Takaisin Edellinen Seuraava
1-6.2.2009 Hauraki-lahdella ja Great Barrier-saarella
iiris
2009.02.09
2010.04.13

1-6.2.2009 Hau­ra­ki-lah­del­la ja Gre­at Bar­rier-saa­rel­la

Kyl­lä on ol­lut hy­vät il­mat! Maan­vil­je­li­jäl­le lii­an­kin ja kar­jan­kas­vat­ta­jil­le. Poh­jois­saa­ri jo kär­sii kui­vuu­des­ta. Kun oi­kein muis­te­lem­me, niin sa­de­päi­vä o­li vii­mek­si uu­den­vuo­den aa­to­naat­to­na.

Au­rin­ko he­lot­taa kuu­mas­ti. Vaik­ka em­me o­le­kaan tro­pii­kis­sa, niin o­lem­me ai­van sen a­la­puo­lel­la, e­li al­ku­vuo­des­ta au­rin­ko kii­pe­ää vain run­saan kym­me­nen as­teen pää­hän ze­nii­tis­tä. Li­säk­si UV-tä sä­tei­lee ää­rim­mäi­set 11. Vä­lil­lä on on­nek­si vä­hän pil­vi­sem­pää ja yöl­lä­kin vii­le­nee pa­rin­kym­me­nen as­teen tie­tä­miin.

Sun­nun­tai­na 1.2. vaa­ti­ma­ton ma­ta­lan so­la liik­kui y­lit­se ja vi­rit­ti 10 se­kun­ti­met­rin SW-tuu­len. Se työn­si mei­dät hel­pos­ti run­saat 50 mai­li­a Gre­at Bar­rier-saa­ren Port Fitz­ro­y­hin.

Auck­lan­dis­ta, ai­van vas. a­la­kul­mas­sa, on 50 mai­li­a Port Fitz­ro­y­hin, Gre­at Bar­rier-saa­ren län­si­ran­nal­le.

Ti­mo Ve­sa­lai­nen sa­noi, et­tä hän ei ai­na­kaan vuo­ril­le kii­pe­ä. Vai­mon­sa Jon­na sä­es­ti. Seu­raa­va­na päi­vä­nä ”jou­duim­me” kuin jou­duim­me­kin kii­pe­ä­mään Mt. Hob­so­nil­le, saa­ren kor­keim­mal­le, 621 met­rin hui­pul­le. Pol­ku o­li hy­vin mer­kit­ty ja pai­koin ta­soi­tel­tu­kin. Ko­vim­mal­le ot­ti­vat­kin vii­mei­set pa­ri­sa­taa mel­kein pys­ty­suo­raa met­ri­ä, jo­hon o­li ra­ken­net­tu nor­maa­li­mi­toi­te­tut, jyr­kät puu­por­taat. Niis­sä ei o­le luon­nol­li­si­a hui­laus­paik­ko­ja, ki­vien ja juu­rien kier­to­ja. Sen­kun vaan ke­laat y­lös­päin.

Vuo­ren val­loit­ta­jat Jon­na ja Ti­mo

A­las­kin pää­sim­me. E­ten­kin sen tun­si seu­raa­va­na päi­vä­nä poh­keis­saan ja pol­vis­saan. Var­si­nai­nen Port Fitz­ro­yn ky­lä me­ni­kin ver­ry­tel­les­sä.

Kyl­lä Port Fitz­ro­ys­sa­kin kan­nat­taa käy­dä

Va­li­tet­ta­van ty­ve­nes­sä jou­duim­me jat­kos­sa ko­nei­le­maan. Hie­not mai­se­mat jyrk­kien ja ka­ru­jen saar­ten vä­leis­sä ei­vät es­tä­neet Jon­naa ka­las­ta­mas­ta. Aiem­min­kin mai­ni­tut pri­mi­tii­vi­set ka­la­vä­li­neem­me o­soit­tau­tui­vat he­ti var­sin lu­paa­vik­si. Ko­me­a, kiin­ni­jää­ty­ään, hy­pyl­lään e­sit­täy­ty­nyt ho­pe­a­kyl­ki sen si­jaan päät­ti ir­roit­tau­tu­a hy­vis­sä a­join en­nen pais­tin­pan­nu­am­me. Saa­li­so­do­tuk­set to­sin mo­nin­ker­tais­tui­vat het­ken ku­lut­tu­a, kun ha­vait­sim­me va­laan hen­ki­tys­suih­kun. Pi­an näim­me nii­tä u­sei­ta ja hen­git­tä­ji­ä, n. Ii­rik­sen ko­koi­si­a, myös var­maan kym­me­nen. Lä­him­mil­lään e­räs su­kel­si Ii­rik­sen al­le pa­rin­kym­me­nen met­rin pääs­tä. Var­sin hy­vin­käyt­täy­ty­vä se ei ol­lut, vaan jät­ti keu­laam­me pu­nai­sen, löyh­kää­vän jä­tös­pil­ven. Luo­tet­ta­val­ta pai­kal­li­sel­ta ta­hol­ta var­mis­tim­me myö­hem­min e­li­kot Bry­den-va­laik­si.

Va­las Ti­mo ve­sa­lai­sen ku­vaa­ma­na

He­ti pe­rään Whan­ga­pa­ra­pa­ra-lah­del­le saa­pu­es­sam­me, kym­me­net del­fii­nit jär­jes­ti­vät vauh­dik­kaan lah­den ym­pä­ri uin­ti-hyp­py­kil­pai­lun. Uu­sin­ta­e­si­tyk­sen ne tar­jo­si­vat seu­raa­va­na aa­mu­na.

Ku­kaan ei vas­tus­tel­lut, kun ret­ku­eem­me suun­ta­si taas po­lul­le, täl­lä ker­taa koh­ti kuu­mi­a läh­tei­tä. Kol­men tun­nin y­lös, sa­taan tai kah­teen ja a­las ja ta­kai­sin y­lös va­el­luk­sen jäl­keen saa­vuim­me läh­teel­le. Oi­ke­as­taan ki­vil­lä pa­do­tul­le pie­nel­le al­taal­le, jo­hon pu­ro toi kuu­maa vet­tä. Riit­ta jou­kos­tam­me vain kyl­pyyn us­kal­tau­tui. Tu­si­na taas ar­vi­ol­ta tu­li ki­lo­met­re­jä en­nen­kuin va­lit­se­maam­me pö­lyis­tä so­ra­tie­tä ta­kai­sin pää­sim­me. Pi­ti­hän sen­kin taas har­jan­ne, 200 m, y­lit­tää.

Kap­tee­ni Cook ni­mit­ti saa­ren (bar­rier suom. es­te) sen Hau­ra­ki-lah­te­a Tyy­nen­me­ren mai­nin­geil­ta suo­jaa­van si­jain­nin ta­ki­a. Sa­no­taan, et­tä ”The Bar­rier” on kuin Uu­si-See­lan­ti 50 vuot­ta sit­ten. Har­vaa­na­sut­tu, al­le 1000 hen­ke­ä, ka­ru ja e­ris­täy­ty­nyt. Saa­rel­la ei o­le y­leis­tä säh­kö­verk­ko­a ja tie­verk­ko on pal­jol­ti pääl­lys­tä­mä­tön. Mo­nel­le mil­joo­nas­ta, Auck­lan­di­lai­ses­ta, ve­nei­li­jäs­tä ja lo­mai­li­jas­ta, tä­mä on oi­ke­a on­ne­la.

Bar­rier-saa­ri on o­sa Auck­land Ci­ty­ä.

Port Fitz­ro­y ja Kai­a­raa­ra al­ku­kir­jai­men koh­dal­la, Whan­ga­pa­ra­pa­ra h:n koh­dal­la.

Tääl­lä on laut­ta­yh­teys, pa­ri pien­tä len­to­kent­tää, kym­me­ni­ä ank­ku­ri­lah­ti­a ja ki­lo­met­reit­täin mer­kit­ty­jä ja hoi­det­tu­ja pol­ku­ja, joil­la voit näh­dä mui­ta ih­mi­si­ä tai sit­ten et. Pui­ta, kau­ri­a, to­ta­raa, ri­mu­a nä­et var­mas­ti, met­säs­sä kun o­let, ni­kau-pal­mu­ja ja mo­ni­a sa­ni­ais­la­je­ja, niis­tä suu­rin­pa­na kym­men­met­ri­sen sa­ni­ais­puun. Voit kyl­pe­ä kuu­mas­sa läh­tees­sä, et­si­ä men­neen kau­ri­puun­hak­kau­sa­jan jään­tei­tä, kau­ri­pa­to­ja ja ra­dan­poh­ji­a. Saa­rel­ta löy­tyy myös jo lo­pe­tet­tu­ja kul­ta, ho­pe­a ja ku­pa­ri­kai­vok­si­a. Va­laan­pyyn­ti­ä on myös har­joi­tet­tu. Vii­mei­sin tu­ki­koh­ta, 50-lu­vul­la pe­rus­tet­tu ja 60-lu­vun a­lus­sa saa­lii­den vä­hen­nyt­ty­ä, lo­pe­tet­tu on Whan­ga­pa­ra­pa­ras­sa.