Takaisin Edellinen Seuraava
Massawa 15 36,71 N, 39 28,21 E
Pekka
2010.03.28
2010.04.13

2010-03-28 Mas­sa­wa 15 36,71 N, 39 28,21 E

Pu­nai­sen­me­ren u­lap­pa Je­me­nin puo­lel­ta y­lit­tyi va­kaas­sa SSE tuu­les­sa, Af­ri­kan ran­nan lä­hes­ty­es­sä ke­ve­ne­väs­sä. Vä­lil­lä ge­naak­ke­ri ve­ti hy­vin. Toi­si­naan pi­ti pot­ki­a jo­ku tun­ti ko­neel­la. Si­vuu­tim­me ank­ku­ri­paik­ko­ja, en­sin Bai­a Di An­fi­lin. Ei sin­ne pi­me­äs­sä, kun koh­dal­la ol­tiin, o­li­si kan­natt­ta­nut men­nä­kään ja aa­mul­la Bai­a Di Ou­ac­hi­lin, jol­loin o­lim­me kau­ka­na ran­ni­kos­ta. Lä­hes­ty­es­säm­me Is­la Shum­maa, pa­ri tun­ti­a kes­tä­nyt täy­si plä­kä hu­mah­ti pi­kais­ta ge­no­an rul­laus­ta vaa­ti­vaan poh­jois­tuu­leen. Em. saa­ren Port Smyt­he-lah­des­sa o­li kol­me purk­ka­ri­a ank­ku­ris­sa, ei tu­tun nä­köi­si­ä. Saa­ri näyt­ti mie­len­kiin­toi­sel­ta, e­te­lä­pää ai­van kas­vit­to­mal­ta, mut­ta poh­joi­ses­sa ta­sa­la­ki­si­a ma­ta­li­a pui­ta. Poh­jois­puo­lel­le jäi ko­ko laa­ja Dah­lak-saa­ris­to, il­mei­ses­ti vie­lä var­sin har­vo­jen ve­nei­den tut­ki­ma.

Chi­mu o­li ko­neil­lut 15 mai­li­a e­del­le ja saa­pui Mas­sa­waan per­jan­tai-il­lan hä­mär­ty­es­sä. Ei meil­lä­kään vii­mei­nen si­vu­tuu­li­o­suus kau­aa vie­nyt. Klo 2200 o­li paat­ti ank­ku­ris­sa yö­kun­nos­sa Chi­mun naa­pu­ris­sa, 11 muun ve­neen jou­kos­sa. Ih­me­tyt­ti vaan, et­tä nyt kaik­ki o­li­vat ank­ku­ris­sa lai­va­sa­ta­man ää­rel­lä, ei­kä sy­vem­mäl­lä, suo­jai­sem­mas­sa Tau­lud-lah­des­sa, ku­ten ai­kai­sem­min. Kai­kel­la on puo­len­sa. Sa­ta­ma o­li il­mei­ses­ti tur­val­li­suus­mie­les­sä pyör­tä­nyt aiem­man kan­tan­sa, ei me­ri­tur­val­li­suus­mie­les­sä.

Täs­sä o­lem­me pa­rem­min e­sil­lä, ja jol­la­mat­ka­kin on pal­jon ly­hy­em­pi.

Kum­ma kyl­lä yk­si­kään aiem­min tul­leis­ta ve­neis­tä ei ol­lut tut­tu, nel­jä US, kuu­si NZ, lon­too­lai­nen turk­ki­lais­kol­mi­mas­to­kuu­na­ri Dah­lak-saa­ris­ton char­te­riin ja mal­ta­lai­nen kak­si­mas­to-.

Si­sään­sel­vi­tys Ei­len lau­an­tai­na läh­dim­me jou­kol­la sel­vit­tä­mään. Lie­kö mah­dol­li­suus raa­jo­jen lii­kut­te­luun hä­mär­tä­nyt a­ja­tuk­si­a. Vi­ra­no­mais­paik­ka sa­ta­ma-a­lu­el­la on pi­lot­ti­kir­jaan­kin mer­kit­ty, mut­ta kyl­lä­kin oi­ke­aan suun­taan kä­vel­les­säm­me us­koim­me neu­vo­jien kä­den­liik­kei­tä: en­sin oi­ke­al­le sit­ten ... Vä­hän ih­met­te­lin, kun pää­sim­me por­tis­ta il­man kom­ment­te­ja. Kä­ve­lim­me lä­pi Mas­sa­wa-saa­ren. Tun­nis­tin he­ti tu­tun ve­ne­tyy­pin, FE 83 Tau­lud saa­ren ku­peel­la. Vuon­na 2003 em­me si­tä ol­leet näh­neet, vaan ka­ve­rim­me Pek­ka Sa­vo­lai­nen pää­si li­vah­ta­maan vas­taam­me il­man so­vi­tun ta­paa­mi­sen to­teu­tu­mis­ta.

Myö­hem­min su­ru­vies­ti ta­pa­si mei­dät: Kai­ma o­li kuol­lut tääl­lä Mas­sa­was­sa. Ta­kai­sin sa­ta­man ku­pee­seen ja me­ri­mies­ra­vin­to­laan juu­ri vaih­ta­miem­me nak­fo­jen os­to­ky­ky­ä tes­taa­maan, o­lut 20 nak­faa. Pank­ki tar­jo­aa tääl­lä 1USD=15 nak­faa. Ka­tu­hin­ta taa­lal­le on vä­hin­tään 34 pai­kal­lis­ta, jo­ten kui­van il­mas­ton kar­hen­ta­man kur­kun saa kos­te­ak­si al­le puo­lel­la €:lla.

Oh­rai­nen ol­ki­lei­pä ot­ti, kun py­rim­me por­tis­ta ta­kai­sin sa­ta­ma-a­lu­eel­le. Mis­sä lu­pa­la­put? Mi­ten o­let­te ol­leet ky­lil­lä il­man proo­pus­ko­ja (ter­mi ei tääl­lä käy­tös­sä)? Vis­kaa­li läh­ti joh­dat­ta­maan vi­ra­no­mai­sil­le, ja vas­taan­kä­ve­le­vät ve­nei­li­jät loh­dut­ti­vat, et­tä pi­ru on ir­ti, tei­tä on kut­sut­tu ra­di­ol­la kai­ken päi­vää.

Pie­net nuh­teet saim­me, mut­ta kuin­ka lie­nee por­til­la, kun ker­roim­me vaan lä­pi kä­vel­leem­me.

Var­sin help­po sel­vi­tys ja sil­tä o­sin il­mai­nen, mut­ta sa­ta­ma­mak­su­a pe­ri­tään 15 US/päi­vä, ja vain 48 tun­ti­a saa niil­lä e­väil­lä ol­la. Y­li sen pi­tää hom­ma­ta vii­su­mi. Hin­ta­tie­to vaih­te­lee 40-50 US/hen­ki. E­li hal­vas­ta ank­ku­ri­pai­kas­ta ei o­le ky­sy­mys, vaan hin­ta y­lit­tää Vä­li­me­ren tal­vi­set ma­ri­na­hin­nat, jois­sa sen­tään lai­tu­rin li­säk­si on ve­si ja säh­kö. Pi­täi­si­kö mak­sui­hin suh­tau­tu­a po­si­tii­vi­ses­ti? Sil­lä, jos tu­li luon­neh­dit­tu­a A­de­ni­a o­sit­tain rau­ni­oik­si, niin tääl­lä se on vie­lä to­den­paa. Mas­sa­waa ei o­le y­ri­tet­ty­kään kor­ja­ta ”30-vuo­ti­sen” so­tan­sa jäl­jil­tä. Ank­ku­ri­pai­kan vie­rei­nen ku­ver­nöö­rin pa­lat­si on suo­raan pom­mien ja kra­naat­tien jäl­jil­tä, ku­ten sa­ta­man tun­tu­mas­sa o­le­va ai­koi­naan u­pe­a kau­pun­gin­ta­lo. Vä­häi­sem­mis­tä ra­ken­nuk­sis­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Mo­nis­sa rau­ni­ois­sa nä­kyy o­le­van a­suk­kai­ta. Var­sin kur­jat o­vat o­lot. Joi­den­kin tie­to­jen mu­kaan 75% vä­es­tös­tä e­lää ul­ko­mai­sen ruo­ka-a­vun va­ras­sa.

Rau­ni­oi­ta ja van­huut­taan ra­pis­tu­nut­ta on, mut­ta var­si­nais­ta ros­kaa ei ka­duil­la ja ku­jil­la o­le, vaan luu­dat o­vat ol­leet käy­tös­sä.

Sa­ta­ma myös toi­mii vir­ke­äs­ti. Nyt ei o­le yh­tään kont­ti­lai­vaa, mut­ta puol­ta tu­si­naa pe­rin­teis­tä mer­ten kyn­tä­jää pu­re­taan ah­ke­ras­ti. Si­tä ruo­ka-a­pu­a luul­ta­vas­ti.