Takaisin Edellinen Seuraava
28.3.2009 Telakalla, missäs muualla
iiris
2009.03.28
2010.04.13

28.3.2009 Te­la­kal­la, mis­säs muu­al­la

O­ho, tai­si vi­lah­taa pa­ri ai­ka­yk­sik­kö­ä e­del­li­ses­tä ra­por­tis­ta. Kaik­ki­aan on ol­tu kui­vil­la jo y­li nel­jä viik­ko­a. Nyt ei voi säi­tä moit­ti­a. Pa­ri kuu­ro­a ri­pah­ti vie­lä a­jan­jak­son ai­van a­lus­sa, mut­ta nii­den jäl­keen on­kin pais­tet­ta pii­san­nut jo­ka päi­vä. Öi­den kirk­kaus on tar­koit­ta­nut, et­tä läm­pö­ti­la on kyl­mim­mil­lään aa­mul­la las­ke­nut +8 as­tee­seen, y­lei­sim­min sen­tään 12-15 paik­keil­le. Il­ta­päi­vi­sin on­kin sit­ten lä­hes troop­pi­set o­lot, ei­vät­kä maa­la­rit voi va­lit­taa kuin kuu­muut­ta.

Ii­rik­ses­tä saa­tiin a­lu­mii­ni­kan­si pu­hal­let­tu­a jo a­jat sit­ten. Pin­nas­ta tu­li mu­ka­van tun­tui­nen. Ei si­tä kar­ke­ak­si­kaan voi sa­no­a, mut­ta on e­nem­män kuin mat­ta. Ko­keil­tiin si­tä kui­va­na ja mär­kä­nä var­pail­la ja e­ri­lai­sil­la jal­ki­neil­la. Ei lip­su, vaan pi­tää kuin teip­pi suk­sen al­la, jo­ten pää­tet­tiin jät­tää suun­ni­tel­tu liu­ku­es­te­maa­laus ko­ko­naan pois. Ei­hän se ho­pe­an­hoh­toi­se­na var­maan kau­aa py­sy, vaan li­ka ja käy­tön jäl­jet tu­le­vat nä­ky­mään.

Tä­mä ja seu­raa­va ku­va ol­koon loh­du­tuk­sek­si heil­le, jot­ka eh­kä ka­deh­ti­vat maa­il­man­mat­kaa­ji­a. Täs­sä hiek­ka­pu­hal­le­taan hu­vi­pur­tem­me ree­lin­ki­lis­taa. Vas­ta nel­jä viik­ko­a o­lem­me naut­ti­neet o­lois­tam­me te­lak­ka­mi­jöös­sä pu­hal­lus­pö­lyn ja komp­res­so­ri­me­lun ym­pä­röi­mi­nä.

A­va­ruus­kä­ve­ly ei o­le mi­tään ket­ju­bok­sin maa­lauk­seen ver­rat­tu­na. Suo­da­tin vä­hen­tää myrk­ky­kaa­su­al­tis­tus­ta, ja kak­sin ja kol­min ker­roin lo­ke­roon ah­tau­tu­mi­nen li­sää e­li­mis­tön lii­ke­ra­to­ja.

Ket­ju­bok­si­a pu­hal­let­tiin pa­rin päi­vän ai­ka­na, vii­mek­si viik­ko sit­ten lau­an­tai­na pa­rin mie­hen, Soi­soin ja po­mo, Wa­y­nen­poi­ka Ja­mien voi­min. To­sis­saan y­rit­ti­vät. Vä­lil­lä ei nä­ky­nyt pu­hal­ta­jas­ta kuin jal­ka­poh­jat Ai­ka hy­väl­tä näyt­ti­kin, e­ten­kin e­kan ruis­ku­te­tun sink­kie­pok­sin jäl­keen.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä kyl­lä skra­pa­sin sii­tä vie­lä äm­pä­rin poh­jan peit­toon. Si­tä seu­raa­va paik­ka­maa­laus ja kol­me täyt­tä li­sä­e­pok­si­ker­ros­ta se­kä po­ly­u­re­taa­ni­maa­li pin­taan al­koi­vat näyt­tää vie­lä pa­rem­mil­ta.

Sii­nä se vii­me viik­ko me­ni­kin. Ank­ku­ri­pe­lin­kin ir­roi­tin kym­me­nen vuo­den huol­toon. Ai­van kan­sik­lyys­sin vie­res­sä, al­la nö­köt­tä­nyt säh­kö­moot­to­ri o­li ruos­tees­ta ai­van tur­von­nut, mut­ta ei sii­tä hiek­ka­pu­hal­lus lä­pi men­nyt, vaan e­pok­si­hoi­too­ni se­kin pää­si. Nyt se naut­tii "va­lo­hoi­to­a" vii­kon­lo­pun y­li säh­kö­fir­mas­sa. Saa ai­na­kin uu­det hii­let ja säh­kö­puo­len toi­min­ta­tar­kas­tuk­sen. Toi­mi­va­na sen kan­nes­ta ir­roi­tin, jo­ten o­do­tuk­set o­vat kor­ke­al­la, et­tä sen sai­sin sel­lai­se­na ta­kai­sin pul­ta­ta.

Jos maa­il­ma on maa­nan­tai­na mal­lil­laan, meil­lä pu­hal­le­taan vii­mei­set, pe­rä­pak­sien si­sä­kul­mat ja pa­ri ruos­te­läik­kää pe­rä­pei­lis­tä. Sen jäl­keen pää­sem­me pur­ka­maan teip­pi- le­vy-, muo­vi­suo­jaus­ta ym­pä­ril­täm­me, kan­si­luu­kuis­ta, ko­ko ruf­fis­ta, kyl­jis­tä. Pää­sem­me myös huuh­te­le­maan pu­hal­lus­hie­kat kan­siem­me ko­lois­ta. On­nek­si si­sä­ti­lat o­vat vie­lä­kin hy­vin hiek­ka­myrs­kyl­tä sääs­ty­neet. I­mu­roin­ti­a ja pö­ly­jen pyyh­ki­mis­tä var­muu­del­la kyl­lä riit­tää pit­käk­si ai­kaa.

O­maa nyh­rää­mis­tä on toi­min­ta pää­o­sin vii­me päi­vi­nä ol­lut. Yh­den pai­kal­li­sen ve­neen poh­jaa on vie­res­sä pu­hal­let­tu. Sil­loin on me­te­li, su­hi­na mel­koi­nen. Riit­ta on y­leen­sä pa­en­nut sil­loin kau­pun­gil­le. Kir­jas­to ja kirp­pu­to­rit o­vat ol­leet tur­va­paik­ko­jen par­hai­ta. Sain jäl­kim­mäi­ses­tä tar­pee­seen pa­rit työ­far­kut. Siis­tim­mät o­vat kuin yk­kös­ku­tee­ni. Pi­täis­kö pyy­tää re­sui­sem­mat kol­man­net? Sen ver­ran on ta­va­raa mu­kaan tart­tu­nut, et­tä Riit­ta ei e­nää tun­nis­ta pe­su­ko­nees­ta o­maa pyyk­ki­äm­me.

Maa­il­mal­ta on tul­lut vies­te­jä: Li­ber­tas put­kah­ti Pa­na­man ka­na­vas­ta sa­mal­le me­rel­le kans­sam­me. O­do­tu­son­gel­mi­a ei nyt ol­lut, vaan hom­ma hoi­tui pa­ris­sa vii­kos­sa. To­dis­tim­me ta­pah­tu­maa Ped­ro-Mi­gu­e­lin su­lun net­ti­ka­me­raa seu­raa­mal­la. No ei sii­tä naa­mo­ja nä­ky­nyt, mut­ta a­si­an tie­tä­en voi ku­vi­tel­la ve­neen tun­nis­ta­van­sa.

Li­ber­tas ka­na­voi muu­ten täy­sin suo­ma­lais­voi­min. Li­sä­vä­ke­ä ka­ta­ma­raa­ni An­nis­ta, jo­ka pi­an seu­raa Li­ber­ta­sin e­si­merk­ki­ä. Myös Ji­ri Wickst­röm Ta­li­nas­ta, i­ta­li­a­lai­nen Swan 65, o­li mu­ka­na, mut­ta Ji­rin paat­ti, Ta­li­na suun­taa koh­ti Eu­roop­paa.

Kor­jaus: Täs­tä ku­vas­ta y­ri­tim­me Li­ber­tas­ta tun­nis­taa, mut­ta jos­sain, tie­do­tuk­sen tai tie­don o­mak­su­mi­sen vai­hees­sa o­li puut­tei­ta. Mo­lem­mat ve­neet An­ni ja Li­ber­tas jo­ka ta­pauk­ses­sa o­vat Tyy­nel­lä Me­rel­lä näi­nä päi­vi­nä.

Snoo­py on tuos­sa nä­kö­e­täi­syy­del­lä e­del­leen. Mat­ti sen si­jaan Ee­voi­neen seik­kai­lee ris­tei­lyl­lä Kii­nan, Ko­re­an ja Ja­pa­nin ve­sil­lä.

Snoo­py ja Ii­ris vil­kui­le­vat toi­si­aan ai­dan y­li