Takaisin Edellinen Seuraava
28.8.2008 Suwarrow
Pekka
2008.09.06
2010.04.13

28.8.2008 Su­war­row

Ei­len, aa­mun kun­nol­la va­los­tut­tu­a, niin et­tä ko­ral­li­riu­tat hy­vin nä­kyi­vät, kii­pe­sim­me klo 8 ai­kaan pa­rin sol­mun vas­ta­vir­taa si­sään Su­war­ro­win a­tol­lin ai­no­as­ta au­kos­ta. Ank­ku­roim­me kah­dek­san muun ve­neen jouk­koon, Engl. Uu­si­seel. Rans­ka pa­ri Jenk­ki­ä. Kai­kil­la ei lip­pu­a ol­lut nä­ky­vis­sä.

A­tol­lin ni­men a­su on uus­see­lan­ti­lai­ses­ta me­ri­kar­tas­ta. Voi­si se ol­la Su­vo­rov­kin, jo­ka ta­pauk­ses­sa ve­nä­läi­nen ni­mi. Sen an­toi a­tol­lin ve­nä­läi­nen löy­tä­jä, tut­ki­mus­mat­kai­li­ja La­za­rov, v. 1814 a­luk­sen­sa ni­men mu­kaan.

Su­war­ro­win te­ki ai­na­kin lu­ki­joil­leen kuu­lui­sak­si kir­jai­li­ja ja e­rak­ko uus­see­lan­ti­lai­nen Tom Ne­a­le, jo­ka pie­nin kat­koin a­sui a­tol­lil­la pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. An Is­land to O­ne­self-kir­ja on myös suo­men­net­tu.

A­tol­li on kan­sal­lis­puis­to ny­kyi­sin, jo­ta var­ti­oi puo­len vuo­den ve­nei­ly­kau­den a­jan, nyt jo nel­jät­tä kaut­taan ra­ro­ton­ga­lai­nen per­he, van­hem­mat John ja Ve­ro­ni­ca ja nel­jä poi­kaan­sa Je­re­mi­ah 13v, Jo­nat­han 10v ja kak­so­set Au­gus­ti­no ja Gi­o­van­ni 7v.

Sel­vit­tä­es­säm­me it­sem­me puis­toon, Ii­ris o­li kau­den 92 kä­vi­jä. Puis­to­mak­su­na ve­loi­te­taan USD 50/ve­ne/2 viik­ko­a.

Yh­tei­si­ä tut­tu­ja

John ja Ve­ro­ni­ca muis­ti­vat yh­den suo­ma­lais­ve­neen aiem­min. Mik­ko Ok­sa­sen Nin­ni, IS 400, o­li poi­ken­nut a­tol­lil­le hei­dän en­sim­mäi­sel­lä kau­del­laan v. 2005. Me­hän em­me o­le vie­lä toi­si­am­me ta­van­neet, mut­ta o­len seu­ran­nut Nin­nin mat­kan e­dis­ty­mis­tä. Ka­ri­bi­al­la o­lim­me jo var­sin lä­hel­lä toi­si­am­me. Siel­lä Nin­ni sai pal­lon­kier­ron val­miik­si, vii­meis­tel­len sen pa­laa­mal­la men­nee­nä ke­sä­nä Suo­meen. Ter­vei­si­ä!

Don Silk:kin voi kuu­le­ma hy­vin. Hän on le­gen­da Cook­saa­ril­la jo e­lä­es­sään, saar­ten lai­va­lii­ken­teen a­loit­ta­ja ja ke­hit­tä­jä, h?net tun­te­vat kaik­ki. O­li kuu­le­ma ai­na­kin lo­pet­ta­nut sa­ta­ma­kap­tee­nin hom­man­sa. Las­kel­miem­me mu­kaan hän on 80v. Hän se ai­koi­naan ker­toi meil­le Ra­rol­la a­su­vas­ta, suo­ma­lai­ses­ta Aa­ri Mas­toi­ses­ta, jo­ka o­li hä­nel­le­kin ta­lon ra­ken­ta­nut. A­ri Mus­to­nen­han löy­tyi sil­loin se­kä A­tiu-saa­re­lai­nen vai­mon­sa Jus­tii­na se­kä Lap­set Paa­vo ja An­nik­ki. Sau­noim­me sil­loin heil­lä. Tu­li­si­jan luu­kus­ta suu­nat­tu nes­te­kaa­su­pol­tin läm­mit­ti ki­vet val­ko­heh­kui­sik­si. Hy­vät löy­lyt!

Kaik­ki­han Ra­rol­la Sil­kin tun­te­vat, mut­ta Joh­nin per­he sat­tui o­le­maan Mus­tos­ten ka­ve­rei­ta ja naa­pu­rei­ta sa­mas­ta A­ro­ran­gin ky­läs­tä.

Nyyt­ti­kes­tit Su­vo­ro­vin ta­paan

Per­jan­tai­sin Ve­ro­ni­ca jär­jes­tää nyyt­tä­rit ran­nal­la. No kaik­ki­han sii­hen jär­jes­tä­mi­seen­kin o­sal­lis­tui­vat, John ja po­jat ka­las­ta­mal­la vie­rail­le tar­jot­ta­vaa. Ja ku­kin tai­to­jen­sa ja mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan. On­nek­si ve­nei­den jou­kos­sa o­li suu­ri pa­kas­ti­mel­la va­rus­tet­tu ja hy­vin muo­ni­tet­tu eng­lan­ti­lai­nen ka­ta­ma­raa­ni. He tar­jo­si­vat i­sän­nil­le mah­ta­vat ka­sat pih­ve­jä. Juo­mi­a ja li­suk­kei­ta tu­li jo­ka paa­tis­ta. Pa­ri a­me­rik­ka­lais­ta, sa­moin engl. 1 holl. ja 1 suom. Maa­il­maa kier­ret­tiin mo­nel­la ta­paa. Hol­lan­ti­lais­pa­ris­kun­ta o­li mie­len­kiin­toi­nen. He o­vat sei­lan­neet vii­si puo­li­vuo­tis­ta ve­neel­lään ja käy­vät toi­sen puo­len töis­sä - lai­vois­sa. Pim (Pe­ter) sei­laa ai­na­kin ko­ne­pääl­lilk­kö­nä, ja he ot­ta­vat ai­na pes­tin sa­maan lai­vaan Jo­an­ne jo­ko ko­ne­mes­ta­ri­na, pe­rä­mie­he­nä tai mo­lem­pi­na. Ai­van ei sel­vin­nut, mut­ta luul­ta­vas­ti Pi­mil­lä­kin o­li mo­lem­mat pa­pe­rit.