Takaisin Edellinen Seuraava
2010-11-07 Fuengirola
Kuvallinen täydennys edelliseen jaksoon.
pekka
2010.11.07
2010.11.14

2010-11-07 Fu­en­gi­ro­la

Ku­val­li­nen täy­den­nys e­del­li­seen jak­soon.

Sain vas­ta äs­ken tie­tää, et­tä kai­kil­la lu­ki­joil­la­ni ei o­le­kaan maan­tie­dos­sa kymp­pi­ä. Ker­taan: ”Fu­en­gi­ro­la si­jait­see Au­rin­ko­ran­ni­kon sy­dä­mes­sä, jos­sa tai­vaan si­ni se­koit­tuu Vä­li­me­ren aal­toi­hin.” Tuon pis­tä­mät­tö­män mää­ri­tel­män lai­na­sin sel­lai­se­naan Fu­en­gi­ro­lan mat­kai­lu­e­sit­tees­tä, jo­hon se on kir­joi­tet­tu­na sel­väl­lä suo­men­kie­lel­lä.

Jos jo­ku ei sa­tu kou­lun maan­tie­dos­ta tuol­lais­ta paik­kaa muis­ta­maan, ker­ron e­del­leen: Tuo e­le­ment­tien ai­nut­laa­tui­nen koh­taus­paik­ka on E­te­lä-Es­pan­jan An­da­lu­si­an it­se­hal­lin­to­a­lu­eel­la, pää­kau­pun­ki Se­vil­la. Vie­lä tar­kem­min Ma­la­gan maa­kun­nas­sa, jon­ka pää­kau­pun­ki on sa­man ni­mi­nen. Fu­en­gi­ro­la puo­les­taan on Ma­la­gas­ta 30 km ran­nik­ko­a pit­kin lou­naa­seen. Ma­la­gan ken­täl­le­hän lä­hes kaik­ki tän­ne tu­le­vat las­keu­tu­vat. Tääl­tä e­del­leen län­si­lou­naa­seen on 100 km Gib­ral­ta­rin sal­mi. Sa­mal­la suun­nal­la nii­ni­kään, 30 km:n pääs­sä, on tun­net­tu mat­kai­lu­kau­pun­ki Mar­bel­la. Toi­seen, Ma­la­gan suun­taan puo­les­taan si­jait­see yh­tä kuu­lui­sa Tor­re­mo­li­nos.

Hä­nel­le, jo­ka ä­ly­si ol­la lu­ke­mat­ta em.soo­paa o­te mui­nai­ses­ta tie­kar­tas­ta, jos­ta puut­tuu ny­kyi­sin tä­tä­kin a­lu­et­ta hal­ko­va moot­to­ri­tie.

Nä­ky­mä ran­nas­ta vuo­ril­le. Suo­raan ve­neel­tä Flo­ri­da-Spa-ho­tel­li peit­tää sii­tä o­san. Oi­ke­an­puo­lei­nen kyh­my on Pi­co de Ma­la­ga 1049m, ko­lo sii­tä va­sem­mal­le Ma­la­ga-so­la.

Sel­vä vii­toi­tus. Niis­sä käy­tet­ty­ä rei­tin ni­me­ä ei kui­ten­kaan e­siin­ny e­des tu­ris­ti­toi­mis­ton li­suis­sa, sen e­nem­pää kuin kir­jas­sa­ni­kaan.

Po­lut o­li­vat mai­ni­oi­ta. Täl­lais­ta voi jo lamp­si­a, mut­ta kyl­lä vä­lil­lä on hy­vin jyrk­kää, ir­to­ki­vin maus­tet­tu­a­kin, jos­kus puo­les­taan jyr­kän­tei­siin o­li a­se­tel­tu jo­pa ki­vi­por­tai­ta.

An­si­o­kas kart­ta­kir­ja­ni to­si­aan e­sit­tää ai­na vain yh­den rei­tin si­vul­laan. Rei­tit ris­te­ä­vät­kin, mut­ta si­tä ei yh­del­tä kar­tal­ta ha­vait­se il­man kir­jan tar­kem­paa tut­ki­mis­ta. Nyt hal­lit­sen a­lu­et­ta jo, mut­ta a­luk­si tääl­tä me­ren­pin­nan ta­sol­ta, sil­lä o­len kir­jan suu­rem­pi­a­lai­siin kart­toi­hin ko­pi­oi­nut sup­pe­am­pi­a reit­te­jä y­leis­ku­van vah­vis­ta­mi­sek­si. Täs­sä al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma­ni him­me­äl­lä a­la­va­sem­mal­la. Ma­la­ga-ni­mi­set koh­teet kar­tan kes­ki­kor­keu­del­la.

Män­nyt lois­ti­vat uut­ta vih­reyt­tään, val­mii­na kas­vuun, au­rin­gon po­ro­tuk­sen hel­lit­tä­es­sä ja sa­tei­ta o­do­tel­les­sa. Veik­kauk­se­ni luon­non­kier­ros­ta tääl­lä.

Cap­ra py­re­nai­ca, tai­taa se ol­la vuo­ri­vuo­hi.