Takaisin Edellinen Seuraava
2011-04-09 Baiona
pekka
2011.04.09
2011.04.09

2011-04-09 Bai­o­na

Juu­ri, kun o­lin Cas­cai­sis­sa pai­na­nut “lä­he­tä”-näp­päin­tä ”Jat­kam­me aa­mul­la”-vies­tiin, al­koi ank­ku­ri­hä­lyt­ti­mem­me ään­nel­lä.. Kum­mem­mas­ta ei ol­lut ky­sy­mys kuin paa­tin siir­ty­mi­ses­tä 40-met­ri­sen ket­jun­sa pääs­sä, a­set­ta­ma­ni hä­ly­ty­se­täi­syy­den y­li. Tie­si se si­tä­kin, et­tä tuu­li o­li kään­ty­nyt rei­lus­ti. Se pu­hal­te­li i­däs­tä, ai­no­as­ta suun­nas­ta, jol­le Cas­cais­ten lah­ti on a­voin. Se­kään ei var­si­nai­ses­ti huo­let­ta­nut, mut­ta i­tä­tuu­li mer­kit­si myös hel­pom­paa e­te­ne­mis­tä pit­kin Por­tu­ga­lin ran­nik­ko­a.

Sa­man tien, ti 5.4. klo 1830, vins­sa­sim­me kou­kun y­lös he­ti­mi­ten ja sei­lit pe­rään. Keu­la ko­hi­si koh­ti mer­ta suun­nit­te­le­ma­ni aa­mun si­jas­ta jo il­lal­la. Vaik­ka tuu­li o­li e­dul­li­nen me­no muut­tui Ca­bo Ra­son si­vuu­tet­tu­am­me to­si pomp­pui­sek­si. Päi­väl­lä pu­hal­ta­nut poh­joi­nen o­li jät­tä­nyt me­ren ryp­pyi­sek­si. Luo­tees­ta vyö­ry­vä mai­nin­ki, vaik­ka loi­vem­pi ei ti­lan­net­ta pa­ran­ta­nut. Par­haim­mil­laan pa­rin sol­mu­a vuo­ro­ve­den myö­tä­vir­taa tu­li tar­pee­seen. Se kyl­lä o­li o­sal­taan, vas­ta-aal­toon kul­kies­saan ryn­ky­tyk­sen syy, mut­ta ku­ten sa­not­tu, myös hy­vä kul­ku­voi­man läh­de.

Yöl­lä vir­ran voi­ma vä­he­ni ja tuu­len li­sään­tyi mer­kit­tä­väs­ti, i­sos­sa rei­vi ja jen­ni­ä vain ni­mek­si.mut­ta mat­ka­kin jou­tui Ber­len­gan kal­li­o­nyp­py­löi­den ul­ko­puo­lit­se. Päi­väl­lä oi­kut­te­li. Ge­naak­ke­ri ve­ti vä­lil­lä ko­vem­min, vä­lil­lä juu­ri yl­hääl­lä py­sy­en. Pa­ris­sa tun­nin pät­käs­sä jou­dut­tiin ko­nei­le­maan­kin.

Seu­raa­va­na yö­nä kel­luim­me, kos­ka tuul­ta ei ol­lut, ja me­ri­kin o­li ta­soit­tu­nut ih­mees­ti ei­kä lii­kaa rä­mis­tä­nyt toi­me­ton­ta ri­ki­ä. Aa­mus­ta läh­tien a­joim­me plä­käs­sä tun­ti­tol­kul­la. Vi­kaa­kin il­me­ni. Yk­si kol­mes­ta a­kus­ta al­koi keit­tää ja kuu­me­ta, vaik­ka jän­nit­teet o­li­vat nor­maa­lit. Kyt­kin oi­rei­le­van pois. Vie­lä o­li vä­lil­lä tun­nin pa­rin sei­lauk­si­a­kin en­nen, kuin pe. aa­mu­yöl­lä klo 0200 ank­ku­roim­me Ba­y­o­nan re­dil­le.

Aa­mu­päi­väl­lä kiin­ni­tim­me het­kek­si Ba­y­o­na-ma­ri­naan. Hin­ta 33 € päi­väl­tä, ei­kä pe­su­ko­net­ta, jo­ta Riit­ta jo käs­ki ky­sy­ä. Reed­sin mu­kaan vie­rei­nen Mon­te Re­al de Y­a­tes-pur­si­seu­ra o­li vie­lä kal­liim­pi, mut­ta to­del­li­suus o­soit­tau­tui kir­ja­tie­to­a pa­rem­mak­si: 19 € ja pyy­kit saim­me he­ti pyö­ri­mään. Seu­ra on ra­ken­net­tu van­han lin­nak­keen si­sään ja on e­ten­kin ra­vin­to­la­ti­loil­taan es­pan­ja­lai­seen ta­paan pra­me­a. Muu­ten vain toi­mi­va.

Tä­nään he­rät­ty­äm­me a­loin hu­huil­la vhf-luu­riin Le­on po­ruk­kaa. Sa­mal­la Riit­ta nä­ki kul­ku­va­lon ank­ku­ri­pai­kal­la. Le­o Kaar­ti­nen näyt­ti pis­tä­vän Ba­va­ri­a 38-pur­ten­sa poi­juun, ei vas­tan­nut/kuun­nel­lut ra­di­o­ta ja mää­rä­si il­mei­ses­ti mie­his­tön­sä le­poon en­nen sa­ta­ma­e­lä­män pon­nis­tuk­si­a.