Takaisin Edellinen Seuraava
2010-01-09 Kuukausi Langkawilla
Rebakissa rullaa vaihtamassa
iiris
2010.01.09
2010.04.13

Vie­ras­tun­ti päät­tyi

Ju­han per­he läh­ti 6. 1. aa­mul­la. Kä­vim­me hy­väs­te­le­mäs­sä ho­tel­lis­sa, jon­ne, il­mas­toin­tiin, hel­le o­li po­ru­kan öik­si a­ja­nut. Kä­vin Jet­ty Poin­tis­sa sel­vit­tä­mäs­sä mei­dät Lang­ka­wil­le ja sa­man tien maas­ta pois. Vä­hän vie­lä ei­net­tä os­tet­tiin, kos­ka suun­ni­tel­ma o­li siir­ty­ä Re­bak Ma­ri­naan keu­la­pur­jeen rul­laus/rei­vaus­lai­tet­ta vaih­ta­maan. Tai­sin jo ker­to­a ai­kai­sem­min kuin­ka Re­bak on sa­man­ni­mi­sel­lä saa­rel­laan, kes­kel­lä ei mi­tään, ku­ten sa­man­ni­mi­nen mo­nen­täh­den re­sort­ti­kin. Pa­ri ra­vin­to­laa on ja ve­ne­te­lak­ka se­kä pa­ri ve­nei­den tek­niik­kaan ja maa­lauk­seen suun­tau­tu­nut­ta fir­maa.

Täh­ti­re­sor­tin mai­se­mi­a

Goog­le E­arth-il­ma­ku­vas­sa, jo­ka au­ke­aa si­jain­nis­tam­me, on Re­bak ku­vat­tu juu­ri 2004 tsu­na­min jäl­keen. Kaik­ki lai­tu­rit ja ve­neet, pa­ri­a lu­kuu­not­ta­mat­ta o­vat pois­sa. Aal­to­han nos­ti lai­tu­rit ve­nei­neen tol­pis­taan ja i­mai­si me­rel­le. Mais­sa säi­ly­tyk­ses­sä o­le­vat näyt­tä­vät o­le­van ai­ka jär­jes­tyk­ses­sä.

Var­si­nai­nen työ­maa

Seu­raa­va, tors­tai-päi­vä, ku­lui hä­mä­riin as­ti mi­toi­tuk­sen tar­kas­ta­mi­ses­sa ja o­sien et­si­mi­ses­sä, se­kä kau­pas­ta, et­tä mei­dän nur­kis­ta. Pro­furl saa­tiin sen­tään a­las, ja mas­tos­sa pi­ti käy­dä ai­na­kin vii­si ker­taa. Ui­ma-al­taas­sa kel­lu­mis­ta pi­ti ra­joit­taa il­lan­suus­sa, kun ko­van hel­le­työ­päi­vän jäl­keen kaik­ki pai­kat ru­pe­si­vat ju­mit­tu­maan 30 as­tei­ses­sa ve­des­sä.

Per­jan­tai­na fir­ma=No­el te­ki uu­den keu­la­ha­ruk­sen Nor­se­man päät­teil­lä. Tein lai­tu­ril­la e­si­mi­toi­tuk­sen ja sa­ta muu­ta hom­maa mm. jat­ko­pa­lat rul­la­lait­teen ja rus­tin vä­liin. Mas­tos­sa ei kai tar­vin­nut käy­dä, mut­ta si­tä­kin u­se­am­min puo­dis­sa ja vers­taal­la. Ko­et­ta­es­sa päät­teet mah­tui­vat hy­vin kul­ke­maan pro­fii­lin si­säl­lä. To­si­toi­mis­sa huo­nos­ti, o­sa­syy­nä se, et­tä mei­dän pro­fii­li­laa­ti­kos­ta vii­si kah­dek­sas­ta pa­las­ta o­li vi­oit­tu­nut. Fir­mas­ta löy­tyi muil­ta jää­nei­tä va­hin­goit­tu­mat­to­mi­a jään­nös­pa­lo­ja, mut­ta vaik­ka ei pi­täi­si, pa­lat so­pi­vat­kin täy­del­li­ses­ti toi­siin­sa, nii­den mi­toi­tus o­li mil­lin o­si­a e­ri­lai­nen. Ui­maan­kaan en jak­sa­nut, kun hä­mä­ris­sä sain vii­mei­set pa­lat ve­det­ty­ä staa­giin, e­del­leen lai­tu­ril­la.

Lau­an­tai: No­el, fir­man pi­tä­jä o­li sa­no­nut, et­tä kol­mes­sa tun­nis­sa rul­lat vaih­taa. Kyl­lä var­mas­ti jos­kus par­haim­mil­laan val­mis­tel­tu­na. Pa­ris­sa tun­nis­sa sain mi­nä­kin ruu­vat­tu­a ko­koon e­del­li­sen päi­vän a­se­tel­man, ei­kä val­miin veh­keen nos­ta­mi­nen ank­ku­ri­pe­lil­lä pai­koil­leen­kaan kau­aa vie­nyt. Pa­ril­la ki­pu­a­mi­sel­la sel­vi­sin, mut­ta pi­ti­hän rum­pu­a vie­lä vä­hän kään­tää tar­kem­man tut­ki­mi­sen jäl­keen, mut­ta se on­nis­tui pai­koil­laan. Nyt on jen­ni rul­lal­laan ko­e­pur­jeh­dus­ta o­dot­ta­mas­sa. Ja nor­maa­li­työ­päi­väs­sä vie­lä saim­me työ­ka­lut­kin, mel­kein kaik­ki käy­tös­sä, sii­vot­tu­a pai­koil­leen. Ei on­nis­tu­nut Har­ken Crui­sing U­nit 2:n a­sen­nus ai­van kol­mes­sa tun­nis­sa, mut­ta kol­mes­sa päi­väs­sä kui­ten­kin, ja pääl­le eh­dit­tiin al­taas­sa­kin vie­lä tä­nään kel­lu­a.

Suun­ni­tel­ma on huo­men­na siir­ty­ä vii­den mai­lin pää­hän Te­la­ga Har­bour Par­kiin. Toi­voi­sim­me, et­tä ruot­sa­lai­nen O­ve o­li­si vie­lä siel­lä, ja ta­pai­sim­me seit­se­män vuo­den jäl­keen. Sit­ten keu­la suun­na­taan muu­ta­mien saa­rien kaut­ta Phu­ke­tiin.

Lap­pa­lai­sen Mat­ti o­li Snoo­pyl­lään mel­kein saa­vut­ta­mas­sa mei­tä Ku­mais­sa, vain 800 mai­lin pääs­sä, mut­ta vies­tit­ti­kin, et­tä ko­ne vuo­taa vet­tä ja öl­jy­ä ja o­li pää­ty­nyt kään­ty­mään ta­kai­sin Ba­lil­le. Maan­vil­je­li­jän am­mat­ti o­li­si kuu­le­ma i­han­ne.

Chi­mus­ta kuu­lui, et­tä o­vat Phu­ket Bo­at La­goo­nis­sa kui­vil­la, poh­jan huol­los­sa.