Takaisin Edellinen Seuraava
9.3.2009 Rudolphsilla
iiris
2009.03.09
2010.04.13

9.3.2009 Ru­dolph­sil­la

Huo­men­na tu­lee viik­ko täy­teen Ru­dolph­sin hiek­ka­pu­hal­lu­sa­ree­nal­la. Myrs­kyn jäl­keen ja kuu­ro­jen lo­mas­sa sai­vat tä­nään toi­sen ker­rok­sen e­pok­si­a poh­jan paik­ka­maa­lauk­siin. Hiek­ka­pu­hal­luk­sen jäl­keen­hän van­ha e­pok­si jäi peit­tä­mään var­maan 70 % poh­jas­ta ja vain pal­jaat pai­kat poh­jus­tet­tiin. Jat­ko­na pi­täi­si saa­da pa­ri täyt­tä uut­ta e­pok­si­a.

Sää­tie­do­tuk­set py­syt­te­lee sa­man­lai­si­na: huo­men­na pi­täi­si pais­taa, mut­ta kuu­rot ei­vät o­le kau­ka­na.

Pa­na­mas­ta kuu­luu

O­lem­me jo kiin­nos­tu­nei­na seu­ran­neet in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä kuin­ka Li­ber­tas ja I­re­ne lä­hes­ty­vät lii­ken­teen sol­mu­koh­taa.

www.noon­si­te.com ker­too Pa­na­mas­ta: Maa­il­man­kuu­lu, mo­nien tuop­pien, nuh­rui­nen, hi­os­ta­va, mut­ta maa­il­man ai­no­a PCYC, Pa­na­man ka­na­van Pur­si­seu­ra on jy­rät­ty si­le­äk­si, kont­ti­sa­ta­man ken­täk­si.

Pa­la­taan­pa ri­kos­pai­kal­le

Kuu­man päi­vän rau­haa PCYC:lla

Kont­ti­sa­ta­ma uh­kaa jo. On­ko tä­mä­kin pal­ve­lu his­to­ri­aa?

Ki­vaa­han Ka­na­val­la o­li, vas Ruot­sin Fred­die, ”luot­si” Carl ”Marx” Max ja Tans­kan E­ric.

Vie­lä ku­lu­van kuun, kuu­le­ma, voi ran­taa jo­ten­kin käyt­tää. Min­ne sit­ten men­nään, kun ka­na­van muo­dol­li­suuk­si­a hoi­de­taan ja sit­ten sii­hen jo­no­te­taan?

On­han siel­lä Shel­ter Ba­y Ma­ri­na lah­den toi­sel­la lai­dal­la, au­tol­la e­des­ta­kai­sin lä­hes 50 ki­lo­met­rin pääs­sä Co­lo­nis­ta. Jos­kus au­to­mat­ka voi vie­lä ki­lo­met­reis­tään ve­näh­tää Ga­tu­nin su­luil­la lai­vo­jen liik­kei­tä o­dot­ta­es­sa, . Ma­ri­na on kal­lis, hie­no ja ta­kuul­la ruuh­kai­nen se­son­gin ai­ka­na, mut­ta kyl­lä siel­tä­kin kyy­dil­lä mar­ke­teis­sa käy Tyy­nen­me­ren e­väi­tä hank­ki­mas­sa. Tai­taa ol­la en­tis­tä pa­rem­pi ti­laus a­gen­til­le ka­na­va-a­si­oi­ta hoi­ta­maan.

Pal­jon pa­rem­pi ei ol­lut uu­ti­nen sa­man ka­na­van toi­ses­ta pääs­tä, et­tä La Pla­yi­tan jol­la­lai­tu­ri o­li­si pois­sa käy­tös­tä.

On­nek­si kaik­kien vas­taa­vien uu­tis­ten jäl­keen pai­kal­le, saa­vut­tu­a­si hom­mat ai­na jo­ten­kin lut­viu­tu­vat.