Takaisin Edellinen Seuraava
2011-05-19 Zeebrugge
pekka
2011.05.20
2011.05.24

2011-05-19 Zeeb­rug­ge

Vauh­dil­la Cher­bour­gis­ta, myö­tä- ja vas­ta­vir­taa

Cher­bour­gin ma­ri­na ke­ven­si kuk­ka­ro­a run­saal­la 33 €:llä päi­väs­sä. Ah­ke­ras­ti suih­kut­te­le­va mie­his­tö voi­si li­sä­tä ku­lu­ja tun­tu­vas­ti; suih­ku à 2 €.

Jo­ku var­maan ih­met­te­lee, kun mai­nit­sen el­len suo­ras­taan kau­his­te­le ma­ri­na­hin­to­ja. Mi­täs nuo muu­ta­mat kym­pit mei­naa, a­jat­te­let. Ei­vät kai­kil­le mei­naa­kaan, e­ten­kään muu­ta­mien viik­ko­jen lo­ma­lai­sel­le, mut­ta jos me 12 vuo­den lo­mal­lam­me o­li­sim­me nuo kym­pit jo­ka päi­vä pu­lit­ta­neet, niin sum­ma o­li­si huo­mat­ta­va.

Cher­bourg on brit­tien lä­hin ul­ko­maan­sa­ta­ma kes­ki­sen Ka­naa­lin a­lu­eel­la. Nyt se­son­gin ul­ko­puo­lel­la­kin si­kä­läi­set paa­tit o­li­vat e­nem­mis­tö­nä, mut­ta sen 300 vie­ras­paik­kaa o­li­vat kui­ten­kin var­sin har­vaan a­su­tet­tu­ja.

Lä­hel­lä tai­taa ol­la jo Suo­men­kin ran­ta, sil­lä mei­kä­läi­si­ä il­mes­tyi sin­ne 3 paa­til­lis­ta:

Li­säk­sem­me Ba­va­ri­a 42, We­la­ton, o­li mat­kal­la Kro­a­ti­as­ta He­saan, ja Ab­so­lut 38, A­ru­ru, o­li mo­nien vuo­sien ul­ko­maan­mat­ko­jen vii­mei­sil­lä e­ta­peil­la Bre­tag­nen Ca­ma­re­tis­ta ko­tiin­päin.

Mei­dän pa­ri päi­vääm­me Cher­bour­gis­sa ku­lui­vat pyö­räi­lyn mer­keis­sä. Tä­tä en­nen pyö­rät o­li­vat käy­tös­sö Bres­tis­sä. Si­tä en­nen men­nään jo kau­as Fu­en­gi­ro­laan.

En­sin pol­jim­me i­tään hie­no­a pyö­rä­tie­tä, vil­kas­ta u­los­me­no­a seu­rai­le­vaa, pien­te­ol­li­suu­den ja suur­ten e­ri­kois­kaup­po­jen, au­to­kaup­po­jen ja hy­per­mar­ket­tien reu­nus­ta­maa. Mi­kä mai­se­ma, ur­baa­ni i­han­neym­pä­ris­tö! Pa­luun mut­kit­te­lim­me a­sun­to­a­lu­ei­den lä­pi.

Seu­raa­va­na aa­mu­na suun­ta­sim­me län­teen. Pyö­rä­tie o­li vie­lä pa­rem­pi tuol­lai­set 5 km kau­pun­gis­ta. Jat­kok­si seu­rai­lim­me lä­hin­nä ran­taa kul­ke­vaa pik­ku­ties­tö­ä. Pa­luu taas pa­rin van­han, pit­to­res­kin ky­län lä­pi. Y­leen­sä ret­kem­me kes­tä­vät 4-6-8 tun­ti­a, vaik­ka mat­ka ei ki­lo­met­reis­sä ko­vin pit­kä o­li­si­kaan. Py­säh­te­lem­me ja ih­met­te­lem­me paik­ko­ja, kuk­ki­a ja kas­ve­ja.

Pyö­räm­me o­vat sa­mat ruos­tei­set maas­tu­rit, jot­ka os­tin Es­pan­jas­ta hy­vin si­sää­na­jet­tui­na. O­len ke­hit­tä­nyt pyö­rien pak­kaus­ta ja käyt­töö­not­to­a. Nyt ir­roi­tan vain kum­mas­ta­kin e­tu­pyö­rän, ne­kin pi­ka­ruu­vat­ta­vi­a. Toi­ses­ta, en­sin en­ti­seen sau­naam­me kii­ku­tet­ta­vas­ta, ruu­vaan ir­ti sei­nän­puo­len pol­ki­men ti­lan sääs­tä­mi­sek­si. Toi­sen kul­ku­pe­lin sur­raan e­del­li­sen kyl­keen, mo­lem­mat il­man sa­tu­loi­ta. Ir­roi­te­tut e­tu­pyö­tät jää­vät sin­ne vä­liin. Kos­ka nä­mä näin hy­vin kyy­tiin mah­tu­vat, en täl­lä het­kel­lä uu­sis­ta tait­to­pyö­ris­tä haa­vei­le­kaan. O­vat­han ne hie­no­ja ja ti­lan mu­kaan saat­ta­vat ol­la joil­le­kin ai­no­a vaih­to­eh­to­kin, mut­ta sa­mal­la ne o­vat kui­ten­kin ai­ka vem­pu­loi­ta niil­le po­luil­le joil­le jos­kus ek­sym­me.

Vir­taa

Jo­ka ju­tus­sa o­len ker­to­nut vir­rois­ta. Ne o­vat kui­ten­kin var­sin tär­ke­ä ja mie­len­kiin­toi­nen, päi­vit­täi­nen ja tun­neit­tain vaih­tu­va e­le­ment­ti näil­lä ve­sil­lä ai­na Kie­lin ka­na­vaan as­ti. En pi­dä nii­tä on­gel­ma­na, vaan ta­val­laan ne o­vat sei­lauk­sen suo­la näil­lä u­sein yk­si­toik­koi­sil­la ran­ni­koil­la.

Läh­dim­me Cher­bour­gis­ta­kin juu­ri al­ka­nee­seen myö­tä­vir­taan klo 1700. Tuu­li­kin o­li suo­si­ol­li­nen niin, et­tä muu­ta­maa al­ku­mai­li­a lu­kuu­not­ta­mat­ta a­joim­me WSW-tuu­les­sa vir­sa­ril­le spii­rat­tu­na ko­ko Ka­naa­lin ai­nan Ca­lai­sin koh­dal­le as­ti. Na­ru­hom­mat jäi­vät ai­van mi­ni­miin. Tuu­li-Väi­nöm­me oh­ja­si, ja lo­ki na­put­te­li 6 sol­mun pa­rem­mal­la puo­lel­la, gep­si par­haim­mil­laan 10,8.

Vas­ta­vir­ran a­let­tu­a, tuu­li o­li ke­ven­ty­nyt, mut­ta on­nek­si Ka­naa­li­kin o­li le­ven­ty­nyt, ja vir­ta­kin sii­tä syys­tä sa­mal­la ke­syyn­ty­nyt. Lo­ki 5-6, gep­si 3,5-4 kts.

Lii­ken­net­tä o­li e­ka­na yö­nä nä­ky­vis­säm­me ää­rim­mäi­sen vä­hän. Yk­si i­som­pi pur­je o­hit­ti mei­dät aa­mul­la, ja muu­ta­ma ka­la­paat­ti jäi mu­ka­vas­ti si­vuun. Vain pa­ri lai­vaa a­joi poik­ki kurs­sim­me, Le Hav­ren ja Rou­e­nin kä­vi­jöi­tä.

Ca­lai­sin sal­men ka­pei­kos­sa seu­raa­va­na il­ta­na jo riit­ti lai­vo­ja­kin. On­nek­si reit­ti­ja­ko­jär­jes­tel­mät pi­tä­vät lä­pi­kul­ki­jat o­mil­la po­luil­laan. Ka­naa­li­lau­tat ei­vät o­le vä­hen­ty­neet. Sii­hen ei yk­si tun­ne­li rii­tä, vaan run­saas­sa tun­nis­sa nii­tä pyy­häl­si e­des­tä ja ta­kaa yh­teen­sä kym­men­kun­ta.

Em. ka­pei­kos­sa tuu­li yl­tyi rei­lus­ti. Ar­vi­oim­me 15-18 m/s. Las­kim­me i­son ja a­joim­me jen­nin kul­mal­la n. kuut­ta sol­mu­a. Vir­ran kään­nyt­ty­ä taas ker­ran vas­tai­sek­si juu­tuim­me Dun­ker­qu­e-poi­jun vie­reen mo­nek­si tun­nik­si, vaik­ka lo­ki näyt­ti vii­den pin­taan. Tuos­sa ti­lan­tees­sa il­me­nee yk­si voi­mak­kai­den vir­taus­ten hait­ta ve­nei­li­jäl­le. Kun ko­va tuu­li ja vir­ta o­vat vas­tak­kai­sis­ta suun­nis­ta, aal­lok­ko nou­see jyr­kik­si kuo­huik­si, vaa­ral­li­sik­si­kin, e­ten­kin ma­ta­lik­ko­jen tun­tu­mas­sa.

Le­po­vuo­ro­ni jäl­keen a­loin li­sä­tä kan­gas­ta ja sain pi­an 4-5 sol­mu­a ai­kai­sek­si poh­jan suh­teen. Kuu­si seu­raa­vaa myö­tä­vir­ta­tun­ti­a kii­kut­ti­vat mei­dät Zeeb­rug­gen aal­lon­mur­ta­jien auk­koon. 224 mai­li­a, 1 vrk 14 h.

O­lin jo Cher­bour­gis­sa en­na­koi­nut, pak­kaa­mal­la jol­lan si­sä­ti­loi­hin ra­joit­ta­mas­ta nä­ky­vyyt­täm­me y­li keu­la­kan­nen. Niin­pä taas sei­la­sim­me ko­ko mat­kan si­säl­tä ko­pis­ta, luu­kut tiu­kas­ti sul­jet­tui­na. Juu­ri ja juu­ri us­kal­sin käy­dä ny­käi­se­mäs­sä tuu­li­pe­rä­si­men tai pur­jei­den sää­tö­jä. Yö­läm­pö­ti­la las­ki lä­hel­le me­ri­ve­den 11-12 as­tet­ta, mut­ta Sa­fi­rem­me mi­ni­mil­lä ja Rei­no­toh­ve­li­ni pi­ti­vät hen­ki­lö­kun­tam­me läm­pi­mä­nä.

Zeeb­rug­ge on val­ta­va sa­ta­ma. Sen län­ti­sen aal­lon­mur­ta­jan pääs­sä pa­loi­vat IPTS-va­lot (In­ter­na­ti­o­nal Port Traf­fic Sig­nal) vih­re­ä­nä. Ta­pa­ni mu­kaan en vai­van­nut ke­tään ra­di­o­kut­suil­la, vaan suun­nis­tim­me koh­ti ve­ne­sa­ta­maa, Vis­ser­ha­ve­nis­sa. Jo­ku hiek­kai­mu­ri ke­la­si lop­pu­ma­ton­ta u­rak­kaan­sa sa­ta­ma-al­taas­sa. Muu­ta lii­ken­net­tä ei ol­lut.

Muis­te­lin, et­tä o­lin käy­nyt tääl­lä en­si­ker­taa v. 1964 höy­ry­lai­van pe­rä­mie­he­nä. Sii­tä on sa­ta­ma mo­nin­ker­tais­tu­nut. Ii­ris­kin o­sui paik­ka­kun­nal­le 13 vuot­ta sit­ten. Ko­vas­ti o­vat ve­neet ja lai­tu­rit li­sää­än­ty­neet.

Vie­ras­paik­ko­ja hoi­taa pai­kal­li­nen, ku­nin­kaal­li­nen pur­si­seu­ra, Ii­rik­sel­tä joi­tain sent­te­jä al­le 30€/päi­vä. Suih­kut­taa saa ve­net­tä ja it­se­ään sa­maan hin­taan, mut­ta säh­kö­ä tu­lee tol­pas­ta 1 €:n ko­li­koil­la. KW-mää­rää, jon­ka €:lla saa en tie­dä, mut­ta kyt­ket­ty­ä­ni en­nen ko­li­kon so­vit­ta­mis­ta, o­lem­me e­del­leen, tois­ta päi­vää tun­te­mat­to­man spon­so­rim­me vir­rois­sa.

Jon­nan ja Ti­mo kor­jat­tu­a an­ten­nim­me La­go­sis­sa, in­ter­ne­tyh­teys on pe­lan­nut lan­gat­to­ma­na ve­neel­le mai­ni­os­ti jo­ka ma­ri­nas­sa ja il­man e­ri kus­tan­nuk­si­a. Ny­ky­ään mo­nil­le tär­keys­jär­jes­tys sa­ta­maan saa­pu­es­sa on net­ti­yh­teys en­sim­mäi­se­nä, hy­vä­nä kak­ko­se­na tu­lee säh­kö­joh­to. Myö­hem­min saat­ta­vat muis­tu­a mie­leen kiin­ni­tys­köy­det.

Tai­sim­me y­lit­tää jon­kun ra­jan tän­ne tul­les­sa. Jo­ka toi­ses­sa ve­nees­sä on val­miik­si nos­tet­ta­vak­si ri­kat­tu, kär­jel­lään sei­so­va kar­ti­o. Mer­ki­tyk­sen vie­lä muis­tan, mut­ta ei­pä o­le vas­taan tul­lut ei­kä o­hi­kaan sel­lais­ta por­hal­ta­nut vuo­si­kau­siin.

Bri­tit e­ten­kin o­vat kyl­lä nos­tel­leet ank­ku­ri­pal­lo­ja mis­sä mil­loin­kin ja o­len sii­hen it­se­kin lä­hel­lä vil­kas­ta väy­lää lan­gen­nut. Ank­ku­ri­va­lo­a sen si­jaan pol­tam­me ai­na kou­kus­sa kel­lu­es­sa.

En o­le mää­räys­ten nou­dat­ta­mis­ta vas­taan, mut­ta ai­na ei viit­si niu­hot­taa, kun mo­nin pai­koin e­sim. suur­ten­kin ka­las­tu­sa­lus­ten vä­ril­li­set si­vu­va­lot o­vat a­sen­ne­tut kum­pi­kin nä­kö­pii­rin ym­pä­ri nä­ky­vik­si, pu­hu­mat­ta­kaan ny­ky­käy­tän­nös­tä, jos­sa e­ri­vä­ri­set se­ka­lai­set stro­bot kuit­taa­vat ka­la­paa­teis­sa ja jo­pa jois­sain pur­je­ve­neis­sä kaik­ki sään­tö­jen mu­kai­set tui­kut.

Brug­ges­sä

Riit­ta on jo viik­ko­ja tut­ki­nut leh­te­ä, jos­sa o­li jut­tu Brug­gen kau­pun­gis­ta. Niin on kau­niik­si ja i­ha­nak­si ku­vat­tu, et­tei hen­ke­ä saa ve­det­ty­ä.

Nyt se his­to­ri­an hä­mä­ris­tä juon­tu­va kau­pun­ki on n. 15 km:n pääs­sä.

Tä­tä Zeeb­ryg­ge­ä ei voi kau­neu­des­ta syyt­tää, mut­ta hei­dän e­sit­tees­sään he­ti luo­vu­te­taan­kin ja ker­ro­taan kuin­ka Brug­geen pää­see: En­sin ra­ti­kal­la ran­taa pit­kin jo­ko Knok­keen i­däs­sä tai län­teen Blan­ken­ber­giin. Mo­lem­piin on tääl­tä 5 km. Kum­mas­ta­kin on sit­ten mah­dol­lis­ta vaih­taa ju­naan, sin­ne toi­vi­o­koh­tee­seen pääs­täk­seen.

Mi­nä ky­syin sa­ta­ma­kap­tee­nil­ta (ma­ri­nan) pyö­räi­ly­mah­dol­li­suut­ta. Kyl­lä se on­nis­tuu, mut­ta lii­ken­ne, ras­kas­kin, on vil­kas­ta ja pyyh­kii 90 km/t. Ei tain­nu ol­la pyö­rä­mie­hi­ä.

Tut­kin ja ko­pi­oin kar­tat goog­les­ta.

Vain ker­ran suun­nis­tin um­pi­ku­jaan, muu­ten löy­tyi rau­hal­li­nen, pyö­rän­ku­val­la mer­kit­ty­kin pik­ku­tie­reit­ti. Pyö­rän mit­ta­ri näyt­ti pe­ril­lä 20 km.Pa­luu­mat­kal­la löy­tyi vie­lä kau­em­pa­na au­tois­ta kul­ke­va Zeeb­rug­ge-Brug­ge-ka­na­vaa seu­rai­le­va o­suus, jo­ka men­nes­sä o­li jää­nyt huo­maa­mat­ta.

Ai Brug­ges­sa vai? O­li­han se nä­ke­mi­sen ar­voi­nen. I­so kau­pun­ki ja kaik­ki sen 120 000 a­su­kas­ta. Van­ha kau­pun­ki­kin, jo­ta har­hai­lim­me ja­lan o­li to­si laa­ja. Paik­ka­kun­ta on mai­nit­tu jo y­li tu­hat vuot­ta sit­ten, ja myö­hem­min pys­ty­tet­ty ra­ken­nus­kan­ta on näyt­tä­vä ja mie­len­kiin­toi­nen. Mui­ta­kin tu­ris­te­ja o­li pai­kal­la, muu­ta­ma tu­hat myös Zeeb­rug­ges­sä vie­rai­le­vas­ta ris­tei­li­jäs­tä, mel­ko kyl­mäs­tä ja pil­vi­ses­tä sääs­tä huo­li­mat­ta.

Viih­dyn kyl­lä Zeeb­rug­ges­sä­kin. Mei­na­si il­ta­hä­mä­rä tul­la pa­luu­mat­kal­la, en­nen­kuin sain vah­dit­tu­a Wil­helm­se­nin jät­ti­mäi­sen au­to­lai­van su­lu­tus­ta u­los me­rel­le.