Takaisin Edellinen Seuraava
2010-04-02 Massawasta Marsa Inkeifaliin
pekka
2010.04.07
2010.04.13

2010-04-02 Mas­sa­was­ta Mar­sa In­kei­fa­liin

Kun As­ma­ran vuo­ris­to­mat­kai­li­jat saa­pui­vat, al­koi­vat läh­tö­val­mis­te­lut. Pal­jo­a ei tar­vit­tu, jos ei ol­lut paik­ka­kun­nal­la tar­jol­la­kaan, pa­ri kun­non pus­si­a säm­py­löi­tä.

Jon­nan lä­het­tä­mät sää­tie­dot o­li­vat suo­tui­sat, myö­täis­tä tai vä­hin­tään a­vo­tuul­ta.

Niin o­li to­del­li­suu­des­sa­kin, kun Pit­kä­per­jan­tai­aa­mu­na suun­ta­sim­me me­rel­le.

Läh­tö­ä e­del­si im­mig­ra­ti­on tis­kil­lä käyn­ti. Muu­ta­mien lei­mo­jen jäl­keen vir­ka­mies vie­lä kä­väi­si jol­liem­me kyy­dil­lä tar­kas­ta­mas­sa, et­tä vä­ki­mää­rä ve­nees­sä o­li mie­his­tö­lu­et­te­lon mu­kai­nen. Ei­pä tu­le mie­leen tois­ta paik­kaa, jos­sa vas­taa­vaa tar­kis­tus­ta teh­täi­siin. Hy­vin työn­si­kin i­tä­tuu­les­sa, vaik­ka mo­net ei­vät per­jan­tai­sin suos­tu lain­kaan läh­te­mään. Lie­kö Pit­kä­sel­lai­nen tai­kaus­koi­sil­le suo­tui­sam­pi.

Il­ta­pi­me­äs­sä tuu­li lo­pah­ti ja ko­nei­lim­me ank­ku­riin Dif­nein-saa­ren ran­taan. Chi­mu o­li siel­lä jo merk­ki­va­lo­na.

Yöl­lä tuu­li jo vi­ri­si, mut­ta vii­del­tä ve­dim­me kou­kun y­lös, ja mat­ka ru­pe­si tait­tu­maan.

Ka­ve­rit jäi­vät vie­lä aa­mu-u­nil­leen.

Mat­ka tait­tui hy­vin. Seu­raa­va­na yö­nä pi­ti rei­va­ta­kin, mut­ta puo­len­päi­vän tie­tä­mis­sä tar­vit­tiin tuo­ki­o ko­ne­pot­ku­a, vaik­ka sää­tie­to väit­ti tuu­le­van 15 sol­mu­a. Me o­lim­me me­nos­sa niin pit­käl­le, kuin tuu­li kan­taa, en­nus­teen mu­kaan vaik­ka 400 mai­li­a, mut­ta Chi­mul­la jo pel­kä­si­vät, et­tä Su­dan jää vä­liin. Niin­pä pää­tim­me yh­des­sä suun­na­ta Mar­sa In­kei­fa­liin.

Seu­raa­va­na yö­nä uk­kos­ti ja ke­lit me­ni­vät oi­kul­li­sik­si. Var­sin ei myrs­kyn­nyt, mut­ta lu­va­tut myö­täi­set kään­tyi­vät 10 se­kun­ti­met­rin vas­tai­sik­si. Ai­na­kaan me em­me o­li­si eh­ti­neet kun seu­raa­va­na päi­vä­nä suun­ni­tel­lul­le, si­sään vie­väl­le rei­til­le. Pi­ti ot­taa Red Se­a Pi­lot uu­del­leen tut­kit­ta­vak­si, ja kuin­ka ol­la­kaan oi­koi­sem­pi reit­ti löy­tyi juu­ri sil­loi­sen luo­vin pääs­tä.

Mar­sa In­kei­fal 20 46,87N; 37 10,29 E

Chi­mu o­li tois­ta tun­ti­a e­del­lä ja jat­koi ko­neel­la vas­tai­seen Mar­sa In­kei­fa­liin. Me kou­ku­tim­me jo al­kuil­ta­päi­väs­tä Tai­la-saar­ten suo­jaan, ja jat­koim­me Y­an­ma­ril­la sa­maan poh­juk­kaan aa­mun ke­vy­em­mäs­sä ke­lis­sä. Noin puo­let Pu­nai­sen­me­ren mi­tas­ta on ta­ka­na ja sa­ma mai­li­mää­rä e­des­sä.

Huol­to­tau­ko­kin on tar­peen, sil­lä vii­mei­sel­lä luo­vil­la huo­ma­sim­me jen­nis­sä re­pe­ä­män 1,5 m e­tu­lii­kis­tä ja he­ti a­la­lii­kin au­rin­ko­suo­jas­ta met­rin haa­va y­lös­päin. 7.4.2010 Aa­mun ke­vy­em­mäs­sä tuu­les­sa ve­dim­me jen­nin kan­nel­le. Om­pe­lu­ko­ne pää­si pie­nel­le ul­ko­pöy­däl­lem­me, ja ko­ko aa­mu­päi­vä tais­tel­tiin rul­laa­mal­la ja vään­tä­mäl­lä pur­jet­ta om­pe­lu­ko­neen auk­koon om­pe­lu­suun­nan vaa­ti­mus­ten mu­kaan. Ei mei­nan­nut tul­la ti­kin tik­ki­ä­kään a­luk­si. On­nek­si ol­tiin e­del­li­se­nä päi­vä­nä har­joi­tel­tu Chi­mun blis­te­rin kans­sa. O­hut spin­nu­kan­gas on to­sin e­ri sar­jas­sa, kuin pak­su dac­ron ja sii­hen vie­lä tup­lat paik­ka­la­put sunb­rel­las­ta. Pa­ri tun­ti­a il­ta­päi­väs­tä ku­lui sa­maan pai­ni­mi­seen ja pa­ri li­sää, kun om­pe­lin vie­lä kä­sin pai­kan ym­pä­ri.

Mar­sat o­vat lah­ti­a. Voi­vat ol­la nie­men suo­jaa­mi­a, tai vain riu­tan­kin auk­ko­ja. Kho­rit o­vat e­del­lis­ten kal­tai­si­a lah­ti­a, mut­ta nii­hin las­kee yk­si tai u­se­am­pi Wa­di, kui­va jo­kiu­o­ma. Sharm­sit taas o­vat ran­ta­riut­taan tai ran­nik­koon uur­tu­nei­ta tai rat­ken­nei­ta ka­pei­ta, mo­nen mai­lin­kin pi­tui­si­a uo­mi­a. Nii­den­kin poh­juk­kaan voi las­ke­a wa­de­ja. Näi­tä lah­ti­a ja uur­tu­mi­a on E­rit­re­an poh­jois­ra­jal­ta ko­ko Su­da­nin ran­ni­kon pi­tuu­del­ta kym­me­ni­ä pie­nin vä­li­mat­koin ja jat­ku­vat vaa­ti­mat­to­mam­pi­na luon­non­muo­dos­tu­mi­na E­gyp­tis­sä. Y­lei­sim­mäl­lä, Vä­li­me­rel­le suun­tau­tu­val­la pur­jeh­dus­se­son­gil­la, ke­vät­tal­vel­la kak­si poh­jois­ta kol­man­nes­ta Pu­nai­sen­me­ren pi­tuu­des­ta o­vat var­sin tiu­haan reip­paan lou­teis­tuu­len pyyh­ki­mi­ä, jo­ten e­dul­li­sem­man tuu­len o­dot­ta­jil­le lah­det o­vat tar­peel­li­si­a suo­ja­paik­ko­ja.