Takaisin Edellinen Seuraava
2010-03-18 Salalah-Aden
pekka
2010.03.20
2010.04.13

2010-03-18 A­de­nin lah­den me­ri­ros­vo­ran­nik­ko

Saat­tu­eet

A­de­nin lah­ti eh­ti vä­lil­lä ryös­täy­ty­ä ai­van vil­lik­si me­ri­ros­vo­a­lu­eek­si. Vuo­si­na 2000-2004 ve­nei­den ros­vouk­si­a ja y­ri­tyk­si­ä ta­pah­tui kym­men­kun­ta. Lai­voi­hin koh­dis­tui kym­me­ni­ä, niin, et­tä ny­kyi­sin lai­voil­le on o­ma so­ta­lai­vo­jen tur­vaa­ma ”käy­tä­vän­sä” . Ve­neet o­vat jo vuo­si­a ha­ke­neet tur­vaa toi­sis­taan muo­dos­ta­en es­kaa­de­rei­ta u­sein Sa­la­la­his­sa. Tä­nä tal­ve­na se­kin hom­ma sai jo kau­pal­li­si­a piir­tei­tä. Jos ha­ja­tie­toi­hin on us­ko­mis­ta ai­na­kin kak­si suur­ta saat­tu­et­ta, 27 ja 20-ve­nei­set o­vat läh­te­neet Sa­la­la­his­ta täl­lä kau­del­la. Jäl­kim­mäi­ses­tä ve­loi­tet­tiin kuu­le­ma 200 €/ve­ne.

Mei­dän jouk­ku­eem­me

Ke­as­sa on help­po mie­his­to­lu­et­te­lo vas. Do­mi­ni­qu­e ja Do­mi­ni­qu­e

Per­jan­tai­na 12.3. aa­mus­ta rans­ka­lai­sen Ke­a-ka­tin Do­mi­ni­qu­e pääs­ti ir­ti es­kaa­de­rim­me pe­rä­köy­det Sa­la­hin ran­ta­ki­vis­tä. Kou­kut nou­si­vat sa­man tien ja put­put­te­lim­me u­los. Mei­dän kaikk­kien il­moi­tus Port Cont­ro­liin ei ol­lut on­nis­tu­nut, vaan mel­koi­nen ka­pe­li ra­di­os­sa seu­ra­si al­ku­mat­kan e­te­ne­mis­täm­me

300-met­ris­tä, si­sään­tu­le­vaa kont­ti­lai­vaa väis­tel­les­sä.

Ko­nei­lim­me ty­ven­tä mer­ta jo­nos­sa, kuin köy­hän ta­lon por­saat. Chi­mu, rans­ka­lai­nen 11-met­ri­nen, a­lu­mii­ni­nen A­ra­ok ja Ii­ris. Nel­jäs ve­neem­me sak­san­lip­pui­nen, Jer­sey­tä ko­ti­paik­ka­naan pi­tä­vä ja aus­sil­la, e­te­lä-af­rik­ka­lai­sel­la ja kreik­ka­lai­sel­la mie­hi­tet­ty A­les­si­a, La­goon 570-kat­ti, kyl­lä on kan­sain­vä­lis­tä, jäi vie­lä sa­ta­maan.

Es­kaa­de­rim­me Sa­la­la­his­sa vas. Ii­ris, Ke­a me­nos­sa toi­seen suun­taan, Chi­mu, A­ra­ok ja taus­tal­la A­les­si­a

Pi­lot­ti­kir­jois­sa on oh­jei­ta a­lu­eel­le. Ra­di­on käy­tös­tä, tai pa­rem­min­kin käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä, kul­ku­va­lois­ta, e­täi­syys ve­nei­den vä­lil­lä max. 0,5 mai­li­a. Vä­lil­lä suo­si­tel­tiin ul­ko­mer­ta y­li 50 mai­li­a ran­nas­ta, toi­nen oh­je ke­hot­ti seu­raa­maan lai­va­käy­tä­vää ja ny­kyi­sin suo­si­tel­laan 5-15 mai­li­a Je­me­nin ran­ni­kon ul­ko­puo­lel­la.

Jouk­kom­me o­li joh­ta­ja­ton, kip­pa­ri­ko­kous­ta­kaan ei pi­det­ty, mut­ta vä­sä­sin em. pe­ri­aa­at­tei­siin no­jau­tu­van A 4-pa­pe­rin jon­kin­lai­sek­si yh­teen­ve­dok­si po­ru­kal­lem­me, al­le pis­tin kol­me reit­ti­pis­tet­tä 10-15 mai­li­a ran­nas­ta.

Jut­tu­tuo­ki­o Chi­mun kans­sa u­la­pal­la

Al­ku­päi­vi­nä tuu­li o­li kor­til­la, mut­ta jouk­kom­me o­soit­tau­tui sen ver­ran pur­jeh­ti­joik­si, et­tä se myös ha­jaan­tui te­hok­kaas­ti kun­kin y­rit­tä­es­sä saa­da hen­käyk­si­ä sei­lei­hin­sä. Pur­jeh­dit­tiin ja vä­lil­lä o­do­tel­tiin jäl­keen jää­vi­ä, ku­ten, kun A­ra­o­kil­la il­me­ni jääh­dy­tys­vi­ka ko­nees­sa.

Ai­ka le­väl­lään ja vain muu­ta­man sol­mun vauh­ti­a sei­lai­lim­me, kun A­les­si­a sai mei­dät kiin­ni ja päät­ti sa­man tien jat­kaa mat­kaan­sa o­mi­neen. Men­köön. Ky­sees­sä lie­nee ve­neen siir­to ja tank­kien li­säk­si 800 lit­raa lö­pö­ä kan­nen ka­nis­te­reis­sa.

Myö­hem­min tuu­li pa­ra­ni, ja A­ra­ok ot­ti o­mat reit­tin­sä, jo­ten me­kään Chi­mun kans­sa em­me si­tä e­nää o­do­tel­leet. Toi­si­am­me kyl­lä, sil­lä o­lo­suh­teis­ta riip­pu­en suo­ri­tus­ky­kym­me vaih­te­li. Y­lei­ses­ti ot­ta­en Chi­mu HR 40:nä on tie­tys­ti pal­jon no­pe­am­pi, mut­ta on pur­jei­den­pi­dos­ta ja va­rus­teis­ta joh­tu­vi­a päin­vas­tai­si­a­kin ti­lan­tei­ta, jo­ten o­sat vä­lil­lä vaih­tui­vat ja mat­kan­te­ko ko­ko­nai­suu­te­na hi­das­tui ai­na­kin ros­vo­a­lu­eel­la, jol­loin o­li so­vit­tu pie­nes­tä kes­ki­näi­ses­tä e­täi­syy­des­tä, ei­kä kum­pi­kaan voi­nut ot­taa e­tu­mat­kaa vas­tai­sen toi­sen o­lo­suh­teen va­ral­le.

E­sim. vii­mei­se­nä me­ri­päi­vä­nä ve­dim­me yöl­lä ge­naak­ke­ril­la kau­laa, jon­ka a­jat­te­lim­me Chi­mun pi­an ku­ro­van um­peen. He ei­vät kui­ten­kaan e­nää nos­ta­neet o­maa blis­te­ri­ään, vaan va­lui­vat tuu­len kään­nyt­ty­ä myö­täi­sek­si pel­käl­lä i­sol­la. Me taas o­li­sim­me sil­loin voi­neet li­sä­tä sol­mun spii­raa­mal­la jen­nin vir­sa­rik­si, mut­ta o­dot­te­lim­me em. vä­li­mat­ka­sään­nök­sem­me ta­ki­a. Il­lan suus­sa tuu­li fris­ka­si ja kään­tyi a­voi­mem­mak­si, jol­loin Chi­mu het­kes­sä a­joi o­hi, mut­ta al­koi sa­man tien rul­la­ta ge­no­aan­sa, mei­tä o­dot­taak­seen. No me taas nos­tim­me ge­naak­ke­rin ja pai­nuim­me o­hi muu­ta­man mai­lin, kos­ka o­lim­me jo A­de­nin por­teil­la. Sen väy­lä kään­tyi pi­an vas­tai­seen ja Chi­mu puo­les­taan ko­nei­li mei­dät kiin­ni, niin, et­tä ank­ku­roim­me yh­tä ai­kaa. Ve­si­sy­vyy­det o­vat A­de­nin e­dus­tal­la sel­lai­set, et­tä väy­län käyt­tö ei lain­kaan o­li­si ve­neil­le tar­peen, en­nen sa­ta­ma-a­lu­et­ta, mut­ta pi­me­äs­sä, vilk­kaal­la ve­si­a­lu­eel­la kat­soin väy­län tur­val­li­sem­mak­si mah­dol­lis­ten pi­mei­den poi­ju­jen, hyl­ky­jen tai ka­la­verk­ko­jen ta­ki­a.

Me­rie­lu­koi­ta on y­lei­ses­ti ot­ta­en ha­vait­tu vä­hem­män kuin e­del­li­sel­lä reis­sul­la. A­de­nin lah­ti o­li mu­ka­va pa­luu pa­rem­paan. Del­fii­nei­tä e­siin­tyi päi­vit­täin, u­sein sa­to­jen e­läin­ten pit­ki­nä rin­ta­mi­na. Oi­ke­as­taan kos­kaan ai­kai­sem­min em­me ol­leet näh­neet niin mah­ta­vi­a, mo­nen e­läi­men jat­ku­vas­ti te­ke­mi­ä hyp­py­jä, kier­teel­lä ja il­man. Pa­luu o­maan e­le­ment­tiin u­sein ma­ha­las­ku­na voi­mak­kaas­ti rois­kah­ta­en. Y­leen­sä del­fii­ni­lau­mat näyt­tä­vän kii­reh­ti­vän ve­neen keu­laan leik­ki­mään. Näil­lä tun­tui riit­tä­vän i­lo­a kes­ke­nään.

Se­re­na­dan Pru­sa­kin per­he o­li tääl­lä näh­nyt kas­ke­lot­te­ja v.1996. Mus­ti­a ve­neen ko­koi­si­a me­kin näim­me mo­neen ot­tee­seen, lä­him­mät ve­neen­mi­tan pääs­tä. Sil­loin jo mei­naa pu­pu tul­la pök­syyn. Pyrs­tö­jä nos­ti­vat kyl­lä su­kel­ta­es­saan, mut­ta vain pa­ri ker­taa em. ker­to­muk­seen vii­ta­ten o­lin ha­vait­se­vi­na­ni tyl­pän kuo­non. Kas­ke­lot­te­ja?

Sa­la­lah-A­den gps-lo­ka­sim­me 607 mai­li­a. Ai­kaa ku­lui 5 pv 17 tun­ti­a, jos­ta ko­neel­la 60. Vain run­saat puo­let ai­kai­sem­mas­ta sa­mal­la rei­til­lä, jol­loin ”ku­ri” o­li ko­vem­pi ja Start­ti­nap­pi po­ru­kal­la her­kem­mäs­sä. Eh­kä o­li v. 2003 syy­tä­kin, sil­lä nii­nä sa­moi­na päi­vi­nä o­li u­sei­ta ros­vouk­si­a ja y­ri­tyk­si­ä.

So­ta­lai­vo­jen huu­to­kaup­pa

Jo Sa­la­la­his­sa nii­tä nä­ki jo­ka päi­vä, nii­den muu­ta­man päi­vän huol­to­py­säh­dyk­sil­lä. Ai­na­kin US/NA­TO, EU/Hol­lan­ti, Kii­na, Sau­di-A­ra­bi­a, Ja­pa­ni ja Bri­tit eh­ti­vät e­siin­ty­ä. Li­säk­si nii­tä on muis­ta Eu­roo­pan mais­ta ja ai­na­kin In­ti­as­ta, jon­kin tie­don mu­kaan 22 a­lus­ta hä­vit­tä­jis­tä pie­nem­piin. E­nem­män­kin nii­tä o­li­si voi­nut ol­la, sil­lä kym­me­ni­ä kaup­pa­lai­vo­ja sa­toi­nen me­ri­mie­hi­neen on ol­lut ros­vo­jen pant­ti­van­kei­na So­ma­li­as­sa lun­nas­vaa­ti­mus­ten ta­kui­na.

Muu­ta­man ker­ran päi­väs­sä lai­vo­jen ”tur­va­käy­tä­vää” päi­vys­tä­vät so­ta­lai­vat pääs­ti­vät eet­te­riin ”mai­nok­sen­sa”: Jos ha­vait­set­te e­päi­lyt­tä­vi­ä a­luk­si­a, niin il­moi­tus vain meil­le niin tu­lem­me tei­dät pe­las­ta­maan. Kyl­lä e­päi­lyt­tä­vi­ä riit­ti. Kai­ken päi­vää kai­kui­vat ra­di­os­ta lai­vo­jen il­moi­tuk­set: Pie­ni moo­ort­to­ri­a­lus hi­naa 3-4-5:ttä a­vo­ve­net­tä si­jain­nis­sa lat/long. Muu­ta­mat lai­vat tun­tui­vat jo o­le­van pa­nii­kis­sa. So­ta­lai­va var­mis­ti, et­tä ”uh­ril­la” o­li ros­vo­nes­to-oh­jel­ma me­neil­lään, pa­lo­pum­put käyn­nis­tet­ty yms, ja lu­pa­si he­li­kop­te­rin pai­kal­le vii­des­sä mi­nuu­tis­sa. O­sa lai­va­lii­ken­tees­tä­kin kul­kee a­lu­een lä­pi var­mis­te­tuis­sa saat­tu­eis­sa. Vai­kut­tai­si, et­tä tur­va­käy­tä­vä toi­mi­si ny­ky­ään hy­vin, ja ros­vot o­vat pää­o­sin siir­ty­neet muu­al­le.

Kyl­lä so­ta­lai­vo­jen lä­hei­syys (ei nä­ky­vis­sä) mei­tä­kin rau­hoit­ti, si­kä­li­kin, et­tä sa­mo­ja e­päil­ty­jä, ka­las­ta­ji­a liik­kui mei­dän­kin ym­pä­ril­läm­me. Em­me ol­leet teh­neet liik­keis­täm­me mi­tään il­moi­tus­ta so­ta­voi­mil­le, mut­ta

yh­te­nä päi­vä­nä he­li­kop­te­ri kä­vi mei­dät bon­gaa­mas­sa.