Takaisin Edellinen Seuraava
2010-04-15 Ras Banas, Egypti
Pekka
2010.04.15
2010.04.21

Kak­si yö­tä on ol­tu Ras Ba­nas-nie­men suo­jas­sa. Ma­ta­la, pit­kä hiek­kai­nen u­lo­ke koh­ti kaak­ko­a. Ko­ko mai­lien mit­tai­nen u­lo­ke ei o­le meil­le käyt­tö­kel­poi­nen laa­jo­jen ko­ral­li­a­lu­ei­den ta­ki­a, vaan ai­no­as­taan nie­men nir­kon puo­li­mai­li­nen. Poh­joi­sen pu­hal­ta­es­sa paik­ka on mai­ni­o, täy­sin aal­loil­ta suo­jat­tu. Sa­mal­la o­lem­me ai­van jat­ko­rei­tin tun­tu­mas­sa, al­le mai­lin pääs­sä. Täs­tä syys­tä on paat­te­ja, keu­lat vaah­dos­sa, pai­nel­lut ai­van vie­res­täm­me poh­joi­seen. Tois­sa­päi­vä­nä las­kim­me nel­jä, ei­len seit­se­män kpl. En­sin luu­lim­me nii­tä ”Rik­kaan­mie­hen” ris­tei­li­jöik­si, ku­ten kut­sum­me su­per- ja me­ga­jah­te­ja, 20 m ja suu­rem­pi­a. O­sa o­li­kin kuin suo­raan Fe­ads­hi­pin myyn­ti­lu­et­te­los­ta, mut­ta joi­den­kin de­sign vai­kut­ti kol­hom­mal­ta. Kai­kis­sa o­li E­gyp­tin lip­pu, mut­ta u­sein o­li vai­ke­a pää­tel­lä sen si­jain­nis­ta o­li­ko se vie­ras­lip­pu vai muu.

Ni­met o­li suu­rel­la teks­til­lä: Em­pe­ror E­li­te, Ne­mo, Vi­to 2. Rik­kaan­mie­hen paa­teis­ta saa ni­me­ä jos­kus ha­ke­a suu­ren­nus­la­sil­la ei­kä sit­ten­kään löy­dä.

Huo­ma­sin­han sen lo­pul­ta: Ai­no­as­sa­kaan ei ol­lut pa­kol­li­si­a yh­tey­den­pi­to­pal­lu­koi­ta. Näi­tä an­ten­ne­ja­han, 1-2 met­rin lä­pi­mit­tai­si­a, pi­tää oi­ke­as­sa hu­vi­jah­dis­sa ol­la 2-6 kpl, et­tä yh­teys ul­ko­maa­il­man säi­lyy moit­teet­to­ma­na ja no­pe­a­na.

Kaik­ki o­li­vat su­kel­lus­tu­ki­a­luk­si­a. Tois­sa­päi­vä­nä tuu­li vas­tais­ta 10-13 m kan­nel­ta mi­tat­tu­na. Mut­ta ei­len, jol­loin saa­tiin taas vii­kon sää Jon­nal­ta se­kä en­nus­tus, et­tä to­del­li­suus pai­nui ke­vy­en vas­tai­sen puo­lel­le. Te­ki jo mie­li läh­te­ä, mut­ta lei­pu­ri on toi­mes­sa nyt.

Kun­han lei­vät tu­le­vat uu­nis­ta a­lam­me sel­vit­tää ank­ku­ri­ket­ju­a.

Kun tä­hän pi­me­äs­sä tu­lim­me pis­tim­me le­kan he­ti poh­jaan, kun ve­si ma­ta­loi­tui al­le 15 met­rin. O­li sii­nä­kin vah­ti­mis­ta ko­ral­li­päi­den pe­los­sa.

Seu­raa­va­na aa­mu­na ank­ku­roim­me ma­ta­lam­paan, et­tä pa­rem­min nä­ki­sim­me snork­ke­lil­la ket­jun ku­lun. Las­kim­me kou­kun 5-met­ri­sen ko­ral­li­ka­kun pääl­le 10 met­rin ve­des­sä. Kouk­ku kor­ke­al­la hyl­lyl­lä ja lop­pu­ket­ju, 20 m, ”il­mas­sa” roik­ku­en paa­til­le as­ti. Tä­män näin, kun kä­vin ui­mal­la ti­lan­teen tar­kas­ta­mas­sa. Kun vii­mek­si kir­joi­tin, Khor Shi­na­bin mut­kan jäl­keen, kul­jim­me kun­non vauh­ti­a ve­den lä­pi, mut­ta vas­ta­vir­ta ve­rot­ti 1-1,5 sol­mu­a. On­nek­si pi­an sen jäl­keen vir­taus kään­tyi yh­tä hy­vä­nä myö­täi­sek­si. Kos­ka vas­ta­tuu­li o­li en­nus­tet­tu a­joim­me mel­kein myö­täi­ses­sä, hy­vin ke­vy­es­sä ke­lis­sä ko­neel­la abt 5,5 sol­mu­a, jol­loin gps ti­kit­ti vä­lil­lä y­li seit­se­mää.

A­joim­me myös 25-30 as­tet­ta poh­joi­sem­mak­si, kuin suo­ra kurs­si tän­ne. Ge­zi­ret Za­bar­gad saar­ta lä­hes­ty­es­sä tuu­li al­koi­kin poh­joi­sen län­nen puo­lel­ta ei­kä koil­li­ses­ta, ku­ten en­nus­tees­sa. En­na­koin­ti on­nis­tui täl­lä ker­taa, ja pää­sim­me sei­la­maan oi­ke­aan suun­taan run­sas­ta kuut­ta sol­mu­a lop­pu­mat­kan. Jos o­li­sim­me tul­leet koh­ti, o­li­si piik­ki­vas­tai­nen al­ka­nut 20 en­nen koh­det­ta ja ol­leet sel­väs­ti huo­nom­mas­sa a­se­mas­sa. Jos...

Mai­nit­tu saa­ri on en­ti­nen kai­vos­paik­ka jo faa­ra­oi­den a­joil­ta. Bri­tit y­rit­ti­vät si­tä hyö­dyn­tää vie­lä 1800-lu­vul­la. Ja­lo­ki­vi­ä.

Sa­man saa­ren e­te­lä­puo­lel­la y­li­tim­me Kra­vun kään­tö­pii­rin, lat. 23* 26,3’ N, ja pois­tuim­me tro­pii­kis­ta. Nyt ei au­rin­ko nä­en­näi­sel­lä liik­keel­lään mei­tä e­nää ta­voi­ta. Kor­ke­al­la se on kes­ki­päi­väl­lä nyt­kin, vain 15 as­tet­ta tai­vaan la­el­ta, kun dek­li­naa­ti­o on 10 as­teen P, tun­tu­mas­sa.

Ba­we­a­nin saa­rel­le, In­do­ne­si­as­sa, tul­les­sam­me ”a­joim­me au­rin­gon a­li” mar­ras­kuus­sa, sen liik­ku­es­sa koh­ti e­te­lää. Tro­pii­kin jäl­keen­hän jo kaa­mos koit­taa, sil­lä vii­le­ää­kin on ol­lut öi­sin 23,5 ast. maan tun­tu­mas­sa, vaik­ka me­ri­ve­si on 26 ast.

Mut­ta, vaik­ka au­rin­ko ei mei­tä e­nää saa­vu­ta­kaan, us­koi­sin sen läm­mön saa­vut­ta­van, vii­meis­tään I­täi­sen Vä­li­me­ren ke­säl­lä - koh­ta.

Jos en­nus­teet yh­tään pi­tä­vät me­nem­me pii­it­käl­le. Su­e­zii­in on 400 mai­li­a. Sin­ne nel­jäs­sä päi­väs­sä, tai Sa­fa­gaan 210 mai­li­a pa­ris­sa. Se­hän näh­dään!