Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-31 Langkawi
iiris
2009.12.31
2010.04.13

2009-12-31 Lang­ka­wi

Jou­lu me­ni vauh­dil­la ja vuo­den vii­mei­nen päi­vä tus­kin sen e­nem­pää hi­das­te­lee. Ju­han per­he, Sa­ri ja lap­set Kas­per 12v. se­kä Sii­ri 8v. put­kah­ti­vat jo pi­men­nee­seen Lang­ka­win il­taan mo­nien tun­tien len­to­jen ja va­jaan puo­len tun­nin tak­si­mat­kan päät­teek­si al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti.

He­ti en­si­kuu­lu­mis­ten jäl­keen po­ruk­ka hyp­pä­si pur­si­seu­ran yh­tä pi­me­äl­lä pi­hal­la lip­lat­ta­vaan ui­ma-al­taa­seen. Ei­kä sii­tä li­ko­a­mi­ses­ta he­ti lop­pu­a tul­lut­kaan. Ei myös­kään vi­lu vai­van­nut, sil­lä niin al­taan ma­ke­an ve­den ku­ten me­ri­ve­den­kin ve­neen al­la, läm­pö on sii­nä 30:n tie­noil­la ja y­li.

Kak­si van­haa, van­haa va­ris­ta - jou­lu­lah­jo­jen ja -ter­veh­dys­ten ym­pä­röi­mi­nä. Kii­tok­set kai­kil­le! Vi­lu ei vai­van­nut myös­kään mat­ka­vä­sy­mys­tään nuk­ku­vaa vä­ke­ä yön ai­ka­na ve­nees­sä. Läm­pö­ti­la­lu­ke­mat sa­mois­sa kuin ve­den­kin. Päin­vas­toin, huo­li­mat­ta pie­nis­tä lai­te­tuu­let­ti­mis­ta, jot­ka on suun­nat­tu koh­ti ui­nai­li­joi­ta, o­lot o­vat ol­leet var­sin hi­ki­set.

Koh­tuu­del­la on kuu­muut­ta kui­ten­kin kes­tet­ty. E­ten­kin, kun vie­raam­me o­vat nyt ol­leet kol­me yö­tä vaa­ti­mat­to­mas­sa, mut­ta il­mas­toi­dus­sa ho­tel­li­huo­nees­sa. Sa­ma lu­ku päi­vi­ä me­ni jääh­dy­te­tys­sä vuok­ra-au­tos­sa tu­ris­ti­koh­tei­den bon­gaa­mi­sen mer­keis­sä. Köy­si­ra­ta on a­jet­tu ja sky-tai­vas­sil­ta kä­vel­ty. Lap­sil­le pa­ras paik­ka on ol­lut pu­ro, jo­ka vir­taa a­las kal­li­oon uur­ta­mien­sa pal­ju­jen kaut­ta, ai­na­kin seit­se­män. Nii­den vä­lit o­li­vat luon­non muo­vaa­mi­a ve­si­liu­ku­mä­ki­ä, ja mi­täs muu­ta si­tä tar­vi­taan. Ve­si­kin pal­jon kyl­mem­pää kuin muu­al­la. Toi­set huip­pu­het­ket lap­sil­le o­vat ol­leet pa­ri ka­ni­tar­haa, O­rien­tal Vil­la­ges­sa ja Wild Li­fe-e­läin­tar­has­sa. Ka­nit o­vat siel­lä syö­tet­tä­vis­sä nos­tel­ta­vis­sa ja hel­lit­tä­vis­sä. Ei­vät niil­le pär­jää las­ten mie­lis­sä kro­ko­tii­lit, pyt­ho­nit tai me­ri­kot­kat, ei­vät a­pi­nat­kaan, jois­ta on kyl­lä ol­lut pal­jon i­lo­a, ja nii­tä tääl­lä riit­tää saa­ren jo­ka kul­mal­la.

Uu­den vuo­den ai­om­me ot­taa vas­taan i­sol­la po­ru­kal­la, Chi­mut mu­ka­na, tääl­lä pur­si­ra­vin­to­lan jär­jes­tä­män juh­lan mer­keis­sä. Kun sii­tä sel­vi­tään ai­ko­mus on sei­la­ta lä­hi­saa­ris­ton koh­tei­siin ai­na­kin. Kat­so­taan on­ko vä­ki jo pa­rem­min il­mas­toi­tu­nut tro­pii­kin o­loi­hin.