Takaisin Edellinen Seuraava
2009-11-01 Danga Bay Marina
iiris
2009.11.03
2010.04.13

2009-11-01 Dan­ga Ba­y Ma­ri­na

In­do­ne­si­a, sen saa­ret ja riu­tat, kirk­kaat ve­det, tuu­let ja tyy­net o­vat ta­ka­na­päin. Luu­li­si, et­tä ih­mi­set ei­vät voi muut­tu­a sen ys­tä­väl­li­sem­mik­si kuin In­do­ne­si­as­sa, mut­ta ma­le­si­a­lai­set kyl­lä yl­tä­vät vä­hin­täin sa­maan..

Us­ko­ma­ton­ta! Tääl­lä me o­lem­me ol­leet vii­kon­lo­pun y­li Dan­ga Ba­yn il­mai­ses­sa ma­ri­nas­sa. Syö­neet kah­te­na il­ta­na il­mai­sen il­lal­li­sen, jon­ka o­lem­me huuh­del­leet a­las il­mai­sel­la, mää­räl­tään ra­joit­ta­mat­to­mal­la o­lut­vir­ral­la. E­ka il­taa vauh­dit­ti rau­ta­lan­ka 60-lu­vul­ta, Be­at­les, Sha­dows, mi­tä nii­tä o­li? No me sei­lo­rit­han em­me pää­o­sin o­le­kaan ei­li­sen tee­ren poi­ki­a, jo­ten e­ten­kin y­lei­sön rou­va­sih­mi­set tun­tui­vat pa­laa­van nuo­ruu­ten­sa trans­siin e­si­tys­la­van ää­rel­lä. Kun­han ei vain o­li­si ni­ve­let ki­pe­ät aa­mul­la. Toi­nen il­ta tar­jo­si lä­hes tau­ot­to­mi­a tans­si- ja mu­siik­kie­si­tyk­si­ä mo­ni­kult­tuu­ri­sen Ma­le­si­an e­ri puo­lil­ta – Ma­la­y­si­a – Tru­ly – A­si­a!. On­nek­si e­väät jo lop­pui­vat ja o­lut­ha­na­kin on tu­kos­sa, mut­ta ma­ri­na on e­del­leen mak­su­ton ai­na­kin tä­män vuo­den lop­puun as­ti.

Nor­maa­lit ma­ri­na­pal­ve­lut o­vat tar­jol­la, vaik­ka em­me vie­lä o­le kaik­kiin tu­tus­tu­neet. Ve­nei­li­jäl­le tär­kein, jo­ko en­nen tai jäl­keen säh­kö­joh­don, in­ter­net, y­let­tyy vah­va­na, no­pe­a­na ja il­mai­se­na ve­neel­le.

Y­li­sa­no­ja? Ei lain­kaan, mut­ta o­sa­sel­vi­tyk­se­nä voin ker­to­a, et­tä o­lem­me taas ral­lin ym­pä­röi­mä­nä ja sen pyör­teis­sä il­man o­maa syy­täm­me, Sail Ma­la­y­si­a – pas­se­ge to Lang­ka­wi, läh­tö­sa­ta­mas­sa. Ai­kai­sem­min­han o­lim­me ”jou­tu­neet” sei­laa­maan Sail In­do­ne­si­an se­as­sa ja hyö­dyn­tä­mään hei­dän pal­ve­lui­taan. Ai­van oi­ke­as­ti­kin jou­tu­neet: Tot­ta­kai ral­le­ja pys­tyy vält­tä­mään, mut­ta luon­nol­li­set rei­tit ja mie­len­kiin­non koh­teet o­vat sa­mat.

Toi­saal­ta ral­lien ran­ta­oh­jel­mien jär­jes­tä­jät o­vat jo­ka pai­kas­sa pai­not­ta­neet, et­tä juh­lat ja pal­ve­lut o­vat sa­mal­la ja eh­dot­to­mas­ti myös ral­lin ul­ko­puo­lis­ten käy­tet­tä­vis­sä. Sa­man­lai­nen on ol­lut o­saa­not­ta­jien suh­tau­tu­mi­nen mei­hin.

I­han ki­vaa on ol­lut­kin ral­la­ta muu­ta­ma päi­vä Me­da­na Ba­ys­sä, Ku­mais­sa ja tääl­lä kuu­kau­den si­säl­lä. Mut­ta o­sal­lis­tu­es­saan täy­tyy jo ra­kas­taa tä­tä mat­ka­ta­paa. Sail In­do­ne­si­a kes­ti y­li kol­me kuu­kaut­ta, ja juh­lat, ai­na u­se­am­pi­päi­väi­set, pa­ris­sa­kym­me­nes­sä pai­kas­sa rei­tin var­rel­la vaa­ti­vat jo se­kä psyy­ke­ä, et­tä fy­siik­kaa. Riip­pu­vuut­ta ral­laus näyt­tää myös ai­heut­ta­van, sil­lä suu­rin o­sa Sail Ma­la­y­si­an 76:sta o­sal­lis­tu­vas­ta ve­nees­tä o­li­vat myös Sail In­do­ne­si­as­sa. Kes­tä­kää vie­lä kuu­kau­si! No, voi ol­la, et­tä A­de­nin­lah­den ros­vo­ran­ni­kol­la tois­ten tur­vaa taas tar­vi­taan, eh­kä sii­hen­kin vie­lä a­pu löy­tyy.

Me­ri­mat­ka

Nong­sa Poin­tis­ta on 50 mai­li­a Dan­ga Ba­y­hin. Lain­kaan ei tuul­lut kun mo­to­roim­me koh­ti i­tää e­rään maa­il­man vilk­kaim­mis­ta ve­si­väy­lis­tä e­te­lä­puo­lel­la. Lai­va­vir­ta mo­lem­piin suun­tiin o­li jat­ku­va kes­kel­lään mas­sii­vist sy­vä­väy­län kul­ki­jat, tank­ke­rit ja mal­mi/bulk­lai­vat jot­kut jo­pa 20 met­rin sy­väyk­sel­lä.

Ko­ko Sin­ga­po­ren sal­mi on lii­ken­ne­ja­ko­a­lu­et­ta. Väy­li­ä saa tie­ten­kin y­lit­tää, kun­han muis­taa teh­dä sen ly­hin­tä tie­tä so. koh­ti­suo­raan väy­län suun­taan näh­den.

Sin­ga­po­re on kas­va­va val­ti­o. Ta­lous ja hy­vin­voin­ti kas­vaa, mut­ta niin kas­va­vat sen maa-a­lu­eet­kin. Mei­dän van­hoi­hin kart­ta­ko­pi­oi­hin saa jo suh­tau­tu­a va­rauk­sel­la. E­sin ai­van Sin­ga­po­ren län­si­pääs­sä täyt­tö­maa on työn­ty­nyt y­li 5 mai­li­a e­te­lään, niil­le ve­sil­le, jois­sa ai­kai­sem­min sei­la­sim­me.

Sin­ga­po­re ei nyt ol­lut mat­kam­me suun­ta, vaan ko­ko päi­vän ko­neil­tu­am­me, ank­ku­roim­me yök­si Ma­le­si­an ve­si­a­lu­eel­le sa­dan ank­ku­roi­dun lai­van maan­puo­lel­le. Aa­mul­la jat­koim­me taas ko­neel­la poh­joi­seen pit­kin Jo­hor-sal­me­a o­hi Raff­less Ma­ri­nan Sin­ga­po­res­sa ja he­ti sen jäl­keen a­li 25 met­rin a­li­kul­ku­kor­kui­sen Ma­le­si­an ja Sin­ga­po­ren vä­li­sen Se­cond Link-sil­lan. Mat­ka jat­kui vie­lä, ko­ko a­jan Ma­le­si­an mel­ko a­su­ma­ton­ta ran­taa seu­rail­len, noin yh­dek­sän mai­li­a. Vä­liin jäi Pu­te­ri Ma­ri­na jät­ti­mäi­si­ne ho­tel­li/a­sun­to­komp­lek­sei­neen Ma­le­si­an puo­lel­la, mut­ta Sin­ga­po­ren niin i­kään a­su­ma­ton ran­ta o­li tark­kaan ai­dat­tu ja pää­kal­lon ku­vin ko­ris­tel­tu. Po­lii­si/ra­ja­var­ti­ja ve­neet ki­lo­met­rin vä­lein suo­ja­si­vat nii­ni­kään Sin­ga­po­ren vii­dak­ko­a. Hy­väs­sä mie­les­sä var­maan, sil­lä pää­kal­lo­jen teks­ti­nä o­li ”Ko­va­pa­no­sam­mun­ta-a­lu­e”. Chi­mun tul­les­sa il­ta­päi­väl­lä pau­kut jo o­li­vat va­roit­ta­neet it­ses­tään.

Voi­han Ma­le­si­a!

Het­ken ank­ku­roin­nin jäl­keen Dan­ga Ba­y Ma­ri­nan ve­ne tu­li sa­no­maan, et­tä saam­me tul­la lai­tu­riin, jos sy­väy­tem­me las­ku­ve­del­lä sal­lii. On vie­lä sal­li­nut. Sa­man tien pää­tim­me läh­te­ä et­si­mään pai­kal­lis­ta ra­haa. Ral­li­jär­jes­te­lyi­hin liit­ty­en a­lu­eel­la o­li Ma­le­si­an mat­kai­lu­näyt­te­ly. Ky­syin e­rääl­tä o­sas­tol­ta ra­ha-au­to­maat­ti­a. Nuo­ri nai­sih­mi­nen al­koi hoi­taa a­si­aa, kun ei he­ti it­se tien­nyt. En­sim­mäi­nen neu­vo­ja sa­noi: o­ta tak­si ja a­ja kes­ki­kau­pun­gin au­to­maa­teil­le, mut­ta hy­vä hal­ti­at­te­rem­me sa­noi, et­tä hal­vem­mal­la pää­sem­me bus­sil­la, e­ten­kin, kun tak­sit voi­vat jy­mäyt­tää­kin. Hän kai­voi ku­vet­taan ja an­toi 20 ring­git­ti­ä, n. 5 €, muit­ta mut­kit­ta muu­ka­lai­sel­le, mut­ta pyy­si­kin ra­hat vie­lä ta­kai­sin ja vaih­toi, mo­nel­ta ky­sy­en, toi­sen se­te­lin 1:n rin­get­ten ra­hoik­si. Sit­ten hän e­rot­ti ni­pus­ta kol­me se­te­li­ä. Nä­mä an­nat bus­si­kus­kil­le teis­tä kah­des­ta (ei­vät an­na vaih­to­ra­haa) ja koh­ti kes­kus­taa tuol­ta py­sä­kil­tä. Niin kä­vi­kin, ja mi­kä i­lo o­li pa­laut­taa hä­nel­le se­te­lit ta­kai­sin muu­ta­man tun­nin ku­lut­tu­a suk­laa­le­vy kor­koi­na.