Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-12 Baiona
pekka
2011.04.12
2011.04.17

2011-04-12 Bai­o­na

Tois­sa­päi­vä­nä huo­ma­si yht’äk­ki­ä, et­tä Le­on paat­ti o­li pääs­syt li­vah­ta­maan vie­rei­sen ma­ri­nan lai­tu­riin. Kos­ka yh­teyt­tä ei ol­tu vie­lä­kään saa­tu ai­kai­sek­si läh­din niil­tä si­joil­ta jal­kai­sin liik­keel­le. Le­o tu­li­kin jo hei­dän pont­too­nil­laan vas­taan. Läh­dim­me va­el­ta­maan Ii­rik­sel­le päin, mut­ta me­ri­mat­kan ra­sit­ta­ma Le­o tar­vit­si jo aa­mi­ais­ta. Poik­ke­sim­me kup­pi­laan, mut­ta siel­tä Ii­rik­sel­le eh­dit­ty­äm­me, Riit­ta o­li ka­don­nut.

Nyt saa­tiin yh­teys ve­nei­den vä­lil­le, ja pi­an Le­on mie­his­tö jo kur­va­si Ii­rik­sen kyl­jel­le. Pa­ri päi­vää sii­nä sit­ten ker­rot­tiin me­ri­mies­jut­tu­ja puo­lin ja toi­sin, kun­nes ”Whi­te Lad­der”, jok­si ve­neen ni­mi lo­pul­ta var­mis­tui, läh­ti ei­len il­ta­päi­väl­lä jat­ka­maan mat­kaan­sa koh­ti Suo­men Tur­ku­a.

Jos ei nyt Tur­kuun, mut­ta sa­maan suun­taan o­li meil­lä­kin ai­ko­mus ei­len. Sel­vi­tim­me paat­ti­a läh­tö­kun­toon il­lan­suus­sa. Sa­ta­ma­mak­sut o­li jo hoi­det­tu päi­väl­lä, ja suun­ni­tel­ma o­li siir­ty­ä ank­ku­riin lä­his­töl­le, Can­gas-Vi­go ym­pä­ris­töön. Vet­tä tank­kiin, säh­köt ir­ti ja joh­dot pa­ket­tiin, wi­fi­an­ten­ni säi­löön, puo­mi­peit­to pois. Kaik­ki ru­pe­si o­le­maan läh­tö­kun­nos­sa, kun Riit­ta jo su­ri kuin­ka kaik­ki pai­kat taas suo­laan­tu­vat, sil­lä poh­ja­tuu­li o­li nous­sut il­taa koh­den toi­sel­le­kym­me­nel­le met­ril­le. Mi­ten es­täi­si ve­den rois­ku­mi­sen? Toi­saal­ta meil­lä ei to­si­aan­kaan o­le kii­re min­ne­kään. Em­me ai­o eh­ti­ä poh­jo­laan jäi­den se­kaan. Päin­vas­toin, vas­ta sit­ten, kun ne kuu­lui­sat, kuu­mat ke­säil­mat koit­ta­vat. Kä­vin mak­sa­mas­sa yh­den yön li­sää.

Nyt on vie­lä pi­me­ää klo 0600. Riit­ta ru­pe­si jo tun­ti sit­ten kir­joit­ta­maan kir­jei­tä, ja mi­nä nyt tä­tä. Kun­han va­los­tuu en­sin, sii­nä tun­nin ku­lut­tu­a, ja kir­jeet saa­daan pos­tiin, niin taas läh­de­tään.

SY Sa­gi­tan Mat­ti Il­luk­ka vies­tit­ti. Vi­la­mou­ras­sa, mie­his­tö­ä tu­los­sa, Lis­sa­bo­niin seu­raa­vak­si.

Yh­teys saa­vu­tet­tiin ka­na­kei­tol­la, ei ra­di­oil­la. Whi­te Lad­der’in mie­his­tö Ii­rik­sel­lä. Vas. Har­ry ”Ui­ma­ri” Saa­ri­maa, Kim ”Näyt­te­li­jä” Floor, Sa­ka­ri ”Ma­ra­too­na­ri” Per­ko­la ja Le­o ”Kip­pa­ri” Kaar­ti­nen.

Whi­te Lad­der ja Ii­ris Ba­y­o­nas­sa

Le­o e­sit­te­lee i­Pa­di­ään. Mi­tä pie­nem­pi veh­je, si­tä i­som­pi ih­me mei­kä­läi­sel­le, hii­li­höy­ryn jung­man­nil­le. Ii­rik­sel­lä se­la­taan mon­ta ki­lo­a pai­na­vaa Reed­sin al­ma­nak­kaa ja la­ji­tel­laan kym­me­ni­ä ki­lo­ja me­ri­kart­to­ja ja pi­lot­ti­kir­jo­ja – tur­haan? Tuos­sa le­lus­sa näyt­tää o­le­van ko­ko ”maa­li­man” vii­saus.

Kip­pa­rit raa­ta­vat ve­neis­sään

Ja mie­his­töt hu­vit­te­le­vat mais­sa.

Bai­o­nan Mon­te Re­al Club de Y­a­tes si­jait­see var­sin näyt­tä­väs­sä mai­se­mas­sa