Takaisin Edellinen Seuraava
2010-07-22 Lefkada
pekka
2010.07.26
2010.07.28

2010-07-22 Lef­ka­da

Lef­ka­da on 22 000 a­suk­kaan kau­pun­ki. Näin ke­säl­lä, us­kon, et­tä a­su­kas­lu­ku mo­nin­ker­tais­tuu mat­kai­li­joi­den vir­ras­sa. Kau­pun­ki­a voi­si luon­neh­ti­a vaik­ka Joo­ni­an Gib­ral­ta­rik­si, sil­lä ai­na­kin nel­jä lin­noi­tus­ta var­ti­oi ka­pe­aa sal­me­a, jo­ka e­ten­kin am­mois­ten ai­ko­jen pur­jeh­ti­joil­le, vaa­ti­mat­to­mi­ne a­luk­si­neen, o­li tar­peel­li­nen saar­ten suo­jaa­ma oi­ko­tie. Me­ri­kar­tan mu­kaan Lef­ka­dan ka­na­va on n. kol­men mai­lin mit­tai­nen, 1991 ruo­pat­tu 6 m sy­väk­si ja 100 m le­ve­äk­si. Ker­to­vat sen sii­tä ma­ta­loi­tu­neen, mut­ta suo­sit­tu oi­ko­tie se on ny­ky­ään­kin. A­luk­set kyl­lä o­vat nyt hie­no­ja, kai­kil­le me­ril­le kel­paa­vi­a, mut­ta saar­ten suo­ja on ny­ky­pur­jeh­ti­jan­kin mie­leen, ja voi­han sii­nä seu­ra­ta mai­se­maa ja mui­den ve­nei­den tou­hu­ja.

Yk­si o­sa mai­se­maa ja poik­ke­a­mis­paik­ka­kin on em. kau­pun­ki. Tä­mä on kyl­lä ta­sa­maal­le ra­ken­net­tu niin, et­tä vain ran­nim­mai­set ta­lot nä­ky­vät ja var­si­nai­nen kau­pun­ki­mai­se­ma on vaa­ti­ma­ton. Vuo­ret kyl­lä ke­hys­tä­vät. Pal­ve­lui­ta sen si­jaan löy­tyy. Ra­vin­to­laa ja mat­ka­muis­to­myy­mä­lää on kes­kus­ta pul­lol­laan. Kau­em­mas täh­tää­vä voi e­väi­tä os­taa mo­nes­ta su­per­mar­ke­tis­ta, vaik­ka­pa Sak­san lah­jas­ta Krei­kan ta­lousk­rii­sis­sä kie­mur­te­vil­le kan­sa­lai­sil­le, Lidl-myy­mä­läs­tä. Vaih­te­le­vas­ti, hy­vin­kin, va­rus­tet­tu­ja ve­ne­tar­vi­ke­liik­kei­tä on puo­len tu­si­naa, ja kaik­ki muut a­lan pal­ve­lut kruu­naa ai­van kes­kus­tan tun­tu­mas­sa täy­den pal­ve­lun Lef­kas Ma­ri­na, 620 ve­ne­paik­kaa. Ii­rik­sen päi­vä­mak­su siel­lä o­li­si 57 €, mut­ta pit­kä­ai­kai­set so­pi­muk­set o­vat huo­mat­ta­vas­ti e­dul­li­sem­pi­a. Ma­ri­naa ei tääl­lä he­ti tar­vit­se, sil­lä kau­pun­gin lai­tu­reis­sa voi ol­la e­kan päi­vän 8 €:lla ja seu­raa­vat 5:llä. Ank­ku­riin­kin mah­tuu ai­na­kin 20 ve­net­tä.

Nid­rin ank­ku­ris­sa eh­ti jo vi­lah­taa viik­ko, mut­ta sun­nun­tai­na 18.7. Ii­ris li­pui Lef­ka­dan sa­ta­man pis­to­lai­tu­riin. O­soit­tau­tui yk­si­tyi­sek­si, ja vas­taa­not­ta­ja ker­toi päi­vä­mak­sun o­le­van 12 €, mut­ta pää­tim­me jää­dä tois­tai­sek­si. Mie­li muut­tui seu­raa­va­na päi­vä­nä, kun Wa­y Point-rig­ge­rin mie­het tu­li­vat uu­den puo­mim­me kans­sa. Pa­ri niit­ti­ä sai­vat puo­mi­ni­ve­leen, kun lai­tu­ri­a hal­lit­se­van Cont­ract Y­acht Ser­vi­ces’n po­mo tu­li ja huu­si, kun hi­naa­ja: Ei mei­dän lai­tu­ril­la vie­raat työs­ken­te­le! Huu­to ei ol­lut meil­le tar­koi­tet­tu, mut­ta vii­des­sä mi­nuu­tis­sa o­lim­me ir­ti ja puo­mi­mie­het mais­sa. Pa­ki­tim­me kau­pun­gin lai­tu­riin keu­la-ank­ku­rim­me pääl­lä. Sii­nä meil­lä ra­ja kul­kee­kin. Jos ank­ku­ri­a tar­vi­taan se on ket­jus­saan keu­las­sa ja säh­köi­sel­lä vins­sil­lä, jo­ten pe­rä e­del­lä. Mie­luum­min me­nem­me keu­la e­del­lä. Yk­si­tyi­syys on pa­rem­pi, ja meil­lä keu­las­ta hel­pom­pi kul­ku, mut­ta sil­loin tar­vit­sem­me myös moo­rin­gin, e­li poh­ja­köy­den tai sor­mi­lai­tu­rin. Pe­räs­sä pi­tä­mäm­me 10 kg:n Bru­ce köy­des­sään on meil­le vain ke­säi­sen­suo­jai­sen suo­ma­lai­sen la­hu­kan kiin­ni­tys­kei­no.

Puo­mi, Sparc­raft-val­mis­te, tu­li kun­toon seu­raa­va­na päi­vä­nä, ja mi­nä o­len nyp­län­nyt rei­vi­köy­si­ä pa­ri päi­vää li­sää. Ne tu­le­vat val­miik­si vas­ta, kun huo­men­na me­nem­me ank­ku­riin ja nos­tam­me i­son sii­nä köy­si­mi­toi­tuk­seen.

Kun yk­si paik­ka on kun­nos­sa, niin toi­nen reis­taa. Kai­ku on ol­lut vii­va­näy­tös­sä jo pa­ri viik­ko­a. Nyt ky­ke­nin et­si­mään hoi­to­a. He­ti löy­tyi. Os­tin a­vo­kau­pal­la uu­den an­tu­rin, ja se yh­dis­tet­ty­nä ja ve­teen u­po­tet­tu­na näyt­ti rat­kai­sul­ta, mut­ta vain puo­lit­tain. Vie­lä pi­täi­si saa­da paat­ti ai­na­kin pa­rik­si tun­nik­si y­lös an­tu­rin vaih­toon. Em. ma­ri­na aut­tai­si mie­lel­lään 550 €.lla. Ei nyt vie­lä, sil­lä 7 mai­lin pääs­sä Pre­ve­zas­sa on nel­jä te­lak­kaa.

Seu­ra­e­lä­mää

Vie­tet­tiin joi­tain tun­te­ja, kun Rei­jo Ki­vi­ran­ta jouk­ku­ei­neen kä­vi vie­rai­lul­la Lef­ka­das­sa. Ko­ko päi­vä­hän hän­tä o­li o­do­tet­tu, mut­ta vas­ta, kun läh­dim­me il­ta­päi­väl­lä pyö­räi­le­mään tör­mä­sim­me oi­tis In­geen. Ih­me, et­tä tun­nis­tin Å­ken vai­mon ka­dun vi­li­näs­sä. Seu­ras­saan o­li vie­lä aiem­min ta­paa­ma­ton Tert­tu Ki­vi­ran­ta. Läh­dim­me et­si­mään uk­ko­ja, jot­ka o­li­vat et­si­mäs­sä mei­tä. Å­ke löy­tyi­kin pi­an, ei­kä Rei­jo­kaan kau­ka­na har­hail­lut. Me o­lim­me muut­ta­neet paik­kaa, mut­ta luu­lim­me jo vie­rai­lun pe­ruun­tu­neen.

His­to­ri­as­ta o­li hy­vä a­loit­taa. Rei­jo (72v) o­li mat­ka­töis­sään ruot­sa­lais­fir­mas­sa vii­py­nyt Kot­kas­sa­kin. Sa­ta­ma­kau­pun­gin 60-lu­vus­sa o­li hoh­to­a, vaik­ka Rei­jo ei me­ri­mies ol­lut­kaan. Nid­rin his­to­ri­at kuu­lim­me kah­den­kym­me­nen vuo­den ko­ke­muk­sel­la, o­li­vat­han kum­mat­kin her­rat tul­leet 10 vuot­ta sit­ten paik­ka­kun­nal­le. To­sin u­seim­mi­ten ai­na­kin tal­vet o­li vie­tet­ty Ruot­sis­sa. Rei­jo o­li hom­man­nut maa­pai­kan jo vuo­si­a sit­ten, ker­to­man­sa mu­kaan vaa­ti­mat­to­man 550 met­rin kor­keu­des­ta, mut­ta O­E 36-ve­ne Sun­da­y on kiin­ni­tet­ty­nä Nid­rin lah­del­le ja vaa­tii päi­vit­täi­sen val­von­ta­kier­rok­sen. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten o­li­vat vie­lä Ter­tun kans­sa sei­lan­neet Pe­lo­pon­ne­sok­sen ym­pä­ri.

Å­ke ja In­ge­kin o­li­vat kiin­nit­tä­neet Bal­lad 30 paat­tin­sa Rei­jon ve­neen naa­pu­riin ja o­li­vat mat­kal­la len­to­ken­täl­le sa­mal­la kyy­dil­lä. Lii­an kuu­maa. Pa­laa­vat Ruot­sis­ta taas sys­sym­mäl­lä.

Pyö­rien pa­ran­nus­ta

Is­ra­e­lis­ta os­ta­mam­me pyö­rät tar­vit­si­si­vat pi­tem­mät sa­tu­la­put­ket se­kä a­jo­a­sen­non pa­ran­ta­mi­sen, et­tä kul­ku­neu­von tu­ke­vuu­den li­sää­mi­sen ta­ki­a. Pai­kal­li­nen pyö­rä­lii­ke o­li­si­kin hom­man hoi­ta­nut 40 €:lla per pyö­rä. Pis­ti miet­ti­mään, kun pyö­rät mak­soi­vat 45 € kpl. Os­tin toi­ses­ta pyö­rä­fir­mas­ta li­sä­put­ket à 2 € ja y­ri­tän löy­tää hal­vem­man luok­ka­hit­sa­rin.

Ta­lous­kat­saus

Krei­kan ta­lous ei lie­ne pal­jo­a ko­hen­tu­nut. Ei ih­me. Tä­mä po­ruk­ka ei mai­nos­ta, ei ai­na­kaan mei­dän kir­jai­mil­la, vaik­ka vil­kas mat­kai­lu­maa on­kin. Ei tä­mä po­ruk­ka myös­kään hy­myi­le, ei ai­na­kaan a­si­ak­kaal­le, ei ma­kei­le, tus­kin suos­tuu kaup­paa te­ke­mään. Niin on, kun Neu­vos­to­lii­tos­sa, jos­sa a­si­a­kas o­li häi­ri­ök­si, vaik­ka e­päi­le­mät­tä tääl­lä on u­sein kau­pan o­mis­ta­ja it­se rem­mis­sä.

Nä­mä sa­ta­mak­sut­kin eh­kä ku­vaa­vat jo­tain. Hy­vä meil­le, et­tä o­vat koh­tuul­li­set, mut­ta e­sim. Lef­ka­das­sa kak­si rou­va/nei­ti ih­mis­tä yh­des­sä ke­rää­vät nii­tä sii­nä klo 10-11, jol­loin suu­rin o­sa poik­ke­a­vis­ta ve­neis­tä on jo läh­te­nyt, ja tu­li­jat par­vei­le­vat pi­an ra­has­ta­mi­sa­jan­koh­das­ta e­teen­päin. Mak­sa­nei­ta ve­nei­tä o­li käy­nyt tä­nä vuon­na 350 kpl, mut­ta ar­ve­li­vat oi­ke­an lu­vun tup­lak­si. Ke­tään ei tun­nu kiin­nos­ta­van muut­taa ke­rää­mi­sai­kaa. Ei. Se­hän muut­tai­si vir­ka­mie­hen päi­vä­ru­tii­nin. Poik­ke­a­mis- e­li päi­vä­mak­sus­ta ei ku­kaan o­le kuul­lut­kaan. Hy­vä se­kin, mut­ta em­me me ve­nei­li­jät sa­ta­ma­mak­su­a mak­sa­mat­ta­kaan il­mai­sek­si käy. Jo­ka paat­ti kyl­lä kan­taa o­suu­ten­sa ke­koon. Ruo­kaa ha­e­taan kau­pois­ta ja ra­vin­to­lois­ta, ve­ne­tar­vik­kei­siin ku­lu­te­tuis­ta sum­mis­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaan

Mi­nä nyt o­len pa­ras­kin ar­vos­te­le­maan sa­ta­mak­su­jen ke­räys­tä, kos­ka his­to­ri­al­li­sis­ta syis­tä e­del­leen kaih­dan Traf­fic Do­ku­men­tin lei­ma­ke­räi­lyyn ryh­ty­mis­tä, e­li mi­li­taa­ri­sa­ta­ma­hal­lin­nos­sa vie­rai­lu­a. En­pä o­le her­ro­ja vai­van­nut sit­ten pa­pe­rin Ha­ni­as­ta pak­ko­han­kit­tu­a­ni. Tuos­ta syys­tä on kyl­lä jää­nyt meil­tä ai­na­kin Py­lok­ses­sa mak­sa­mat­ta, kos­ka Lef­ka­daa lu­kuu­not­ta­mat­ta, ku­kaan ei mi­tään ke­rää, vaan vir­ka­mie­het py­sy­vät kont­to­ris­saan.