Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-12 Pantai Kok, Langkawi
iiris
2009.12.12
2010.04.13

2009-12-12 Lang­ka­wi, Pan­tai Kok

A­jo­läh­tö Pi­nan­gis­ta

Pi­nan­gis­ta tu­li a­jo­läh­tö. O­lim­me suun­ni­tel­leet tors­tai­ta. Jon­na ja Ti­mo sa­noi­vat jo tiis­tai­na: ”Näh­ty on”. Kes­ki­viik­ko­aa­mun hei­lu­mi­sen vä­lis­sä hyp­pä­sin lai­tu­ril­le. Paa­puu­rin kyl­ki o­li puo­leen kor­keu­teen mus­tan öl­jyn pei­tos­sa. Nyt tu­li mi­nul­le­kin kii­re. Teim­me vie­lä po­ru­kal­la kaup­pa­reis­sun. Jon­na ja Ti­mo eh­ti­vät siel­tä juu­ri ja juu­ri ot­ta­maan vas­taan Chi­mun kiin­ni­tys köy­det. Kun vie­lä hamst­ra­sin pa­ri pul­lo­a öl­jyn­pe­susp­ra­y­tä o­lim­me val­miit me­rel­le.

Ci­ty Ma­ri­nan rau­haa lau­ta­naal­to­jen vä­lis­sä

Vaik­ka sa­ta­mas­sa o­li ol­lut mel­kein ty­ven­tä, si­vu­vas­tai­nen me­ri­tuu­li al­koi työn­tää mei­tä mu­ka­vas­ti. N. klo 21 mie­his­töm­me yh­täk­ki­ä te­ki vas­ta­kään­nök­sen, jos­sa kurs­sim­me py­syi en­nal­laan, mut­ta vas­tak­kai­nen kyl­ki up­po­si ve­teen ree­lin­ki­ä myö­ten. Rei­vauk­sen jäl­keen jys­kyt­te­lim­me, myös mi­nuu­teis­sa nous­seis­sa vas­ta-aal­lois­sa.

Suun­ni­tel­tu Pa­y­ar­saa­ren snork­laus pi­ti u­noh­taa, sil­lä 12-15 se­kun­ti­met­rin tuu­les­sa ou­to ran­ta kes­kel­lä yö­tä ei e­nää kiin­nos­ta­nut. Aa­mu­yöl­lä ank­ku­roim­me Lang­ka­win saa­ris­tos­sa.

E­tap­pi Dan­ga Ba­ys­tä o­li noin 400 mai­li­a ja vei kol­me viik­ko­a, pää­o­sin päi­vä­pur­jeh­duk­se­na. Tuu­li­a, jos­kus vä­hän o­do­tel­tui­na, o­li saa­ta­va­na koh­tuul­li­ses­ti, jo­ten pa­ri­a puo­len päi­vän ja sa­ta­ma­moot­to­roin­ti­a lu­kuu­not­ta­mat­ta, pur­jeet kul­jet­ti­vat.

En­sim­mäi­nen kos­ke­tus Lang­ka­wiin o­li ank­ku­roin­ti Te­luk Da­y­ang Bun­ting. So­pi­vas­ti myös mui­den tu­ris­tien pa­kol­li­nen ve­ne­ret­ken koh­de, ran­nan tun­tu­maan ge­o­lo­gi­sis­sa myl­ler­ryk­sis­sä muo­dos­tu­nut jär­vi. Tu­han­sien jär­vien maan kas­va­teil­le ai­ka mie­to ko­ke­mus, vaik­ka kal­li­o­muo­dos­tel­mat ym­pä­ril­lä o­vat kyl­lä näyt­tä­vät.

Siir­ryim­me vie­rei­sen Sin­ga Be­sar-saa­ren tun­tu­maan. Jon­na ja Ti­mo kä­vi­vät tu­tus­tu­mas­sa paik­koi­hin ja ker­toi­vat us­ko­mat­to­mas­ta ”e­ko­lei­ris­tä”. Mi­nun o­li pak­ko käy­dä ei­li­saa­mu­na si­tä o­min sil­min ih­met­te­le­mäs­sä.

E­ko­tu­ris­mi­a

Pää­tet­tiin ra­ken­taa e­ko-mat­kai­lu­koh­de, kos­ka jos­tain o­li ra­haa tul­lut so­pi­vas­ti, ei uut­ta Lang­ka­win ja Ma­le­si­an kult­tuu­ris­sa.. Pa­ri­sa­taa­met­ris­tä, puu­kat­teis­ta be­to­ni­lai­tu­ri­a pu­sat­tiin ran­ta­ma­ta­lan y­li sy­vään ve­teen.

Sii­hen o­li hy­vä ri­pus­taa sa­ta­kun­ta 75 wa­tin au­rin­ko­pa­nee­li­a e­ko­säh­kön tuot­ta­mi­sek­si. O­pas­tus- ja näyt­te­ly­kes­kus se­kä hen­ki­lö­kun­nan ra­ken­nuk­set val­mis­tui­vat se­kä mo­ni­nai­nen mää­rä ka­tok­si­a e­sit­te­ly­tau­lui­neen ja mo­ni­ki­lo­met­ri­set puu­sil­lat e­ko­po­luik­si. Kyl­lä kel­pa­si e­ko­tu­ris­tin ih­me­tel­lä, eh­kä näh­dä mi­ni-kau­rii­ta go­an­na-lis­ko­ja tai vil­li­si­an pöt­ki­vän pa­koon niin kuin Jon­na ja Ti­mo nä­ki­vät. Ge­o­lo­gi­as­ta kiin­nos­tu­neil­le riit­ti e­ri­lai­si­a ki­ven­mu­ri­koi­ta ym­pä­ris­tös­sä. Niin myös ik­ku­nat­to­mas­sa o­pas­tus­kes­kuk­ses­sa, jos­sa ki­vet ja e­si­te­tau­lut pys­tyi tut­ki­maan au­rin­ko­pa­ne­lien tuot­ta­man e­ko-säh­kön va­los­sa.

I­han sa­maa mi­nä­kin tein. Li­sä­sin vä­hän va­lo­a kat­kai­si­mis­ta ja tii­rai­lin vä­rik­käi­tä tau­lu­ja ja har­mai­ta ki­vi­ä.

Di­gi­mit­ta­ri näyt­ti, et­tä säh­kö­te­ho­a o­li käy­tet­tä­vis­sä 1,3 kW, juu­ri so­pi­vas­ti mo­ni­nais­ten sääs­tö­lamp­pu­jen ja ve­si­pump­pu­jen toi­mi­mi­sek­si.

Ei­kös e­ko­tu­ris­min pi­täi­si­kin näin toi­mi­a? Eh­kä. Kaik­ki nä­mä veh­keet, lai­tu­rit, pa­nee­li­pat­te­rei­neen, ka­tok­set, säh­kö­pe­rö­moot­to­ri­ve­ne, hie­no, i­so kau­ko­put­ki, ko­ko o­pas­tus­kes­kus a­sun­toi­neen KAIK­KI O­LI VAAN JÄ­TET­TY niin kuin so­dan, tsu­na­min tai rut­to­e­pi­de­mi­an e­del­lä.

E­ko­tu­ris­mi­a par­haim­mil­laan, hom­maa säh­kö­ve­ne ja jä­tä käyt­tä­mät­tä.

Säh­köt vie­lä toi­mi­vat. Pa­nee­lit o­li­vat kuin kau­pas­ta tuo­dut, vain muu­ta­ma pu­don­nut tai pu­do­tet­tu. Lai­tu­ri o­li vie­lä ai­ka hy­väs­sä kun­nos­sa ja u­se­at tu­ris­tien suo­jak­si ra­ken­ne­tut ka­tok­set, mut­ta sil­ta­ra­ken­tei­set luon­to­po­lut ai­van la­ho­ja ja sor­tu­nei­ta. Sor­tui­vat­ko ne niin, et­tä tu­ris­tit ei­vät e­nää voi­neet tul­la, vai sik­si, et­tä he ei­vät tul­leet?

Veik­kai­sin, et­tä ma­lai­jit, joi­ta ai­na­kin nyt pää­o­sa tu­ris­teis­ta on, ei­vät pit­kää pol­ku­a e­ko­tu­ris­miin tu­tus­tu­mi­sek­seen jak­sa va­el­taa. Toi­saal­ta, se­hän se on e­ko­tu­ris­mi­a, et­tä pi­ka­ve­neet kuo­haa­vat ym­pä­ri saa­ris­to­a e­ko­koh­tees­ta toi­seen? Tu­li­vat ne sii­hen­kin lah­del­le, toi­set mi­nuu­tik­si, me­ri­kot­ki­a syöt­tä­mään ja mat­kus­ta­jil­leen e­sit­tä­mään en­nen ryö­py­tys­tä seu­raa­vaan koh­tee­seen.

Ei­len sei­lat­tiin tän­ne Pan­tai Kok-hiek­ka­ran­nal­le. Ank­ku­roim­me pa­rin kei­no­saa­ren ja ran­nan vä­liin. Ve­nei­tä on ank­ku­ris­sa n. 50 ja eh­kä tup­las­ti, ai­ka lail­la pai­kal­lis­tu­nei­ta, vie­rei­ses­sä Te­la­ga Ma­ri­nas­sa.

Te­la­ga Har­bour Park

Vuo­si­a sit­ten tu­ris­tit kan­soit­ti­vat tä­tä ran­taa ja An­na ja Ku­nin­gas-e­lo­ku­van fil­maus­ta var­ten ra­ken­net­tu­a pi­ha­pii­ri­ä. Se on tuos­sa mei­tä vas­ta­pää­tä, mut­ta jo lo­pul­lis­ta sor­tu­mis­taan o­dot­ta­va­na. Jon­na ja Ti­mo läh­ti­vät juu­ri ko­ke­maan köy­si­ra­taa mai­se­maa hal­lit­se­val­le 700-met­ri­sel­le Gu­nung Mat Cin­can­gil­le. Se o­li juu­ri val­mis­tu­nut v. 2002. A­je­lim­me ko­e­reis­su­ja a­len­net­tuun hin­taan. Te­la­ga ma­ri­na o­li sil­loin sy­vä hiek­ka­mont­tu, jo­ta kui­va­työ­nä ra­ken­net­tiin.