Takaisin Edellinen Seuraava
2011-06-04 Hampuri, City Sporthafen
pekka
2011.06.04
2011.06.12

2011-06-04 Ham­pu­ri, Ci­ty Sport­ha­fen

Tä­mä saat­taa ol­la toi­sek­si vii­mei­nen vir­ta­se­pus­tuk­se­ni täl­lä e­rää. Läh­dim­me Cux­ha­ve­nis­ta klo 0930. Vaik­ka o­li ku­lu­nut jo pa­ri tun­ti­a a­la­ve­des­tä, vir­ta o­li vie­lä a­las­päin, tuu­li lä­hes o­le­ma­ton. Vas­ta klo 11:n tie­nois­sa vir­ta kään­tyi myö­täi­sek­si. Tuon puo­len­tois­ta tun­nin ai­ka­na em­me ol­leet e­den­neet kuin ne­li­sen mai­li­a, mut­ta lop­pu­mat­kan va­ral­le sen­kin va­ral­le ke­la­sim­me. Sii­tä me­no sit­ten pa­ra­ni kes­ki­mää­rin kol­men sol­mun li­sä­työn­töön.

Ku­va­sim­me ek­soot­ti­sil­ta ret­kil­tään pa­laa­vaa Kris­tii­na Ka­ta­rii­na-ris­tei­li­jää si­vuut­ta­es­sam­me Bruns­but­tel­koo­gi­a. Se o­dot­te­li ka­na­vaan pää­sy­ä. Ka­na­van ris­teyk­ses­tä, lii­ken­ne hii­pui var­sin har­vak­si. Jo­ku tank­ke­ri jy­rä­si tai kont­ti­lai­va viuh­toi rus­ke­aa vet­tä, mut­ta si­le­äs­sä ve­des­sä o­lom­me o­li lä­hin­nä le­po­a ver­rat­tu­na e­del­li­sen o­suu­den kuop­pai­seen Ul­ko-El­been. Lä­hem­pä­nä Ham­pu­ri­a ve­ne­lii­ken­ne, e­ten­kin pur­je­ve­neet päi­vä­ret­kil­lään li­sään­tyi­vät rei­lus­ti. Ar­vok­kaam­min, pa­ri­aa­ri­nen täh­ti­lip­pu ley­häh­del­len, mei­dät o­hit­ti US Co­ast Gu­ar­din park­ki E­ag­le.

El­be traf­fic, tun­nit­tai­ses­sa ra­por­tis­saan ker­toi, et­tä pe­räs­säm­me tu­lee, hei­dän ter­mis­tös­sään­kin e­pä­ta­val­li­sen suu­ri a­lus, 366-met­ri­nen 10,60 sy­väy­del­lä ui­va ”kont­ti­hä­vit­tä­jä”. Lop­pu­mat­kas­ta sen jo ho­ri­son­tis­ta näim­me nou­se­van. Sa­ma tie­do­tus ker­toi HW Ham­pu­rin o­le­van klo 1800. Mil­lä no­peu­del­la vir­ran vii­mei­set het­ket mei­tä työn­tä­vät, vai eh­tii­kö kään­ty­ä? Ar­vuut­te­lim­me.

Jos o­li El­ben a­la­juok­su ol­lut meil­le vas­ta­vir­ran ta­ki­a ryp­pyi­nen niin si­tä o­li Ham­pu­rin sa­ta­ma­kin. Tuul­ta ei e­del­leen­kään ol­lut ni­mek­si­kään, mut­ta kym­me­net kier­to­a­je­lu­paa­tit ja jo­ke­a se­kä sa­ta­maa vauh­dil­la ris­tei­le­vät ve­si­bus­sit ja hi­naa­jat saa­vat ve­den pie­nil­le kul­ki­joil­le to­si pomp­pui­sek­si.

Ham­pu­ris­sa on tul­lut käy­ty­ä jo­ku­nen­kin ker­ta, mut­ta vii­mek­si 41 vuot­ta sit­ten. Kyl­lä pi­ti to­si tark­kaan gep­sis­tä kat­so­a mi­hin ra­koon, mu­se­o­lai­vo­jen ja sight see­ing-paat­tien se­kaan tun­kee. Na­rut saa­tiin kiin­ni Ham­burg Ci­ty Ma­ri­naan klo 1810. Vir­ta o­li kan­ta­nut mei­tä 57 mai­li­a yh­dek­säs­sä tun­nis­sa. Ko­ne lau­loi ko­ko mat­kan vii­den sol­mun ver­ran, pur­jeet li­sä­si­vät vain het­kit­täin sii­hen yh­den. Jo kuu­den sol­mun lo­ki­vauh­dil­la ko­nein tai pur­jein on var­sin help­po­a sei­la­ta ko­ko mat­ka vir­ran se­läs­sä kuu­des­sa tun­nis­sa, lain­kaan vas­ta­vir­taa ko­ke­mat­ta.

Sant Pau­li ja Ree­per­bahn

Ir­wi­nil­le Ham­pu­ri­a o­li­vat nuo ot­si­kon koh­teet, nyt va­jaan ki­lo­met­rin pääs­sä meis­tä. Meil­le pää­a­si­a o­li tul­la Ham­pu­riin ta­paa­maan Chi­mun Sirk­ka-Lii­sa War­ne­ke­a. Sa­man ve­neen kip­pa­ri Ti­mo Tant­tu ei o­le nyt pai­kal­la, vaan on pa­lan­nut työ­tä­te­ke­vien kas­tiin ja val­voo pa­ras­ta-ai­kaa Sil­ja Se­re­na­den ko­nei­den käyn­ti­ä.

Me sei­la­sim­me me­ri­ä yh­des­sä Chi­mun kans­sa 2,5 vuo­den a­jan. Nau­tim­me yh­des­sä maa­il­man kau­neim­mis­ta ank­ku­ri­pai­kois­ta. Ja­oim­me i­lot ja vie­rai­den kult­tuu­rei­den tuo­man jän­ni­tyk­sen ja ek­so­tii­kan.

Ham­burg Ci­ty Ma­ri­na

Sa­ta­ma on ai­van Ham­pu­rin kes­kus­tas­sa, kaik­ki lii­ken­neyh­tey­det lä­hel­lä saa­ta­vis­sa. Ma­ri­nan pai­kat, lai­tu­rit ja huol­to­ti­lat o­vat vä­hän ku­lah­ta­nei­ta, mut­ta toi­mi­vat. Pal­ve­lu sen si­jaan on e­rit­täin ys­tä­väl­lis­tä ja aut­ta­vais­ta. E­sit­teen mu­kaan 1.30 €/m /päi­vä. Te­kee Ii­rik­sel­tä n. 15 €. Säh­kö ja ve­si mit­tauk­sen mu­kaan. Kor­tit ei­vät o­le vie­lä tän­ne lei­jail­leet. Wi­fi-ai­kaan­kin pa­lat­tiin, sa­ta­ma­mak­suun si­säl­ty­en.

Takaisin Edellinen Seuraava