Takaisin Edellinen Seuraava
2010-04-11 Marsa Inkeifalista pohjoiseen 21* 50’ N: 37* 08’
Pekka
2010.04.11
2010.04.18

2010-04-11 Mar­sa In­kei­fa­lis­ta poh­joi­seen 21* 50’ N: 37* 08’

Ei­li­saa­mu­na ve­det­tiin kouk­ku y­lös ja luo­vit­tiin pai­ka­tuin pur­jein jo­ku 13 mai­li­a Mes­ha­ri­fa-saa­ren ky­see­na­lai­seen suo­jaan. Sik­si­kin, et­tä saa­ri­kin on ky­see­na­lai­nen il­mai­su, pie­ni, juu­ri ve­des­tä nou­se­va hiek­ka­luo­to pol­ven­kor­kuis­ta vih­re­ää kas­vus­to­a pääl­lään.

Tuu­li o­li taas nous­sut toi­sel­le kym­me­nel­le met­ril­le ja mel­koi­nen kuo­haus kä­vi ve­neen ym­pä­ril­lä. Syy tä­hän ank­ku­ri­paik­kaan o­li poh­jan put­saus. In­kei­fa­lis­sa ve­si näyt­ti hie­man sa­me­al­ta, jo­ten hom­ma o­li jää­nyt. To­sin vas­ta vii­mei­sen il­lan hä­mä­ris­sä huo­ma­sim­me, et­tä run­saan puo­li­tois­ta-met­ri­nen hai o­li park­kee­ran­nut al­lem­me. Sii­nä se tun­tui viih­ty­vän niin pai­kal­laan, et­tä mit­tai­lin si­tä kai­de­tolp­pien suh­teen.

Lie­kö siel­lä ol­lut jo­ka il­ta, kun mais­ta tul­tu­am­me, hä­mä­ris­sä nii­ni­kään il­tau­im­me ja huuh­te­lim­me Nu­bi­an aa­vi­kon pö­lyt ke­hois­tam­me. Kau­as em­me ker­taa­kaan kä­vel­leet, vaik­ka hiek­kaa, ki­ve­ä ja so­raa o­li­si ol­lut laa­jas­ti tut­kit­ta­vak­si. Vain muu­ta­ma pen­sas­tup­su kas­voi nä­kö­pii­ri­sä. Jos­kus näim­me ka­me­lei­ta, e­nim­mil­lään yh­dek­sän yh­tä­ai­kaa, mut­ta nä­mä ”pe­dot” ei­vät ker­taa­kaan tul­leet te­ke­mään lä­hem­pää tut­ta­vuut­ta. Run­saas­sa tun­nis­sa sain poh­jan har­ja­tuk­si. Ai­ka hy­vin o­li Uu­den-See­lan­nin vuo­den van­ha All­te­xin it­se­kiil­loit­tu­va toi­mi­nut. Mut­ta ku­lu­neem­mis­sa pai­kois­sa, al­la o­le­van ko­van All­te­xin pin­nal­la o­li pai­koin pak­sut­kin sam­ma­let. Sa­mal­la kä­vin pot­ku­ris­ta leik­kaa­mas­sa pa­ri met­ri­ä 5-6 mil­lin po­lyp­ro­py­lee­ni­nyö­ri­ä. Muu­ta­ma i­so rok­ko sai myös vauh­ti­a la­po­jen juu­ris­ta. Muu­ten o­li si­le­ää. Ve­si on jo kyl­mim­mil­lään ol­lut 26 as­teis­ta, jo­ten il­man mär­kä­pu­ku­a en o­li­si siel­lä tun­ti­a me­so­nut. Ka­lan ka­laa en ve­des­tä näh­nyt, mut­ta kan­nel­ta bon­ga­sim­me pa­ri raus­ku­a ai­van ve­neen kyl­jes­sä.

Il­ta­päi­vän ku­lu­es­sa tuu­li näyt­ti moi­naa­mi­sen el­kei­tä. Jat­koim­me mat­kaa riut­to­jen vä­lei­hin mer­kit­ty­ä väy­lää pit­kin. Chi­mu o­li star­tan­nut muu­ta­man tun­nin ai­kai­sem­min ja saim­me tie­to­a: me­ri 1,5-2 met­ris­tä, mut­ta ei ko­vin jyrk­kää ja pur­je­tuu­li, mut­ta poh­joi­ses­ta, vas­tai­ses­ta.

Vas­ta­tuul­ta Pu­nai­sen me­ren poh­joi­so­sis­sa Su­e­zin suun­taan mat­kaa­vil­le on tar­jol­la yl­lin kyl­lin. Sää­tie­to­jen mu­kaan o­li­si nyt muu­ta­kin tar­jol­la pa­rik­si päi­väk­si, jo­ten lii­ken­tee­seen val­miik­si me­rel­le ot­ta­maan len­tä­vää läh­tö­ä. Paik­kaus on­nis­tui, uu­si re­pe­ä­mä syn­tyi

Pai­ne­lim­me vii­me yö­nä he­ti puo­le­nyön jäl­keen kuu­den sol­mun pin­taan koh­ti län­si­luo­det­ta. Pau­kah­dus! Ge­no­as­ta le­väh­ti au­ki muu­ta­ma rul­lal­la ol­lut kier­ros.

Ryt­käyk­ses­sä juu­ri paik­kaa­mam­me pur­je te­ki uu­den haa­van pai­kan vie­reen.

O­lin vaih­ta­nut Har­ke­nin al­ku­pe­räi­sen, 8-mil­li­sen rul­laus­na­run 10-mil­li­seen, jo­ka lu­kit­tuu luk­koi­him­me pa­rem­min. Na­ru o­li sel­väs­ti tuo­reem­paa vuo­si­ker­taa, kuin ve­neen i­kä, mut­ta poik­ki, kun poik­ki.

Saim­me ge­no­an hy­vin a­las, niin et­tä sain rul­laus­köy­den vaih­det­tu­a, mut­ta nos­tin o­li juut­tu­nut jo­ten­kin. Kun ei lam­pun va­los­sa voi­nut näh­dä, ja mas­ton­huip­puun me­no ei sii­nä aal­lo­kos­sa kieh­to­nut, jat­koim­me hi­das­tet­tu­na ko­neen ja i­son voi­min sa­maa kurs­si­a koh­ti Khor Shin’ab-lah­te­a, jon­ne aa­mun va­lol­la tu­li­sim­me.

Kel­lo kah­dek­san a­joim­me au­kos­ta 3-mai­li­seen lah­teen, jos­ta em­me nyt mon­taa kaa­pe­lin­mit­taa hyö­dyn­tä­neet, vaan kii­pe­sin mas­toon ja sel­vi­tin het­kes­sä nos­ti­men, jo­ka o­li teh­nyt var­sin o­mi­tui­sen mut­kan staa­gin ym­pä­ri pro­fii­lin y­lä­pää­tä vas­ten. Ko­ko tolp­pa vant­tei­neen köy­si­neen on muu­ten hie­kal­la kuor­ru­tet­tu. Yh­tään var­si­nais­ta hiek­ka­myrs­ky­ä em­me o­le ko­ke­neet, mut­ta kyl­lä si­tä ai­net­ta on tääl­lä ai­na tar­jol­la.

Sa­man tien käänn­nyim­me ym­pä­ri ja nos­tim­me pa­luu­kurs­sil­la ge­no­an haa­mun staa­gil­le. Pur­jees­ta voim­me käyt­tää run­sas­ta kym­men­tä ne­li­ö­tä 44:stä. Kol­me vart­ti­a si­sään­tu­los­ta a­joim­me ta­kai­sin me­rel­le. Riit­ta o­li eh­ti­nyt käy­dä lah­des­sa aa­muu­in­nil­la ja mi­nä a­loin kiin­nit­tää vä­lis­taa­gi­a 15 ne­li­öis­tä sta­y­sai­li­äm­me var­ten.

Tuu­li o­li täs­sä vai­hees­sa täy­sin kuol­lut. Ko­ne on nyt lau­la­nut 14 tun­ti­a yh­teen me­noon. Koil­li­ses­ta on jo vi­rin­nyt jo­ten i­so ja sta­y­sail an­ta­vat ke­vyiil­lä ko­ne­kier­rok­sil­la mel­kein 6 sol­mu­a. Va­li­tet­ta­vas­ti vas­ta­vir­ta pi­dät­te­lee 1-1,5 kn. Pu­nai­sen­me­ren kul­kus­ta­te­gi­an mu­kaan an­nam­me nyt men­nä, sil­lä vas­tai­set ja ko­vat o­vat taas pi­an ky­see­na­lai­se­na i­lo­nam­me. Meil­lä on täh­täin E­gyp­tin Ras Ba­nas-nie­mes­sä, tä­tä rii­pus­ta­es­sa 140 mai­lin pääs­sä. Jos ke­li kes­tää joi­tain ko­lo­ja suo­jak­si on ran­ta­vii­vas­sa sen jäl­keen­kinC­hi­mu on var­maan, mut­kam­me­kin ta­ki­a, 50 mai­li­a e­del­lä ja täh­dän­nee samn maan Port Gha­lib-ma­ri­naan poh­joi­sem­pa­na.

Juu­ri en­nen pai­noon me­no­a kul­jem­me i­tä­tuu­les­sa pel­kin pur­jein 5,5 kn