Takaisin Edellinen Seuraava
2010-01-30 Päivät Phuketissa luetut
iiris
2010.01.30
2010.04.13

2010-01-30 Päi­vät lu­e­tut Phu­ke­tis­sa

Ei­len puk­su­tet­tiinn ta­kai­sin A­o Cha­lon­giin. Kiin­ni­tyt­tiin yh­teen poi­juun. Pik­ku­hom­mi­a tun­tuu o­le­van pal­jon.

Vaih­doin jo öl­jyt ja put­sa­sin lo­ki-im­pel­le­rin Ko­ral­leis­ta. Kau­pas­sa pi­tää käy­dä u­sein ja har­taas­ti, kos­ka ve­ne pi­tää e­väs­tää o­sit­tain ai­na­kin jo­pa Vä­li­me­rel­le as­ti. O­ma­nin Sa­la­la­his­sa tie­däm­me täy­den­nys­tä löy­ty­vän, mut­ta ei se niin var­maa o­le, et­tä sin­ne sei­laam­me. Ei­kä a­ra­bi­mai­den ti­lan­teis­ta tie­dä. Kuu­lin juu­ri, et­tä Je­men vaa­ti­si vii­su­min?

Ank­ku­riin ja puo­len mai­lin pää­hän ran­nas­ta on ta­va­rois­sa ai­ka rai­jaa­mi­nen. Jos­kus on tuul­ta ja aal­lok­ko­a, niin et­tä ve­si rois­kuu y­li, jos­kus ku­ten ei­len, täy­den­kuun lä­hes­ty­es­sä, vuo­ro­ve­si o­li pa­en­nut kau­as ran­nas­ta.

Ve­sil­le pääs­täk­seen o­li­si jol­laa pi­tä­nyt kan­taa tai raa­ha­ta sa­ta met­ri­ä pol­veen u­lot­tu­vas­sa mu­das­sa.

Tie­sim­me ti­lan­teen, romp­peet jol­laan ja vä­hän ta­ka­pak­ki­a Su­neen sau­nal­le. Ei­len myös kä­vin ai­na o­hi men­nes­sä vah­ti­mas­sa ”Ma­jak­ka-ra­vin­to­las­sa”, jos­ko van­ha i­so o­li­si tul­lut so­vi­tus­ti sin­ne kor­jat­tu­na. Ei ol­lut. Tä­nään, ak­ku­ve­sien li­säyk­sen, ben­san- ja ve­den­haun, o­li sii­nä jo­tain muu­ta­kin, jäl­keen hyp­pä­sin mo­po­tak­sin ta­ra­kal­le. Siel­lä­hän se pur­je o­dot­ti kil­tis­ti nou­ta­jaan­sa. Sain kyl­lä kyy­din ta­kai­sin.

Mei­nin­ki on huo­men­na sei­la­ta seit­se­män mai­li­a Nai Harn Be­ac­hil­le. Pirk­ko ja Tep­po ot­ta­ne­vat ris­kin ja tu­le­vat mu­kaan. Siel­lä puh­taas­sa ve­des­sä on mei­nin­ki vie­lä tar­kis­taa ja mah­dol­li­ses­ti va­ro­vas­ti har­ja­ta poh­jan, on­nek­si ai­ka vaa­ti­mat­to­mal­ta näyt­tä­vää kas­vus­to­a. Siel­tä meil­le au­ke­aa An­da­ma­nien me­ri, Ben­ga­lin lah­ti ja In­ti­an Val­ta­me­ri. Gps näyt­tää e­täi­syy­den Ma­le­dii­vien U­li­ga­moon o­le­van 1517 mai­li­a. Hy­väs­sä tuu­les­sa hy­vin sei­lat­tu­na 10-12 päi­vää, huo­nom­min vä­hän e­nem­män.