­kon­sa ta­ki­a pel­käm­me kan­si­kä­sit­te­lyn vai­keu­tu­van. Ei siis jol­laa vie­lä­kään! Mur­he ei mei­tä kui­ten­kaan pai­na pa­luu­mat­kal­la lou­nas­ta­es­sam­me pie­nes­sä vii­dak­ko­ho­tel­lis­sa. Pa­lat­tu­am­me ta­kai­sin Fran­ce­sin Rod­ney Ba­yn toi­mis­toon teem­me kau­pat nu­me­ro­a pie­nem­mäs­tä jol­las­ta, jo­ka tu­lee jos­kus, juu­ri vas­toin aiem­min pää­tet­ty­ä e­li, et­tä kau­pan koh­de pi­tää ol­la sii­nä sil­miem­me al­la näh­tä­vis­sä. O­lem­me­ko sai­ras­tu­neet jol­la­nos­to­vä­sy­myk­seen?

Taas jol­la­kau­poil­la, nyt St. Lu­ci­al­la. Ei on­nis­tu­nut vie­lä­kään, pi­det­tiin lii­an suu­re­na kan­nel­le.