Takaisin Edellinen Seuraava
22.6.2009 Hele Barilta Noroon ja Gizoon
iiris
2009.06.27
2010.04.13

22.6.2009 He­le Ba­ril­ta No­roon ja Gi­zoon

Seg­hes­sä nos­tim­me ank­ku­rit he­ti, kun len­to­ko­ne poh­jas­sa o­li näh­ty. Ko­nei­lim­me Koh­ti e­te­lää, a­ja­tuk­se­na ank­ku­roi­da la­guu­nin u­loim­pien saar­ten lä­hei­syy­teen. Vas­taan al­koi kui­ten­kin tul­la mai­nin­ki­a, en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta. Kur­va­sim­me Ma­ti­ku­ri-saa­ren suo­jaan Yö­kouk­kuun. O­lim­me taas Re­sor­tin ran­nas­sa, mut­ta sel­väs­ti se o­li naf­ta­lii­nis­sä. Vie­lä ai­van eh­jä, mut­ta kuin hy­lät­ty. Pää­syy tu­ris­ti­ka­to, jon­ka pää­syy ”Ten­si­ons”, kos­ka ei­vät us­kal­la käyt­tää si­säl­lis­so­ta-sa­naa.

Ma­ro­vo-la­guu­nis­sa em­me ol­leet pur­jei­ta le­vit­tä­neet lain­kaan, mut­ta he­ti saar­ten suo­jas­ta pääs­ty­äm­me saim­me kan­kais­ta joi­tain sol­mun li­sä­kym­me­nyk­si­ä. Y­li­tim­me He­le Ba­rin, 1,5 mai­lin au­kon riu­tas­sa, jos­sa kar­tan mu­kaan sy­vim­mil­lään o­li vet­tä 4,2 met­ri­ä, e­nim­mäk­seen kol­men tie­noil­la. Jos mai­nin­ki o­li­si ol­lut kor­ke­am­paa, tä­hän ei o­li­si ol­lut a­si­aa, vaan o­li­si pi­tä­nyt a­jaa u­los vä­hän e­te­läm­pää, He­le Pas­sa­ges­ta, muu­ta­maa met­ri­ä sy­vem­mäs­tä sal­mes­ta.

Suun­tam­me kään­tyi ai­van pik­ku­tuu­les­sa myö­täi­sek­si. Ge­naak­ke­ril­la rim­pui­lin en­sin al­le pa­rin sol­mun lu­ke­mis­sa, mut­ta al­koi­han sii­nä pi­an mat­ka tait­tu­a. Chi­mun­kin pi­ti nos­taa blis­te­rin­sä. Ge­naak­ke­ri, blis­ter, MPS, ni­mi­ä­hän löy­tyy täl­le e­pä­sym­met­ri­sel­le spin­nul­le, jo­ta u­seim­mi­ten käy­te­tään il­man spi-puo­mi­a.

Kun poh­joi­ses­ta al­koi lä­hes­ty­ä tiuk­ka ve­si­sei­nä, ja muu­ta­man ker­ran uk­ko­nen­kin jy­räh­ti, o­li ai­ka ve­tää ke­vy­et kan­kaat a­las. Tuu­li ei ko­vin nous­sut, mut­ta vet­tä va­loi sen­kin e­des­tä tun­nin a­jan. Voi­si­pa sa­no­a, et­tä jo­ka il­ta­päi­vä on kuu­ro, pa­ri saa­tu.

Al­kuun o­li näyt­tä­nyt, et­tä va­loi­sa ai­ka o­li­si kor­til­la seu­raa­vaan sa­ta­maan pää­se­mi­sek­si. Nyt o­li va­raa sei­la­ta pa­ri mai­li­a li­sää si­tä seu­raa­vaan, Ku­ku­ra­na-saa­ren lah­teen, Ren­do­van poh­jois­ran­nal­la. Ka­pe­a sal­mi, sy­vää vet­tä pit­kään y­li 40 met­ri­ä, mut­ta ma­ta­loi­tui sen­tään al­le kym­me­nen. Ran­nas­sa o­li jo hy­lät­ty tuk­kien las­taus­paik­ka. Pi­noit­tain o­li ta­va­raa jää­nyt la­ho­a­maan. Ky­lää ei pi­tä­nyt lah­des­sa ol­la, mut­ta lä­hei­syy­des­sä u­sei­ta, jo­ten yk­sin/kak­sin ei tar­vin­nut ol­la. Ka­noo­tit suih­ki­vat jo­ka suun­taan. Muu­ta­mat tu­li­vat kau­poil­le.

Saim­me ai­na­kin suu­rim­mat, 4 kpl, koo­kos­päh­ki­nät, mi­ä o­lem­me näh­neet. Juo­maa li­ri­si yh­des­tä 1,2 lit­raa. Sa­mal­la pyy­si­vät a­vus­tus­ta tsu­na­min 7.4.2007 hä­vit­tä­mäl­le ky­läl­leen.

No­roon bunk­raa­maan

Hy­väs­sä tuu­les­sa a­loi­tim­me, mut­ta ko­ne se taas työn­si mei­dät seu­raa­vaan la­guu­niin Y­li 4,5 met­ri­sen Mun­da Ba­rin. Mat­ka jat­kui kuin Sai­maan mai­se­mis­sa, pie­ni­ä saa­ri­a kas­vus­tot ran­ta­vii­vaan as­ti. Vain 30-40 m:n le­vyi­ses­tä, kuin jo­ki, Di­a­mond Pas­sa­ges­ta Put­kah­dim­me No­ron lah­del­le. Häm­mäs­tys o­li mel­koi­nen, kun e­rä­mai­den jäl­keen ank­ku­ris­sa ma­ka­si 4-5lai­vaa ja lai­tu­rei­sa toi­nen mo­ko­ma. Ky­lä ei jä­rin hää­vi ol­lut, pa­ri pank­ki­a, vaa­ti­ma­ton to­ri, muu­ta­ma kaup­pa.

Huol­to­a­se­ma ka­noot­ti­ran­nas­sa o­li kuin la­to ja nes­teet tar­jol­la tyn­ny­reis­tä.

Aiem­min mai­ni­tun Da­ven tie­to­jen pe­rus­teel­la a­loim­me val­mis­tel­la polt­to­ai­neen ot­to­a. Kä­vim­me Ti­mon kans­sa mit­tai­le­mas­sa let­kun pi­tuut­ta ja pak­suut­ta lai­va­lai­tu­ril­la. Port Cont­rol ker­toi, et­tä kop­raa las­taa­va run­saas­ti sa­ta­met­ri­nen a­lus läh­ti­si pi­ka­puo­lin ja o­li­si vuo­rom­me ot­taa vet­tä ja die­se­li­ä.

Lai­va­han läh­ti, ja me kii­rees­ti kou­kut y­lös ja koh­ti lai­tu­ri­a. Vä­liin, sa­nan­mu­kai­ses­ti, eh­ti saar­ten­lai­va, ramp­pi­keu­lai­nen, eh­kä en­ti­nen mai­hin­las­ku­a­lus. Het­ken kon­fe­ree­raa­mi­sen jäl­keen lai­tu­rin va­paas­sa o­sas­sa siir­ryim­me saar­ten­lai­van kyl­jel­le, lä­hem­mäk­si lö­pö­let­ku­a. Siir­ty­mi­nen, vaik­ka ly­hyt, o­li si­kä­li e­ri­koi­nen, et­tä o­lim­me jo Chi­mun kans­sa kiin­ni kyl­jit­täin ne­nät vas­ta­suun­tiin. Ku­ten a­ja­tel­la saat­taa laut­tam­me o­li var­sin hel­pos­ti oh­jaa­va e­ri päis­sä o­le­vien pot­ku­rei­den ja ruo­rien a­vul­la.

Ti­mo bunk­raa Chi­mu­a

Lien­tä­hän o­li­si ko­his­sut­kin, mut­ta pis­too­li o­li 60 mil­li­nen, jo­ten pi­ti li­rut­taa sup­pi­lon kaut­ta. Meil­le mah­tui 115 lit­raa, mut­ta maa­mit­ta­ri näyt­ti 69. Pi­ti us­ko­a. Sa­ma o­li suh­de Chi­mul­la­kin. Hin­ta o­li 60 €sen­tin tie­noil­la, mut­ta pet­ra­si sii­tä hy­vän mit­ta­rin ver­ran.

Lai­va maan ja mei­dän vä­lis­sä ot­ti vet­tä, mut­ta an­toi vä­lil­lä let­kun käyt­tööm­me. Jo­pa Ti­mol­la, O­ta­van pa­lo­kun­nan ruis­ku­mes­ta­ril­la, o­li pi­te­le­mis­tä kol­men tuu­man pa­lo­let­kus­sa ja suut­ti­mes­sa. Me­hän vuo­ros­taan kas­tuim­me ylt’ym­pä­riin­sä, mut­ta saim­me sii­nä sa­mal­la ka­nis­te­rit, saa­vit ja san­got täy­teen.

Gi­zo en­nen ja nyt, ly­hyt op­pi­mää­rä

Vain pie­ni hyp­päys o­li Ko­lom­ban­ga­ran Ring­gi co­veen. Paik­ka on mai­ni­o sa­ta­ma ja en­ti­nen se­kä ny­kyi­nen puu­ta­va­ran las­taus­paik­ka. Tääl­lä RAM­SI-jou­kot o­li­vat am­pu­neet vii­si kro­ko­tii­li­ä, suu­rin 5-met­ri­nen. Ei ne sii­nä kaik­ki ol­leet, mut­ta us­kal­sim­me sen­tään kas­tel­la. Il­ta ku­lui las­ten kans­sa kaup­po­ja teh­des­sä. Ka­noo­tit suk­ku­loi­vat kus­ka­ten ba­naa­ne­ja, koo­kok­si­a, to­maat­te­ja, ruo­ho­si­pu­lei­ta. Ran­taan läh­ti t-pai­to­ja ym. Myös van­ha vit­si to­teu­tui. Kaup­pa­mat­kus­ta­ja ra­por­toi pää­mie­hel­leen, et­tä tur­ha toi­vo ku­kaan ei käy­tä ken­ki­ä. Kil­pai­le­va y­rit­tä­jä rie­mas­tui: Lä­het­tä­kää li­sää. Kel­lään ei o­le ken­ki­ä. Riit­ta an­toi vaih­dos­sa kau­niit si­ni­kel­tai­set las­ten ku­mi­saap­paat. Ka­ve­rin­sa ran­taa koh­ti me­lo­es­sa, tyt­tö jo hei­lut­ti in­nois­saan saap­paat hans­ko­jen ta­paan mo­lem­mis­sa kä­sis­sään.

Aa­mul­la ai­ka pi­an ank­ku­rei­den jäl­keen nou­si­vat ke­vy­et kan­kaat ve­toon. Ei tai­det­tu pääs­tä vii­teen sol­muun­kaan, mut­ta ei ol­lut mat­ka­kaan pit­kä.

En­nen puol­ta päi­vää seu­ra­sim­me Chi­mu­a Ken­ne­dy-saa­ren ku­vet­ta pit­kin Gi­zon la­guu­niin ja tun­nin ku­liut­tu­a ank­ku­roim­me kau­pun­gin e­dus­tal­le 26.6.2009.

Gi­zo on Län­ti­sen Pro­vins­sin pää­kau­pun­ki. O­li si­tä jo siir­to­maa­kau­del­la, mut­ta ei o­le tain­nut sii­tä ke­hit­ty­ä, luu­li­sin päin­vas­toin. Ky­lä­pa­ha­nen, yk­si ra­pai­nen, ran­nan­suun­tai­nen ”ka­tu”, toi­nen toi­sen­sa kal­tais­ten kii­na­lais­kaup­po­jen vä­lis­sä, jois­ta ran­nim­mai­sil­la se­ka­lai­set sor­tu­mai­sil­laan o­le­vat lai­tu­rit jo­ka puo­din koh­dal­la. Nii­hin o­li kyl­lä vil­kas ka­noot­ti­lii­ken­ne. Kort­te­lei­ta ei e­ro­ta, mut­ta jos e­rot­tai­si, o­li­si sel­lai­sen pääs­sä e­del­li­ses­tä, si­sä­puo­len kaup­po­jen ta­ka­na, toi­nen sa­man­suun­tai­nen, ra­pai­nen tie. Ran­ta­ka­dul­la on yk­si ho­tel­li, li­säk­si löy­tyy puo­len tu­si­naa vaa­ti­mat­to­mam­paa ma­ja­paik­kaa. Aiem­min mai­nit­tu tsu­na­mi ei tie­ten­kään kau­pun­ki­a kau­nis­ta­nut, ryn­nä­tes­sään Gi­zoon vii­den met­rin kor­kui­se­na ja sen ai­heut­ta­ja 8,1 rich­te­rin maan­jä­ris­tys ai­van vie­res­sä ha­jot­ti myös ra­ken­nuk­si­a. Nyt to­sin ra­ken­ta­mi­nen näyt­tää o­le­van vil­kas­ta. Mul­lis­tuk­siin o­soi­tet­tu ul­ko­mai­nen a­pu on eh­ti­nyt to­teu­tus­vai­hee­seen.

Mi­tä ve­nei­li­jä te­kee he­ti ank­ku­roin­nin jäl­keen? Ot­taa ank­ku­ri­ryy­pyt? Ei. Le­pää ras­kaan mat­kan jäl­keen? Ei. Hän läh­tee hom­maa­maan in­ter­ne­tyh­teyt­tä. Saim­me sa­man Te­le­co­min kuin Ho­ni­a­ras­sa 250 MB/viik­ko.

An­ten­nit ka­tol­la ta­los­sa, jo­hon ran­tau­duim­me, baa­ri PT-109, a­li­as Y­acht Club.

Äs­ken vi­lah­ti Ken­ne­dy-ni­mi, U­SA:n pre­si­dent­ti 1960-63 sa­la­mur­haan­sa as­ti. Me ai­ka­lai­set tie­tys­ti muis­tam­me kuin­ka Kyl­mä so­ta o­li tuol­loin jäi­sim­mil­lään Kuu­ban krii­sei­neen. Kyl­lä vaa­li­kam­pan­jan ai­koi­na ker­rot­tiin kuin­ka vuon­na 1943 nuo­ri Ken­ne­dy ko­men­si PT-109 moot­to­ri­tor­pe­do­ve­net­tä. Sen teh­tä­vä­nä o­li häi­ri­tä ja­pa­ni­lais­ten tär­ke­ää saat­tu­et­ta Sa­lo­mo­saa­ril­la ai­van Gi­zon ja Ko­lom­ban­ga­ran e­dus­tal­la. Kä­vi kui­ten­kin niin, et­tä ja­pa­ni­lai­nen hä­vit­tä­jä a­joi pi­mey­des­sä PT-109:n kah­ti­a. Pa­ri­a hen­ke­ä lu­kuu­not­ta­mat­ta Ken­ne­dy mie­his­töi­neen sel­vi­si ti­lan­tees­ta en­sin ui­mal­la ny­kyi­sin ni­me­ään kan­ta­val­le pik­ku saa­rel­le ja siel­tä e­del­leen pai­kal­lis­ten a­vus­ta­ma­na lin­jo­jen o­mal­le puo­lel­le.

,