Takaisin Edellinen Seuraava
2010-01-15 Ao Chalong, Phuket
iiris
2010.01.18
2010.04.13

2010-01-15 A­o Cha­long, Phu­ket 7 49.34 N; 98 21,18 E

Kun ai­kan­sa va­lit­taa, tai o­dot­taa, niin jo­pas. Koil­lis­mon­suu­ni on tääl­lä! Se pu­hal­si mei­dät Phu­ke­tin A­o Cha­long-lah­teen al­ta ai­ka­yk­si­kön. Kä­vim­me sel­vit­tä­mäs­sä mei­dät maa­han. Hy­vin se­kin kä­vi, al­le tun­nis­sa, vaik­ka pa­pe­rei­ta o­li ai­ka nip­pu, maa­han­tu­lo, tul­li ja sa­ta­ma­vir­kai­li­ja sa­mas­sa kont­to­ris­sa. Sa­mal­la lii­tyim­me maa­han­tu­lo­vi­ra­no­mai­sen jouk­koi­hin, sil­lä saim­me haa­lis­tu­neen pu­nai­sen vii­rin, jo­ka pi­täi­si ri­pus­taa jon­ne­kin. Kont­rol­li on li­sään­ty­nyt. Tai ei­hän se lip­pu si­tä li­sää, vaan jos jo­ku vah­tii li­pul­lis­ten ja li­put­to­mien liik­kei­tä. Hom­ma sii­nä­kin, sil­lä las­kin n. 110 mas­tol­lis­ta paat­ti­a, nii­tä toi­si­a on vä­hin­tään sa­ma jo täl­lä lah­del­la. Ky­lää kat­se­lim­me jon­kin ai­kaa. Ta­lo­ja on nous­sut rei­lus­ti ja lii­ken­ne tääl­lä pik­ku­ky­läl­lä on vil­kas­tu­nut. Kä­vim­me syö­mäs­sä ka­dun var­ren tu­tus­sa 25:n kat­ti­lan ruo­ka­ko­jus­sa, vä­hän tois­ta eu­ro­a kah­del­ta. No, ei o­le tar­vin­nut pai­kal­la in­ves­toi­da­kaan. Näyt­täi­si o­le­van sa­mat pres­sun­rie­ka­leet e­del­leen ”suo­ja­na”.

Riit­ta sai he­pu­lin, kun tu­lim­me mais­ta ran­taan, oi­ke­as­taan 750-met­ri­sen lai­tu­rin pää­hän, jo­hon o­lim­me jät­tä­neet jol­lan. Kek­sin ai­koi­naan tä­män jol­la­pai­kan ja hy­vä se o­li­kin pa­ril­le kol­mel­le sil­loin. Nyt nii­tä o­li tois­ta kym­men­tä kaik­kien na­rut ris­tis­sä, kol­me met­ri­ä sil­lan al­la. Sil­ta puo­les­taan ry­ti­si ja va­pi­si aal­lo­kos­sa, niin, et­tä sii­nä o­li to­si­aan vai­ke­a py­sy­ä pys­tys­sä. Sain jol­lan pu­jo­tel­tu­a sil­lan juu­reen ja pää­sin sii­hen, mut­ta Rii­tan hain maa­ta lä­hem­pää por­tais­ta. Voi­si­han jol­lan ve­tää hiek­ka­ran­nal­le. Voi­si, mut­ta nyt uu­den­kuun ai­kaan on pa­ri tun­ti­a a­la­ve­den tie­noil­la jol­loin jou­tuu kah­laa­maan mu­das­sa, jos sit­ten­kään pää­see ve­sil­le. Mi­kä tä­tä po­ruk­kaa pi­tää tääl­lä sa­doin ve­nein näil­lä pal­ve­luil­la? Hal­vat hin­nat ja thai­nai­set? Niin var­maan, sil­lä mi­tään muu­ta ei o­le teh­ty hy­väk­sem­me. Vaik­ka kuin­ka al­keel­li­nen jol­la­lai­tu­ri o­li­si luk­sus­ta.

On­ko mi­tään muu­ta po­si­tii­vis­ta vii­me päi­vil­tä? Uu­si Har­ken-rul­la­lai­te tun­tuu toi­mi­van hy­vin. Ta­pa­sim­me juu­ri Kain ja Chand­ran, van­has­sa tu­tus­sa in­ter­net­kah­vi­las­sa, ny­kyi­sin pää­a­si­as­sa mat­ka­toi­mis­to.O­vat ra­ken­nut­ta­neet jo toi­sen n. 25 met­ri­sen tu­ris­ti­lai­van.

2010-01-17 Tai­vaas­sa Thai­maas­sa

Ei­len kö­pö­tel­tiin ky­lää e­des­ta­kai­sin, mut­ta päät­teek­si a­se­tuim­me Su­neen sau­nal­le. Riit­ta a­loit­ti hie­rot­ta­va­na, mut­ta mi­nä pai­ne­lin he­ti löy­lyi­hin. Voi si­tä i­ha­nuut­ta! Ky­sees­sä ei o­le suo­ma­lai­nen sau­na, vaan höy­ry­sau­na, mut­ta run­saan puo­len vuo­den sau­no­mat­to­muus kyl­lä a­set­taa ar­vot. Ja, vaik­ka o­len­kin jon­kin­sor­tin sau­na­hul­lu, niin mie­les­tä­ni thai­sau­nal­la on to­del­la si­jan­sa, pu­hu­mat­ta­kaan, et­tä muu­ta ei o­le saa­ta­vil­la. Jos Phi phil­lä val­lit­see ru­åt­si, niin Cha­lon­gin ky­läl­lä kuu­lee suo­me­a al­va­riin­sa. Niin myös Su­neen sau­nal­la.

Tä­nään men­tiin aa­mus­ta vain py­häi­sin ky­läl­lä pi­det­tä­väl­le to­ril­le. Siel­tä tul­les­sa mei­na­sim­me jää­dä mo­pon al­le, tai ei ai­van, mut­ta mo­po ai­na­kin py­säh­tyi vie­reem­me. Chi­mun Ti­mo ja Sirk­ka-Lii­sa o­li­vat läh­te­neet Bo­at La­guu­nin ma­ri­nas­ta paik­ko­ja kat­se­le­maan. Chi­mu o­li juu­ri pääs­syt ta­kai­sin e­le­ment­tiin­sä poh­ja­huol­lon jäl­keen.