Takaisin Edellinen Seuraava
2.8.2009 Vielä vähän Port Moresbystä
iiris
2009.08.01
2010.04.13

2.8.2009 Vie­lä vä­hän port Mo­res­bys­tä

E­lä­mäs­sä on pal­jon tär­ke­ä­tä, ku­ten kier­to­ve­si­pump­pu. Uu­den sel­lai­sen han­kin­nan tah­dis­sa tans­sah­del­tiin vii­me viik­ko. Op­ti­mis­ti­set ar­vi­ot sen saa­pu­mi­ses­ta Aust­ra­li­as­ta pi­ti­vät hy­vin paik­kan­sa. Il­mei­ses­ti se tu­li Port Mo­res­by­hyn jo pa­ris­sa päi­väs­sä, tors­tai­na, ei kui­ten­kaan kes­ki­päi­väl­lä, vaan il­lan suus­sa ko­neen myö­häs­sä­o­lon ta­ki­a. Kol­man­nel­la kä­ve­lyl­lä sen jo per­jan­tai­na al­kuil­ta­päi­väs­tä sain Loh­ber­ge­ril­tä rep­puu­ni. Kol­mas tai nel­jäs sil­lä nyt ei ol­lut vä­li­ä, sil­lä kä­ve­ly­ä­hän mi­nä tar­vit­sen vä­hin­tään yh­tä pal­jon kuin ko­ne pump­pu­an­sa.

A­sen­sin sen hi­taas­ti ja har­ki­ten - vii­si pult­ti­a vä­hän kuu­det­ta, ei­kä ko­e­käy­tös­sä il­men­nyt vuo­to­ja tai mui­ta on­gel­mi­a.

Vaik­ka taas veh­keet pe­laa, em­me vie­lä suo­ri­neet tuu­lis­ten ke­lien ta­ki­a me­rel­le, vaan ei­li­saa­mu­na, vaih­teek­si, siir­ryim­me taas ank­ku­ri­pai­kal­le.

Aa­mu­kä­ve­ly­nä suun­ta­sim­me e­ri tie­tä E­la Be­ac­hil­le, täs­tä ma­ri­nan koh­dal­ta y­li har­jan­teen ja Tu­a­gu­ba kuk­ku­lan ta­kaa. E­la Be­ach on kau­nis hiek­ka­ran­ta, kuu­lui­sa va­paa-a­jan viet­to­paik­ka jo siir­to­maa­kau­den a­joil­ta, niin­pä o­lim­me ih­meis­säm­me ai­kai­sem­mal­la kä­ve­lyl­lä. Kuin­ka sot­kui­nen pää­kau­pun­gin pa­raa­ti­ran­ta voi ol­la. Nyt häm­mäs­tyk­sek­sem­me ja i­lok­sem­me hiek­ka­ran­ta ja lä­hei­set puis­to- ja py­sä­köin­ti­kais­ta­leet o­li­vat suu­rim­mal­ta o­sal­taan ha­ra­voi­tu ja muu­ten puh­dis­tet­tu. Kes­kus­tan poh­ju­kas­sa vie­lä la­pi­ot ja ha­ra­vat liik­kui­vat ah­ke­ras­ti kym­me­nien ih­mis­ten kä­sis­sä. Il­mei­ses­ti o­li me­nos­sa hy­vin or­ga­ni­soi­tu va­paa­eh­tois­toi­min­ta. Toi­voim­me to­ti­ses­ti, et­tä seu­raa­va vai­he to­teu­tui­si yh­tä hie­nos­ti. Pus­si­te­tut ja ka­sa­tut ros­kat pää­si­si­vät a­jois­sa oi­ke­aan o­soit­tee­seen.

Kaik­ki ha­lu­a­vat ku­vaan

Tä­nään kä­ve­lim­me Ha­nu­a­ba­da-ky­lään. Se on pa­ri kil­saa ma­ri­nas­ta poh­joi­seen, tu­han­sien ko­ti ja ra­ken­net­tu ko­ko­naan tol­pil­le me­ren pääl­le. Mer­ta kul­ke­va Mo­tu-vä­ki on a­su­nut sii­nä i­ät ja a­jat, myös vuon­na 1873, kun kap­tee­ni John Mo­res­by saa­pui tut­ki­maan siir­to­kun­nan paik­kaa, jon­ka sit­ten pe­rus­ti Ha­nu­a­ba­dan e­te­lä­puo­lel­le. Ky­lä tu­hou­tui toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na, mut­ta ra­ken­net­tiin uu­del­leen hal­li­tuk­sen (sil­loin Aust­ra­li­a) tu­el­la.

Ha­nu­a­ba­dan pää­ka­tu

Vai­kut­ti sil­tä, et­tä val­ko­naa­mat ei­vät juu­ri o­le ky­lään ja­lal­laan as­tu­neet. Em­me o­le mui­ta pa­riin viik­koon it­se­kään näh­neet. Mi­tä nyt kau­pas­ta au­toon as­kel­ta­vat. Sem­moi­set­han ne oh­jeet tai­taa ol­la­kin.

Ky­lä­läi­si­ä

Jo­ka ta­pauk­ses­sa mei­dät o­tet­tiin vas­taan kuin ku­nin­kaal­li­set, ai­na­kin yh­tä in­nos­tu­nees­ti. Jo­ka ta­los­ta tu­li vä­ki ku­jal­le ju­tut­ta­maan. Mis­tä tu­let­te? Ky­sy­myk­set mm. Suo­men il­mas­tos­ta vai­kut­ti­vat jo tie­tä­vil­tä. Mo­nis­ta jut­te­li­jois­ta jäi va­lis­tu­nut ku­va. Va­lo­ku­vaan ha­lu­si­vat kaik­ki, lap­set tie­tys­ti e­ri­tyi­ses­ti.

Ky­lä­läi­si­ä

U-grib-sää­tie­to­jen mu­kaan Ko­ral­li­me­rel­lä pu­hal­taa 25 sol­mun tuu­li. Sen vai­ku­tu­sa­lu­e on mer­kit­ty pu­nai­sel­la, jol­loin me­ri on kuop­pai­nen. Sel­lai­seen jou­dum­me sil­loin täl­löin muu­ten­kin, jo­ten y­ri­täm­me vält­tää tie­ten­tah­to­en ryn­ky­tyk­seen ryn­tää­mis­tä. Tiis­tai­na näyt­täi­si moi­naa­van.