Takaisin Edellinen Seuraava
2010-06-15 Kuvia Kreetalta
pekka
2010.06.19
2010.06.19

2010-06-15 Ku­vi­a Kree­tal­ta

Ha­ni­an sa­ta­ma. Ve­net­si­a­lai­set ra­ken­si­vat tä­män pi­tä­es­sään tääl­lä val­taa pa­ri­sa­taa vuot­ta 1200-lu­vul­ta al­ka­en. Ai­van vie­ras­paik­ko­jen e­des­sä on mu­siik­ki­baa­re­ja. Ak­ti­vi­tee­tin, 0400:n as­ti var­jo­puo­lis­ta sel­vi­ää hy­vin sul­ke­mal­la luu­kut.

Kirk­ko 1200-lu­vul­ta, mos­kei­ja 1600-lu­vul­ta turk­ki­lais­kau­del­la ja or­to­dok­si­kirk­ko­na 1918 läh­tien. Vaik­ka jo­ka val­loit­ta­jan ai­ka­na syyl­lis­tyt­tiin raa­kuuk­siin, niin mi­na­reet­ti­a ei o­le kui­ten­kaan kaa­det­tu, vaan se ker­too men­neis­tä.

Näi­tä riit­tää. Gym­naa­sin sei­nät o­li­vat kaut­taal­taan graf­fi­tien pei­tos­sa. Op­pi on myös kan­tau­tu­nut kou­lun ul­ko­puo­lel­le jo­ka paik­kaan.

Kas­vi­op­pi­a. Vii­ku­na­pui­ta on pal­jon pi­hoil­la ja jou­to­mail­la. Her­kul­li­nen sa­to saa­daan pa­rin kuu­kau­den ku­lut­tu­a.

Sy­vät rot­kot o­vat Kree­tal­la näyt­tä­vi­ä ja y­lei­si­ä luon­non­muo­dos­tu­mi­a. Mo­net SAA­VAT va­el­taa niis­sä hi­ki­ha­tus­sa, mut­ta me kii­pe­sim­me tän­ne au­tol­la. Riit­ta on bon­gan­nut hau­kan, Sa­ri, Sii­ri ja Kas­per.

Kah­laa­mi­nen E­la­fo­nis­sis­sä on tu­ris­til­le pa­kol­li­nen oh­jel­ma­nu­me­ro.

Myös hie­kan kai­va­mi­nen lu­e­taan e­duk­si.

Pa­luu­tie län­si­ran­ni­kon rin­tei­tä kier­rel­len ja kaar­rel­len o­li vie­lä rot­ko­ja­kin näyt­tä­väm­pää.

Täs­sä mut­kat o­vat vie­lä e­del­li­sen ku­van kaar­tei­ta­kin tiu­kem­pi­a. Jun­nu näyt­tää mal­li­a Kas­pe­ril­le.

Pal­jon o­li kat­sot­ta­vaa ja ko­et­ta­vaa, mut­ta ho­tel­lin al­las vei ai­na voi­ton.

Päi­vän ah­ke­roin­nin jäl­keen ei mon­taa si­vu­a u­ni­lu­ke­mis­ta tar­vit­tu.