Takaisin Edellinen Seuraava
2009-12-06 Pinang
iiris
2009.12.06
2010.04.13

2009-12-06 Pe­nang, Tan­jong Ci­ty Ma­ri­na

Ma­ri­na­lu­et­te­lom­me jat­kuu. Saa­vuim­me juu­ri ai­van Pe­nan­gin pää­kau­pun­gin Ge­org Tow­nin kes­kus­taan ra­ken­net­tuun Tan­jong Ci­ty Ma­ri­naan. Tuo en­sin­mai­nit­tu kes­kus­ta lie­nee pa­rin tun­nin ko­ke­muk­sel­la pai­kan suu­rin an­ti. E­li kau­pun­ki ja sen lii­ken­neyh­tey­det o­vat lä­hel­lä. Jon­kun mie­les­tä ai­na­kin man­te­reel­le a­ja­vat lau­tat o­vat jo lii­an­kin tun­tu­mas­sa.

Ne a­ja­vat nä­ky­vis­säm­me 50 met­rin pää­hän jat­ku­va­na kak­sois­jo­no­na. Nii­den ko­neet ja pot­ku­rit jau­ha­vat taus­ta­me­lu­na, to­sin on­nek­si var­sin ma­ta­la­sä­vyi­se­nä. Li­sä­nä niil­lä lii­ken­nöi­vien au­to­jen ja mo­po­jen su­ri­na. Jos­kus o­hi­a­ja­vien a­lus­ten tai "o­mien" laut­to­jem­me aal­lot saa­vat Ii­rik­sen mat­ki­maan met­ro­no­mi­a. Laa­ja hei­lu­mi­nen ei o­le jat­ku­vaa. Pi­tää­pä vaan vä­en va­ruil­laan, et­tei jä­tä mu­ke­jaan sun mui­ta veh­kei­tään pöy­dil­le vah­ti­mat­ta.

2009-12-08 Tan­jong Ci­ty (äänn. shit­ty) Ma­ri­na

Ot­si­kon il­maus voi ol­la voi­ma­kas, mut­ta ol­koon sa­na­lei­kin var­jol­la. No, ros­kaa­a sei­laa näil­lä ve­sil­lä jo­ka pai­kas­sa. Ma­ri­na­hen­ki­lö­kun­ta on kol­meen mie­heen haa­veil­lut, myös haa­veil­la ros­ka­laut­to­ja nos­tel­lut pa­ri­na päi­vä­nä. Kol­men mie­hen a­her­rus ei juu­ri näy, kun me­ri­a­lu­een ros­kaa­ji­a, vain lä­him­mät mai­ni­ten, on ym­pä­ril­lä n. 300 mil­joo­naa, ma­le­si­a­lai­set, thai­maa­lai­set, sin­ga­po­re­lai­set ja in­do­ne­si­a­lai­set. E­lin­ta­so on niin kor­ke­a, et­tä muo­vi­pul­lot, -pak­kauk­set ja -pus­sit tun­ne­taan ja saa­daan kau­pas­ta ir­ti, mut­ta ros­ka­va­lis­tus on vie­lä te­ke­mät­tä. Pe­rin­ne mää­rää jät­teet pu­do­tet­ta­vak­si sii­hen ja sil­loin, kun nii­tä ei tar­vi­ta, s.o. ran­ni­kon a­su­kil­la me­reen.

Muu­ten meil­lä me­nee ma­ri­nas­sa hy­vin, pait­si Sail In­do­ne­si­a (mei­kä­läi­set val­ko­naa­mat) o­li pes­syt pyyk­ki­ä ai­no­al­la pe­su­ko­neel­la niin in­nok­kaas­ti, et­tä se on vie­lä­kin re­mon­tis­sa. Ma­ri­na hoi­taa pe­su­la­toi­mi­tuk­sen.

Jät­ti es­kaa­de­ri sen­tään jäl­keen­sä mak­sut­to­man, hy­vin ve­neel­lä toi­mi­van wi­fin. Se o­li ta­pah­tu­maa var­ten a­sen­net­tu, ei­kä ai­na­kaan vie­lä pois­tet­tu.

Laut­ta­lii­ken­tees­tä jo mai­nit­sin. Hei­lu­mi­nen on ol­lut pa­hem­paa, kuin a­luk­si näyt­ti­kään. E­del­li­nen ank­ku­ri­paik­kam­me y­li 8 mai­lin pääs­sä lä­him­mäs­tä ran­nas­ta o­li mo­nin­ver­roin si­le­äm­pi.

Toi­saal­ta, ma­ri­na­e­sit­teen kart­ta lu­paa pai­kal­lem­me 2,5 met­rin ve­si­sy­vyy­den. Ei­len kai­kum­me näyt­ti a­la­ve­del­lä 1,3 met­ri­ä. En­nen si­tä Jon­na luo­ta­si ve­ne­haal­la. Peh­me­ää on, jo­ten en jat­ka­nut ky­se­ly­ä, jon­ka o­lin toi­mis­tos­sa en­nen las­ku­vet­tä a­loit­ta­nut. Eh­kä on tar­koi­tus­kin u­pot­taa vie­rai­li­jat ai­na­kin puo­li met­ri­ä sa­veen, niin ei­vät va­li­ta keik­ku­mi­ses­ta.

Pää­syy aal­lok­koon on ri­sa aal­lon­mur­ta­ja. Si­tä teh­tä­vää var­ten sa­ta­maa "suo­jaa" ras­kas pit­kä pont­too­ni, mut­ta juu­ri koh­dal­tam­me puut­tuu 30 met­rin pa­la. Paik­kam­me on myös yk­si pa­him­mis­ta, mut­ta en ly­hy­en vie­rai­lun ta­ki­a o­le tois­ta pyy­tä­nyt. Aal­lot sat­tu­vat myös o­le­maan juu­ri "so­pi­van" ko­koi­si­a Ii­rik­sen le­ve­äl­le muo­to­va­ka­vuut­ta an­ta­val­le ve­si­vii­val­le.

Plus­saa on si­jain­tim­me ai­van kau­pun­gin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Bus­si­a­se­ma on myös vie­res­säm­me laut­ta­ran­nan yh­tey­des­sä. Sii­tä läh­tee ker­ran tun­nis­sa il­mai­nen bus­si, jo­ka kier­te­lee lä­hi­ka­dut os­tos­kes­kuk­sel­le ja ta­kai­sin.

Pi­nan­gis­sa on pal­jon kat­sot­ta­vaa. Pal­jon sii­tä näim­me yh­del­lä sil­mäyk­sel­lä, kun tä­hyi­lim­me tä­nään Pi­nang Hil­lil­lä, run­saat 800 met­ri­ä kor­ke­al­la. Brit­tien siir­to­maa­val­ta huo­ma­si jo 1800-lu­vul­la, et­tä mä­el­lä on muu­ta­man as­teen vii­le­äm­pää kuin kuu­mas­sa Ge­org Tow­nis­sa. Vä­ki ru­pe­si ra­ken­ta­maan toi­si­a ta­lo­jaan rin­teil­le. Sa­ta­kun­ta vuot­ta sit­ten bri­tit sai­vat ai­kaan, yh­den e­pä­on­nis­tu­neen ko­kei­lun jäl­keen, toi­mi­van vai­je­ri­ve­toi­sen ju­nan jyr­kän­teen voit­ta­mi­sek­si.

Se mei­dät­kin hui­pul­le vi­pu­si. Hulp­pe­at nä­kö­a­lat kirk­kaas­sa il­mas­sa. On ol­lut sa­ta­mat­ta­kin jo muu­ta­man päi­vän. Syy­nä var­maan e­te­ne­mi­sem­me koh­ti poh­jois­ta ja NE-mon­suu­ni­a­jan al­ka­mi­nen.

On nää aa­si­a­lai­set ih­me­po­ruk­kaa. Kun yk­si te­kee jo­tain, niin toi­nen­kin, ja ai­na­kin kol­mas, sil­lä jo kol­mes­sa sa­ta­mas­sa, Sin­ga­po­re, Port Klang ja Pe­nang, o­lem­me näh­neet täl­läi­sen paa­tin ja mi­kä ih­meel­li­sin­tä kai­kil­la o­li sa­ma ni­mi, A­se­an La­dy.